Download


Dossier Bed, Bad, Brood


Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie.

Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014, waarin een voorlopige voorziening wordt getroffen dat alle centrumgemeenten een BBB voorziening moeten treffen tot in ieder geval twee maanden na het politieke oordeel van het Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake het ECSR uitspraak. Zie hier voor meer informatie.

Uitspraken van verschillende rechtbanken over Bed, Bad, Brood voorzieningen:

- Rechtbank Den Haag (zittingsplaats Utrecht), 23 december 2014:
Vrijheidsbeperking en meewerkplicht zijn niet toegestaan bij BBB opvang.
- Rechtbank Zeeland-West-Brabant (zittingsplaats Breda), 16 januari 2015:
Onderzocht moet worden of de aangeboden BBB voorziening voldoende is afgestemd op de persoonlijke situatie van betrokkene.

- Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem), 22 januari 2015:
Alleen BBB is niet voldoende bij ernstige psychische klachten.

Rechtbank Noord-Holland (zittingsplaats Haarlem), 30 januari 2015:
Ook rechtmatig verblijvenden komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor BBB opvang.
- Rechtbank Noord-Nederland (zittingsplaats Groningen), 20 februari 2015:
De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep houdt in dat (centrum)gemeenten aanvragen niet mogen afwijzen als er geen voorziening van Rijkswege wordt geboden.

Zie hier en hier voor meer informatie.


Dossier kinderpardon


Burgemeestersoproep aan staatssecretaris Teeven om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon (21 mei 2014)

Reactie burgemeester Ostendorp, initiatiefnemer van de oproep, op de brief van staatssecretaris Teeven (13 mei 2014)

Brief staatssecretaris Teeven waarin hij op deze burgemeestersoproep reageert (12 mei 2014)

Reactie minister Leers op onderstaande LOGO brief (30 oktober 2012)

Uitspraak Hoge Raad (21 september 2012)
Op grond van een eerdere uitspraak van het ECSR heeft de Hoge Raad in deze uitspraak vastgelegd dat gezinnen met kinderen niet langer op straat terecht mogen komen. Deze uitspraak is de grondslag voor het instellen van Gezinsopvanglocaties. Een verdere belangrijke overweging uit deze uitspraak is dat kinderen volgens de Hoge Raad niet verantwoordelijk zijn voor het handelen of nalaten van hun ouders.

Brief LOGO aan minister Leers inzake de problematiek van dakloze asielzoekers (19 maart 2012)

Uitspraak EHRM - AA tegen Verenigd Koninkrijk (20 september 2011)
Het EHRM overweegt in deze zaak dat artikel 8 EVRM niet alleen betrekking heeft op familiale banden maar ook op een zekere mate van worteling in en sameleving.


Wetgeving gezondheidszorg


Enige nationale en internationale bepalingen waarin het recht op medische zorg is vastgelegd.


Dossier openbare orde bevoegdheid burgemeester


Antwoord Wob-verzoek LOGO-secretariaat (11 juli 2013)

Brief Staatssecretaris van Justitie aan de VNG inzake tijdelijk onderdak aan vreemdelingen als gevolg van protestacties (29 mei 2013)

Voorlopige reactie LOGO op de kamerbrief inzake ‘Het gezag over de politie bij uitzetting van vreemdelingen’ (30 oktober 2012)

Kamerbrief Brouwer & Schilder ‘Het gezag over de politie bij uitzetting van vreemdelingen’ (29 oktober 2012)

Rapportage Brouwer & Schilder ‘Het gezag over de politie bij uitzetting van vreemdelingen’ (24 september 2012)

Circulaire bevoegdheden bij beëindiging opvang uitgeprocedeerde asielzoekers (2 september 2012)

Brief LOGO aan minister Leers inzake LOGO notitie openbare orde bevoegdheid van de burgemeester (2 april 2012)

LOGO Notitie - Openbare orde bevoegdheid van de burgemeester bij ontruiming van vreemdelingen (maart 2012)

Annotatie ten behoeve van Bestuursraad Justitie


Overige stukken


Decision on Immediate Measures - European Committee on Social Rights (25 oktober 2013)
In deze uitspraak wordt de Nederlandse staat opgeroepen uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen te voorzien van basisbehoeften: onderdak, kleding en voeding.

EU terugkeerrichtlijn 2008/115 EG - Van belang uit deze regelgeving zijn onder anderen deze passage uit de preambule: "Er dient een regeling te worden getroffen voor onderdanen van derde landen die illegaal verblijven maar nog niet kunnen worden uitgezet. Voorziening in hun elementaire levensbehoeften dient volgens de nationale wetgeving te worden geregeld." en artikel 14 lid 1 onder d: "er wordt rekening gehouden met de speciale behoeften van kwetsbare personen".

Bestuursakkoord tussen de Staatssecretaris van Justitie en de VNG inzake het vreemdelingenbeleid (25 mei 2007)

De Rekening - De praktijk van het opvang- en terugkeerbeleid (november 2005)