Over LOGO


Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) vergadert periodiek en bespreekt alle ontwikkelingen die samenhangen met het opvang en terugkeerbeleid. In de afgelopen jaren zijn onder meer aan de orde geweest:

 • de toepassing van de criteria voor noodopvang
 • de medewerking van autoriteiten in het land van herkomst aan de terugkeer van eigen onderdanen
 • de technische mogelijkheden voor terugkeer
 • de 28 dagen termijn voor de beëindiging van de opvang
 • het Project Terugkeer
 • de (ex) AMA’s
 • het functioneren van de vertrekcentra
 • de invulling van de beleidsontwikkelingen van de rijksoverheid, alsook de beleidsontwikkeling van de gemeenten
 • het onderzoek naar de praktijk van het opvang- en terugkeerbeleid etc.
 • achterliggende problematiek met betrekking tot de diverse tentenkampen
 • de openbare orde bevoegdheid van burgemeesters bij ontruimingen

Er wordt veel relevante informatie uitgewisseld. Ook vind er tijdens de vergaderingen afstemming plaats zodat daar waar mogelijk een eenduidige aanpak van beleid en uitvoering door de betrokken gemeenten wordt gehanteerd, dit alles overigens in het kader van de beoordeling van de gevolgen voor de betrokken gemeentebesturen.

De in het LOGO samenwerkende gemeenten hanteren op elkaar afgestemde criteria voor noodopvang. Concreet betekent dit dat Groningen in het noorden met dezelfde criteria werkt als Maastricht in het zuiden. Er wordt gewerkt met een databank, periodieke controle en rapportages aan de betrokken gemeenten.

In een enkel geval kan de vergadering van het LOGO besluiten naar buiten te treden, zoals dat ook het geval was na het onderzoek naar de praktijk van de uitvoering van het opvang en terugkeerbeleid van de rijksoverheid. De uitkomsten van dat onderzoek werden vastgelegd in een rapport dat de titel 'De Rekening' kreeg. De vergadering van het LOGO heeft vervolgens besloten een brief met het rapport aan de Ministerraad en de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.