WODC presenteert plan- en procesevaluatie LVV - Nieuws

WODC presenteert plan- en procesevaluatie LVV


08 juli 2020
Het WODC heeft op verzoek van staatssecretaris Broekers-Knol onderzoek gedaan naar de organisatie en resultaten van de vijf LVV-pilots. Het rapport is op 1 juli aan de Tweede Kamer gezonden en openbaar gemaakt.


Doelstelling van het onderzoek was om "de organisatie en resultaten van de vijf pilot-LVV's inzichtelijk te maken en waar mogelijk te voorzien van tussentijdse kwantitatieve bevindingen", zo schrijft de staatssecretaris in de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.
Een tweede doel was om "bouwstenen te bieden voor de aanstaande effectevaluatie". De resultaten daarvan worden voor het einde van deze kabinetsperiode verwacht.

Het programma 'Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen' vloeit voort uit een samenwerkingsovereenkomst die Rijksoverheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in november 2018 sloten "ten behoeve van het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of Rijksopvang". Als doelstelling werd in het programmaplan geformuleerd: "het vinden van bestendige oplossingen voor migranten zonder recht op verblijf of Rijksopvang door hen te begeleiden naar zelfstandige terugkeer, doormigratie of, indien aan de orde, legalisering van verblijf". In het voorjaar van 2019 is in vijf gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen) een driejarige 'pilot' gestart, waarvoor het ministerie van J&V financiële middelen ter beschikking heeft gesteld.

De staatssecretaris komt kort na het zomerreces van de Kamer met een beleidsreactie op het rapport; deze wordt, "gelet op het gezamenlijk opdrachtgeverschap" gezamenlijk met de VNG opgesteld. 


Meer informatie:
Het Eindrapport Plan- en procesevaluatie LVV d.d. 5 juni 2020 (link naar de website van Regioplan, die het onderzoek in opdracht van het WODC heeft uitgevoerd)

 

Terug