Nieuws

Geen bewaring van asielzoekers die in afwachting zijn van uitspraak rechtbank | 24 augustus 2018
Nadat verschillende rechtsprekende instanties zich onlangs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.
RB Haarlem: COA dient opvang te geven tijdens procedure op medische gronden | 17 augustus 2018
RB Haarlem: COA dient opvang te geven tijdens procedure op medische gronden De Rechtbank Haarlem heeft op 29 juni 2018 uitgesproken dat het COA tijdens een procedure voor een verblijfsvergunning op medische gronden opvang dient te verlenen, in ieder geval totdat er op het bezwaar en/of de voorlopige voorziening in die procedure is beslist. De rechtbank baseert zich hierbij op het Abdida-arrest van het EU-Hof van Justitie van 18 december 2014.
Raad van State: indieners opvolgende asielaanvraag ten onrechte opvang onthouden | 05 juli 2018
Op 28 juni 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat het indienen van een opvolgende asielaanvraag een vreemdeling per direct recht op opvang geeft. Jarenlang is opvang dus ten onrechte onthouden.
EU-Hof: beroepsfase asielprocedure heeft schorsende werking | 04 juli 2018
Het EU Hof van Justitie heeft in een uitspraak van 19 juni 2018 bepaald dat alle gevolgen van een terugkeerbesluit moeten worden opgeschort, hangende het beroep hiertegen. Dat zou kunnen betekenen dat een asielzoeker ook in de beroepsfase van een opvolgende aanvraag het recht op opvang behoudt.
Baanbrekende uitspraak EHRM over staatloosheid | 20 juni 2018
Op 26 april 2018 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een baanbrekende uitspraak gedaan over staatloosheid. Het Hof komt in deze zaak van een staatloze man die al tientallen jaren in Kroatië verbleef, maar wiens verblijf nooit permanent geregulariseerd werd, tot de conclusie dat er sprake is van schending van artikel 8 EVRM, wat onder andere het recht op privé-leven inhoudt.
RvS: Staat verantwoordelijk voor kwetsbare asielzoekers zonder opvang | 02 februari 2018
De Raad van State heeft recent een uitspraak van de Rechtbank Haarlem bekrachtigd over opvang van een asielzoeker met ernstige psychische problematiek. De staatssecretaris wordt verantwoordelijk gehouden ervoor te waken dat door het op straat zetten van bijzonder kwetsbare personen geen mensonterende situaties worden gecreëerd.
DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen | 03 oktober 2017
Ten aanzien van vreemdelingen die uitstel van vertrek aanvragen op grond van medische gronden, een zogenaamde art 64 Vw aanvraag, dient te worden getoetst in hoeverre de benodigde medicijnen om een medische noodsituatie af te wenden aanwezig dan wel toegankelijk zijn in het land van herkomst. Lange tijd heeft Nederland dit zeer strikt toegepast, de feitelijke aanwezigheid van de benodigde medicatie of behandeling was voldoende voor het afwijzen van de aanvraag. Als de medicijnen aanwezig waren kon de noodsituatie…
Geen onderdak en leefgeld voor asielzoeker die geen kant op kan | 02 oktober 2017
In een zaak van een asielzoeker die niet terug kan èn niet mag blijven heeft de Raad van State uitgesproken dat de staatssecretaris van Justitie hem onderdak en leefgeld mag onthouden. Opnieuw wordt hiermee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens genegeerd.
Twee keer niet gemeld, opvang beëindigd | 18 augustus 2017
In principe kunnen statushouders nadat zij een vergunning hebben gekregen in het AZC blijven totdat voor hen een woning is vrijgekomen. Vanuit dit AZC kan het COA hen plaatsen in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen op grond van de zogenaamde taakstelling. In deze taakstelling is geregeld hoeveel statushouders gemeenten jaarlijks moeten huisvesten.
Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017 | 16 augustus 2017
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van het LOGO secretariaat.