Noodopvang en politiek - Nieuws

Noodopvang en politiek


22 september 2009
In het bestuursakkoord van 2007 tussen gemeenten (VNG) en Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt over het beëindigen van de noodopvang. In het akkoord werd gesproken van een sluitend beleid dat het Rijk zou gaan voeren: afgewezen asielzoekers zouden niet langer door het Rijk op straat gezet worden en de gemeenten zouden de noodopvang sluiten. Om een inzicht te krijgen in de stand van zaken is (door Regioplan) in opdracht van VNG een onderzoek gehouden onder alle Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat het aantal asielzoekers dat in een gemeentelijke noodopvang verblijft tussen december 2007 (ontstaan bestuursakkoord) en mei 2009 met 64% is gedaald van 2.100 tot 750. Daarnaast wordt geconcludeerd dat gemeenten nog steeds geconfronteerd worden met personen in vervolgprocedures en met schrijnende gevallen waar het Rijk volgens hen onvoldoende aandacht voor heeft. De aanwezigheid van deze groepen vormt samen met de problemen rondom het terugkeerbeleid een groot obstakel om de noodopvang te beëindigen.
De uitkomsten van het onderzoek werden bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentievan de VNG en het Ministerie van Justitie (op 3/9/09). Op deze bijeenkomst werden de afspraken uit het bestuursakkoord nog eens onderstreept en werd bekend gemaakt dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de rest van dit jaar zullen samenwerken met de gemeenten om samen oplossingen te vinden voor de vreemdelingen die zich nog in de noodopvang bevinden en staatssecretaris Albayrak van Justitie zei dat ze in het najaar nog met plannen komt voor de opvang van kwetsbare groepen uitgeprocedeerde asielzoekers.
 
Ondanks de ruime daling van 64% in anderhalf jaar komt de VNG echter (te lezen in een factsheet) vooralsnog toch tot de conclusie dat het rijksbeleid nog steeds onvoldoende sluitend is. Met name de opvang van rechtmatig verblijvende (ex-) asielzoekers is nog niet geregeld. De VNG denkt dat de illegaliteit daardoor te weinig vermindert en zo de openbare orde en veiligheid in gevaar wordt gebracht. De VNG blijft er daarom op wijzen dat het asielbeleid weliswaar rijksbeleid is, maar dat in de praktijk de gemeenten de negatieve maatschappelijke consequenties moeten dragen. Deze consequenties dienen echter in de ogen van de gemeenten ook voor rekening van het Rijk te komen.
Wordt vervolgd.
Terug