Nieuws

'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018
Dat is de conclusie van een ‘schadenota’ over risico’s bij uitzetting van langdurig in Nederland verblijvende kinderen, samengesteld door drie specialisten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam, en onderschreven door 38 hoogleraren en 3 beroepsverenigingen van psychologen, pedagogen en jeugdartsen.
Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018
Als gevolg van een recent decreet van de Italiaanse autoriteiten is de toegang van asielzoekers tot opvangfaciliteiten in Italië sterk beperkt. Daardoor wordt het moeilijker voor Nederland om het asielverzoek van vluchtelingen die via Italië naar Nederland zijn gekomen terzijde te leggen en ze op grond van de zgn. Dublin-verordening terug naar Italië te sturen.
Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging overtuigt Raad van State niet | 31 oktober 2018
De Raad van State heeft geoordeeld dat de IND niet voldoende heeft gemotiveerd waarom de legeskosten voor een aanvraag gezinshereniging negen keer hoger mogen zijn dan de kosten voor een nationale identiteitskaart.
EU-Hof: hoger beroep hoeft geen schorsende werking te hebben | 10 oktober 2018
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs uitgesproken dat het hoger beroep in asielzaken niet automatisch schorsende werking hoeft te hebben. Dit kan leiden tot meer asielzoekers die al tijdens de hoger beroepsfase op straat worden gezet.
Geen bewaring van asielzoekers die in afwachting zijn van uitspraak rechtbank | 24 augustus 2018
Nadat verschillende rechtsprekende instanties zich onlangs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.
RB Haarlem: COA dient opvang te geven tijdens procedure op medische gronden | 17 augustus 2018
RB Haarlem: COA dient opvang te geven tijdens procedure op medische gronden De Rechtbank Haarlem heeft op 29 juni 2018 uitgesproken dat het COA tijdens een procedure voor een verblijfsvergunning op medische gronden opvang dient te verlenen, in ieder geval totdat er op het bezwaar en/of de voorlopige voorziening in die procedure is beslist. De rechtbank baseert zich hierbij op het Abdida-arrest van het EU-Hof van Justitie van 18 december 2014.
Raad van State: indieners opvolgende asielaanvraag ten onrechte opvang onthouden | 05 juli 2018
Op 28 juni 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat het indienen van een opvolgende asielaanvraag een vreemdeling per direct recht op opvang geeft. Jarenlang is opvang dus ten onrechte onthouden.
EU-Hof: beroepsfase asielprocedure heeft schorsende werking | 04 juli 2018
Het EU Hof van Justitie heeft in een uitspraak van 19 juni 2018 bepaald dat alle gevolgen van een terugkeerbesluit moeten worden opgeschort, hangende het beroep hiertegen. Dat zou kunnen betekenen dat een asielzoeker ook in de beroepsfase van een opvolgende aanvraag het recht op opvang behoudt.
Baanbrekende uitspraak EHRM over staatloosheid | 20 juni 2018
Op 26 april 2018 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een baanbrekende uitspraak gedaan over staatloosheid. Het Hof komt in deze zaak van een staatloze man die al tientallen jaren in Kroatië verbleef, maar wiens verblijf nooit permanent geregulariseerd werd, tot de conclusie dat er sprake is van schending van artikel 8 EVRM, wat onder andere het recht op privé-leven inhoudt.
RvS: Staat verantwoordelijk voor kwetsbare asielzoekers zonder opvang | 02 februari 2018
De Raad van State heeft recent een uitspraak van de Rechtbank Haarlem bekrachtigd over opvang van een asielzoeker met ernstige psychische problematiek. De staatssecretaris wordt verantwoordelijk gehouden ervoor te waken dat door het op straat zetten van bijzonder kwetsbare personen geen mensonterende situaties worden gecreëerd.