Verklaring LOGO over uitspraak ECSR inzake opvang voor dakloze vreemdelingen - Nieuws

Verklaring LOGO over uitspraak ECSR inzake opvang voor dakloze vreemdelingen


10 november 2014
Vandaag, 10 november 2014, is een bijzondere dag omdat wij de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 herdenken en hier staan wij ook zeker bij stil. Tegelijkertijd is vandaag de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa, over opvang voor dakloze vreemdelingen, openbaar gemaakt.

 

De straat is geen onderdeel van de oplossing maar juist een onderdeel van het probleem
Het ECSR onderschrijft met zijn uitspraak het standpunt dat het LOGO al jarenlang inneemt. Het uitgangspunt van het LOGO is namelijk dat de straat geen onderdeel van de oplossing is, maar juist een onderdeel van het probleem.

Ondanks afspraken in het bestuursakkoord tussen het Rijk en gemeenten belanden jaarlijks nog steeds duizenden (al dan niet afgewezen) asielzoekers op straat als gevolg van het Rijksbeleid. Hiervan heeft een deel nog rechtmatig verblijf of mag anderszins een beslissing van de staatssecretaris in Nederland afwachten, maar ontvangt geen voorzieningen meer van rijkswege. Anderen zijn uitgeprocedeerd maar hebben het land (nog) niet verlaten, in een deel van de gevallen omdat de autoriteiten van de landen van herkomst niet of onvoldoende meewerken.  Ook worden gemeenten veelvuldig geconfronteerd met dakloze asielzoekers met ernstige psychische problemen. 

Gemeenten worden al sinds de inwerkingtreding van de Vreemdelingenwet 2000 geconfronteerd met deze verschillende categorieën dakloze vreemdelingen. Zowel vanwege redenen van openbare orde en/of veiligheid, als volksgezondheid, als het welzijn van betrokkene zelf en de gemeenschap, hebben veel gemeenten noodopvang verleend aan een gedeelte van deze vreemdelingen. 

Jarenlang onder protest noodopvang verleend
Het verlenen van noodopvang vindt altijd onder protest plaats omdat het Rijk in deze primair verantwoordelijk is. Immers, gemeenten kunnen geen vergunning verlenen, noch kunnen zij overgaan tot het uitzetten van vreemdelingen naar het land van herkomst. Wel worden gemeenten doorlopend geconfronteerd met de gevolgen van het falende terugkeerbeleid. De gevolgen hiervan belanden namelijk letterlijk in gemeenten op de straat. Gemeenten kiezen er niet voor om deze realiteit te negeren en hebben, tegen de wil van menig staatssecretaris en minister in, noodopvang verleend aan deze vreemdelingen. Deze opvang is altijd uit de eigen middelen van de gemeenten bekostigd. De uitspraak van ECSR bevestigt nu dat gemeenten al die tijd terecht noodopvang hebben verleend aan deze vreemdelingen. 

Gemeenten zijn altijd al bereid geweest mee te denken over en te werken aan oplossingen voor problemen die zich voordoen, maar handelen daarbij vanuit de eigen specifieke verantwoordelijkheid met de eigen mogelijkheden en beperkingen.

Nu het ECSR heeft bepaald dat de Nederlandse overheid voeding, kleding en opvang dient te verstrekken, zal de Rijksoverheid eindelijk haar verantwoordelijkheid in deze moeten nemen. Het LOGO roept de Rijksoverheid hier dan ook toe op. Gemeenten zijn thans ook weer bereid om mee te werken aan oplossingen. Het kan echter niet zo zijn dat gemeenten de kosten hiervan blijvend uit eigen middelen moeten dragen. De uitspraak van het ECSR sluit nadrukkelijk aan bij de gemaakte afspraken in het bestuursakkoord over het terugdringen van het aantal asielzoekers dat op straat belandt. 

Voorstel LOGO 
Het LOGO heeft naar aanleiding van de uitspraak van het ECSR van de Raad van Europa  een voorstel voor opvang van de betreffende doelgroep opgesteld. Dit voorstel is binnen afzienbare tijd door zowel de staatssecretaris als gemeenten eenvoudig te implementeren en sluit ook aan bij het bestuursakkoord. U vindt dit voorstel in de bijlage bij deze verklaring.

BijlageVoorstel LOGO bij toewijzing van de klacht bij de ECSR

 

Meer informatie over de uitspraak van het ECSR:

De volledige (Engelstalige) tekst van de uitspraak d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014

'Vragen en antwoorden' inzake de uitspraak van het ECSR

Bijlagen bij de 'vragen en antwoorden'

 

Terug