LOGO oproep Kinderpardon

LOGO - Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang- en terugkeerbeleid.


URGENT VERZOEK

In samenwerking en met steun van de VNG en het LOGO

 

Geachte heer/mevrouw,

Het LOGO - secretariaat is inmiddels door meerdere gemeenten benaderd over gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij gemeenten in beeld waren maar niet onder het toezicht van de Rijksoverheid vielen alsmede ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv 's) die verder aan alle eisen van het kinderpardon voldoen maar inmiddels ouder zijn dan 21 jaar.

Beide doelgroepen worden uitgesloten van het kinderpardon. Dit terwijl deze gezinnen als gevolg van het toenmalige Rijksbeleid (dat gold voor 27 juli 2010 toen het Hof in Den Haag in een tussenuitspraak de minister nog langer verbood om gezinnen met minderjarige kinderen op straat te zetten) vaak op straat terecht zijn gekomen, en minister Leers destijds expliciet weigerde deze gezinnen, die inmiddels in diverse gemeenten verblijven, alsnog toe te laten tot de opvang / gezinsopvanglocaties. Toen de Hoge Raad later bevestigde dat de minister geen gezinnen met minderjarige kinderen op straat mocht zetten, was dat in feite een bevestiging dat het terecht is dat gemeenten deze gezinnen al die tijd niet zonder voorzieningen op straat hebben laten staan. Het feit dat gezinnen met minderjarige kinderen destijds op straat werden gezet, welke praktijk de Hoge Raad later definitief verbood, wordt betrokkenen nu dus tegengeworpen omdat zij daardoor niet langer onder het toezicht van de diensten uit de vreemdelingenketen stonden.

In samenwerking met het LOGO en de VNG is met initiatiefnemer Burgemeester H. M. Ostendorp van de gemeente Bunnik een brief opgesteld over deze afvallers van het kinderpardon gericht aan de staatssecretaris.

Een aantal burgemeesters hebben al aangegeven de brief te ondertekenen. Hieronder o.m. de burgemeesters, de heer H.M. Ostendorp (Bunnik), de heer J. Wienen (Katwijk, en tevens voorzitter van commissie Asiel en Integratie van de VNG), de heer T.J. Romeyn (Heiloo), de heer R. Vreeman (Groningen), de heer G. van Rumund (Wageningen), de heer K.F. Schuiling (Den Helder).

Hierbij willen we u vragen de burgemeestersoproep zo spoedig mogelijk aan uw burgemeester voor te leggen met het verzoek om deze te ondertekenen.

Wij verzoeken u de ondertekening (of afwijzing) door uw burgemeester te melden per mail aan het LOGO – secretariaat: info@logogemeenten.nl

In de hoop op een spoedige positieve reactie,

mede namens de LOGO secretariaatsgemeenten,


John W.R. van Tilborg,
Voorzitter