Mensenrechtencollege: te weinig voorzieningen kwetsbaren - Nieuws

Mensenrechtencollege: te weinig voorzieningen kwetsbaren


15 juli 2014
Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft op 1 juli jl. in haar jaarrapportage 2013 onder andere aangegeven dat de situatie van dakloze asielzoekers in Nederland zorgwekkend is, en beveelt daarom aan dat er een basale voorziening voor vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die in nood verkeren zou moeten komen. Zij verwijst hierbij ook naar de tussenuitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten die Nederland in oktober 2013 al opdroeg om onmiddelijk maatregelen te treffen voor de opvang van kwetsbare vreemdelingen om te voor komen dat zij nog verder in verval raken. De staatssecretaris heeft echter niets gedaan met deze uitspraak.


Het CRM is bijna twee jaar geleden door overheid zelf opgericht en bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland.

Ook heeft het CRM kritiek op het veelvuldig toepassen van het middel vreemdelingenbewaring. Zij beveelt daarom aan om het principe om bewaring pas in allerlaatste instantie toe te passen, in de wet te verankeren. Ook beveelt zij aan om  vreemdelingen bij binnenkomst niet standaard aan het meest strikte regime te onderwerpen, maar aan het minder beperkende vrijheidsregime.   

Meer informatie:
De volledige jaarrapportage 'Mensenrechten in Nederland 2013' van het College voor Mensenrechten, gepubliceerd op 1 juli 2014

Terug