Nieuws

Nieuwe wetgeving voor staatlozen niet langer controversieel | 12 mei 2021
Het wetsvoorstel 'vaststellingsprocedure staatloosheid' wordt door de nieuwe Tweede Kamer niet langer als ‘controversieel’ beschouwd.
Kamermotie voor strafbaar stellen illegaal verblijf verworpen | 11 mei 2021
De Tweede Kamer heeft een motie voor strafbaar stellen van illegaal verblijf verworpen, die was ingediend door het Kamerlid Eerdmans van JA21.
Kamer stemt opnieuw voor naturalisatie van pardonners | 22 april 2021
In de nieuwe samenstelling na de verkiezingen heeft een meerderheid van de Tweede Kamer opnieuw voor een motie gestemd die vraagt om naturalisatie van alle 10.000 pardonners.
ACVZ bepleit een 'minister van Migratie en Samenleven' | 26 maart 2021
De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken heeft een brief geschreven aan de ‘minister van Migratie en Samenleven’. De ACVZ geeft daarmee aan dat zo’n bewindspersoon in het nieuwe kabinet nodig is vanwege “de uitdagingen waar onze migratiesamenleving voor staat”.
Tussenevaluatie Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen gepubliceerd | 10 maart 2021
Op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is een tussenevaluatie uitgevoerd van de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen.
Kamermotie voor naturalisatie pardonners aangenomen | 09 februari 2021
Vandaag 9 februari is in de Tweede Kamer een motie aangenomen, waardoor ruim tienduizend mensen die in 2007 middels het ‘generaal pardon’ een verblijfsvergunning kregen, eindelijk kunnen naturaliseren en volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Wetsvoorstel vaststellingsprocedure staatloosheid eindelijk ingediend | 12 januari 2021
Het Wetsvoorstel Vaststellingsprocedure Staatloosheid is op 18 december 2020 eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer; er werd al jarenlang naar uitgezien.
Halfjaarrapportage Vreemdelingenketen verschenen | 25 november 2020
Onlangs verscheen de Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2020. De corona-crisis heeft in het eerste halfjaar van 2020 duidelijke gevolgen gehad voor zowel het aantal asielaanvragen als het aantal asielzoekers dat vertrok. Beiden namen vanaf medio maart fors af. De aantallen wijken dan ook behoorlijk af van voorgaande jaren.
WODC: kleinschalige opvang bevordert vroege start integratie in Nederland | 15 juli 2020
Kleinschalige opvang bevordert de integratie van statushouders in de Nederlandse samenleving, zo concludeert het WODC in zijn rapport 'Plan- en Procesevaluatie pilot Tynaarlo'.
WODC presenteert plan- en procesevaluatie LVV | 08 juli 2020
Het WODC heeft op verzoek van staatssecretaris Broekers-Knol onderzoek gedaan naar de organisatie en resultaten van de vijf LVV-pilots. Het rapport is op 1 juli aan de Tweede Kamer gezonden en openbaar gemaakt.