Zoeken

Gezocht naar: vreemdelingenbewaring
Resultaten: 18


Zoekresultaten

…ntrum Rotterdam in augustus 2011. De ombudsman bouwt met dit rapport voort op, en sluit inhoudelijk aan bij, diverse eerdere onderzoeksrapporten over vreemdelingenbewaring van bijv. Amnesty International, Justitia et Pax en de Inspectie voor de Sanctietoepassing. Jaarlijks worden in Nederland ongev…
…op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.In de zaak C e.a. vs de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarin het Hof…
…icht of andere vrijheidsbeperkende maatregelen of die eerder verdwenen zijn met onbekende bestemming. Verder kan maximaal veertien dagen voor vertrek vreemdelingenbewaring toegepast worden, net zoals nu gebeurt met kinderen in gezinnen. Wanneer een jongere aan de grens de toegang tot Nederland wordt…
In juni maakten we bekend dat in het gehele jaar 2016 vanuit vreemdelingenbewaring slechts een derde van de vreemdelingen werd uitgezet naar het land van herkomst. In vervolg daarop heeft INLIA ook de aantallen uitzettingen vanuit bewaring over het eerste halfjaar van 2017 opgevraagd.Uit het antwoor…
…ar 2012 in totaal 3.672 personen met onbekende bestemming uit haar opvanglocaties zijn vertrokken. Volgens de cijfers van de DT&V zijn in 2012 vanuit vreemdelingenbewaring 1.713 personen met onbekende bestemming vertrokken. Helaas houdt het registratiesysteem van de DT&V niet bij welk gedeelte van d…
…ers van de Dienst Terugkeer & Vertrek ontvangen waaruit is gebleken dat hier nog in ieder geval 817 vreemdelingen bijgeteld moeten worden, die vanuit vreemdelingenbewaring op straat zijn gezet. Dit zou betekenen dat er al 4.640 vreemdelingen op straat zijn gezet; het werkelijke aantal is echter nog …
…een ander land), daarom helpen wij hen ook om een nieuw toekomstperspectief op te bouwen. Onderstaand verhaal is een van de voorbeelden.Samuel zat in vreemdelingenbewaring, zoals dat heet. Hij zat vast, niet omdat hij een misdrijf had gepleegd, maar omdat hij uit Nederland moest vertrekken. Samuel k…
…beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Ook heeft het CRM kritiek op het veelvuldig toepassen van het middel vreemdelingenbewaring. Zij beveelt daarom aan om het principe om bewaring pas in allerlaatste instantie toe te passen, in de wet te verankeren. Ook be…
…t zowel ernstige psychische als medische problemen. Daarbij is hij statenloos en kon hij, ondanks een verblijf van (in totaal) meer dan twee jaar in vreemdelingenbewaring, niet worden uitgezet naar zijn land van herkomst. Het feit dat de man 'ongewenst verklaard' is betekent dat hij niet…
De gemeenteraad van Maastricht debatteerde hierover op 26 januari jl. waarbij duidelijk werd dat niemand binnen de Gemeente Maastricht en de politieregio Limburg-Zuid op de hoogte was van de actie van de Vreemdelingenpolitie (VP). De handelwijze van de VP werd door raadsleden gekwalificeerd als ‘…
… Appelante in onderhavige zaak was een 32 jarige asielzoekster die niet beschikte over een geldige verblijfstitel in Nederland. Zij is gedurende haar vreemdelingenbewaring in een psychische crisis beland waarvoor zij opgenomen is geweest. Appellante verblijft sinds haar opname afwisselend bij kenni…
…e land. Het Hof geeft verder aan dat het Unierecht zich verzet tegen de toepassing van een gevangenisstraf voor illegaal verblijf, zolang er nog geen vreemdelingenbewaring is toegepast. Tenslotte geeft het Hof aan dat de terugkeerrichtlijn zich er niet tegen verzet dat er strafrechterlijke sancties…
In Justitiële Jeugdinrichting ‘De Maasberg’ in Overloon (Noord-Brabant) worden sinds 2008 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgesloten die het land wilden binnenkomen of zijn aangehouden bij een identiteitscontrole terwijl ze geen verblijfsdocumenten hebben. De Verenigde Naties, de Raad…
…rsonen (“migrants in especially vulnerable situations”, par 22-b).   Het Comité roept Nederland in hetzelfde rapport ook op om het regime van vreemdelingenbewaring te herzien, met de bedoeling alternatieven te vinden en er voor te zorgen dat detentie van asielzoekers alleen als uiterste midd…
…en januari-juni 2011 als 'vertrokken zonder toezicht' staan vermeld, asielzoekers zijn die vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) en/of vanuit vreemdelingenbewaring op straat zijn gezet, heeft INLIA aanvullende informatie hierover opgevraagd bij het ministerie van BZK. Een gedeelte van de vre…
…n heeft in Angola geen ouders, familie of ander vangnet. Desalniettemin is hij op 4 september, toen hij op het politiebureau kwam ‘stempelen’, in vreemdelingenbewaring vastgezet in het Detentiecentrum Rotterdam in afwachting van zijn uitzetting naar Angola, die voor vrijdag 4 oktober stond gepla…
…r welk probleem is dit compromis een oplossing? Per jaar belanden momenteel zo’n 5.000 vreemdelingen op straat vanuit de diverse opvanglocaties en vreemdelingenbewaring**). Verdeeld over 5 locaties zouden volgens het compromis 1.000 vreemdelingen per jaar worden verdeeld over de grootste steden. …
…d spreekt het Rijk onder andere uit dat: - een humaan en zorgvuldig vreemdelingenbeleid uitgangspunt blijft; - vervolgaanvragen en aanvragen vanuit vreemdelingenbewaring versneld worden beoordeeld; - de toelatingsprocedure asiel wordt verbeterd. Hierbij wordt de VNG geconsulteerd; - aanvullende …