Gemeente Groningen: succesvol eerste jaar LVV - Nieuws

Gemeente Groningen: succesvol eerste jaar LVV


21 april 2020
De gemeente Groningen is tevreden over het eerste jaar van de proef met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Er zijn goede resultaten geboekt, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de raad.


Zo is het uitstroompercentage van 40% precies datgene wat de gemeente als doel had gesteld en zijn er grote stappen gezet in de samenwerking met de verschillende rijksdiensten. Daardoor kunnen de partijen steeds betere afspraken maken in de individuele trajecten van de asielzoekers, schrijven burgemeester en wethouders.

De LVV in Groningen is onderdeel van een landelijke pilot voor 24-uurs opvang en begeleiding van asielzoekers die geen opvang krijgen van het Rijk. Stichting INLIA Groningen voert de LVV uit voor de gemeente, zoals die voorheen al de zogeheten bbb+ opvang (bed, bad, brood én begeleiding) uitvoerde. In de pilot werkt INLIA nauw samen met de gemeente, de Dienst Terugkeer & Vertrek, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Vreemdelingenpolitie.

Van de 330 gasten in de opvang zijn er dit 1ste jaar 133 uitgestroomd. Het grootste deel van deze mensen kwam opnieuw in Rijksopvang, al dan niet met een herhaalde asielaanvraag. 36 Asielzoekers slaagden erin terug te keren naar het land van herkomst of zich alsnog legaal te vestigen in Nederland of een derde land. Zo’n 10% vertrok met onbekende bestemming.

Er verblijven nu rond 200 gasten in de LVV. Voor ongeveer een kwart van hen richt het begeleidingstraject zich op het creëren van een bestendig toekomstperspectief in het land van herkomst, terwijl bij zo’n 25 mensen legale vestiging in Nederland een serieuze mogelijkheid is. Voor een derde van de gasten is nog geen nieuw toekomstperspectief aan de orde: ofwel omdat hun identiteit nog niet onomstotelijk vaststaat, ofwel omdat er dringende medische en/of psychische problemen zijn.

De LVV in Groningen is onderdeel van een landelijke pilot, waar ook Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven aan meedoen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil het liefst dat er uiteindelijk een landelijk dekkend netwerk komt van 8 LVV’s waar alle gemeenten op zijn aangesloten. Het ministerie heeft Groningen daarom gevraagd te kijken naar regionale samenwerking, met name met Emmen. Die gemeente is een voor de hand liggende ‘satelliet’-locatie, omdat INLIA ook daar de bbb+ uitvoert. De besprekingen daarover worden gevoerd. De gemeentebesturen van beide plaatsen zijn het erover eens dat Emmen daarbij wel zelf de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet houden over de opvang. Het ministerie kijkt nu naar de financiën.


Meer informatie:
De Rapportage Voortgang LVV - brief van B&W van Groningen d.d. 8 april 2020

 

Terug