Zoeken

Gezocht naar: uitzetting
Resultaten: 27


Zoekresultaten

De staatssecretaris beroept zich hierbij op zijn 'aanwijzingsbevoegdheid' (VreemdelingenWet 2000, art 48 tweede lid: "Onze Minister kan aan de korpschef en aan de Commandant der Koninklijke marechaussee aanwijzingen geven over de uitvoering van deze wet en van de Schengengrenscode").De aanw…
…hte schade (fysiek, emotioneel en sociaal) voor deze groep kinderen een bijdrage leveren aan een wetenschappelijk gefundeerde besluitvorming over met uitzetting bedreigde kinderen.Uit de studies die aan deze nota ten grondslag liggen blijkt dat langdurig in Nederland verblijvende kinderen die met ui…
…vreemdelingenbewaring slechts een derde van de vreemdelingen werd uitgezet naar het land van herkomst. In vervolg daarop heeft INLIA ook de aantallen uitzettingen vanuit bewaring over het eerste halfjaar van 2017 opgevraagd.Uit het antwoord van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) blijkt dat er in …
De gemeenteraad van Maastricht debatteerde hierover op 26 januari jl. waarbij duidelijk werd dat niemand binnen de Gemeente Maastricht en de politieregio Limburg-Zuid op de hoogte was van de actie van de Vreemdelingenpolitie (VP). De handelwijze van de VP werd door raadsleden gekwalificeerd als ‘…
Relevantie: 18% Home
Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging o…
…of blijven vasthouden! Daarnaast brengt het voorstel een extra belasting voor alle partijen in de keten met zich mee, omdat de rechtshulpverlener de uitzetting alleen kan voorkomen door het indienen van een spoed-vovo.    Als een asielzoeker stelt nieuwe feiten en/of omstandigheden ('nova'…
…n worden verlengd. Vreemdelingenbewaring is een bestuursrechtelijke maatregel, met als enig doel het voorkomen dat een vreemdeling zich onttrekt aan uitzetting. De maatregel is niet bedoeld als bestraffing. Daarom moet het regime dat wordt toegepast gericht zijn op de uitzetting en mag er geen spra…
…r Kalverboer (Rijks Universiteit Groningen) heeft aangetoond dat deze intelligente kinderen, die zich op school zeer goed ontwikkelen, door gedwongen uitzetting naar het land van herkomst van hun ouders een onacceptabel en onverantwoord risico lopen op ernstige psychische schade. Zij zouden bovendie…
…ei extra procedures, echter wel efficiënter geweest om aan het hoger beroep in asielzaken automatisch schorsende werking toe te kennen, ook al omdat uitzetting tijdens de hoger beroepsfase zelden plaatsvindt. Maar de Raad van State kiest hier dus niet voor.  Meer informatie:De tekst van de uitspr…
…rgunning hebben gedaan is onterecht: deze kinderen kunnen door hun jarenlang verblijf in Nederland evengoed geworteld zijn geraakt en zullen door een uitzetting evenzeer beschadigd raken als ‘asielkinderen’. Dit is een schending van het anti-discriminatiebeginsel (art 2 van het IVRK) en in stri…
…ok helemaal niet nodig. Reeds nu zijn er voldoende mogelijkheden om een illegaal verblijvende vreemdeling in bewaring te nemen en het land uit te zetten. Deze bewaring vindt echter plaats in het kader van de uitzetting en niet puur alleen vanwege het illegale verblijf van de betreffende vreemdeling.
…leenstaande minderjarige asielzoeker (AMA) uit China die, nadat hij in Nederland uitgeprocedeerd was, teruggestuurd zou worden naar China. Tegen deze uitzetting heeft de betrokken AMA bezwaar aangetekend bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties op grond van schending van bepalingen uit h…
…eroept op medische omstandigheden, waardoor hij/zij niet terug zou kunnen keren naar zijn land van herkomst, wordt door de IND onderzocht in hoeverre uitzetting zal leiden tot een ‘medische noodsituatie’ binnen een termijn van drie maanden. Hieronder verstaat de IND “die situatie waarbij de vr…
In tegenstelling tot wat in sommige media is gesuggereerd, stelt het LOGO niet dat de minister geen zeggenschap heeft over uitzettingen van uitgeprocedeerde vreemdelingen. Op basis van de Vreemdelingenwet 2000 (art 63 en 48 tweede lid) is de minister bevoegd inzake het vreemdelingenbeleid. Echter, …
Relevantie: 12% Download
…nderdak aan vreemdelingen als gevolg van protestacties (29 mei 2013) Voorlopige reactie LOGO op de kamerbrief inzake ‘Het gezag over de politie bij uitzetting van vreemdelingen’ (30 oktober 2012) Kamerbrief Brouwer & Schilder ‘Het gezag over de politie bij uitzetting van vreemdelingen’ (29 o…
…an de inwoners van Hoogblokland vierkant achter het goed geïntegreerde gezin. Ik heb dan ook alle reden om mij ernstige zorgen te maken over wat een uitzetting teweeg zal brengen in de gemeenschap.” Omstreden 1F-beleid Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van Genève bepaalt dat vluchtelingen…
…t hij of zij terug kan naar het land van herkomst. Bovendien, zo reëel moeten we ook zijn, werken veel van de nieuwkomers niet erg mee aan hun eigen uitzetting. Ook al hebben ze inmiddels de geringe gastvrijheid van hun nieuwe verblijfplaats kunnen ervaren, ze hebben de moeite, vaak gepaard aan hog…
…noverdrachten is namelijk veelal van zeer korte duur en bijna altijd succesvol. Daardoor is de gemiddelde verblijfsduur in detentie veel lager en het uitzettingspercentage veel hoger,  en zo worden de werkelijke resultaten ten aanzien van 'terugkeer vanuit bewaring' dus verhuld.Uit de op 12…
…t dit op-straat-zet-beleid ook nadelige consequenties, want betrokkene is dan niet meer te traceren voor de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) die de uitzetting moet regelen. Betrokkene is dan immers 'vertrokken zonder toezicht', zoals in de rapportages tegenwoordig wordt aangeduid wat vroeg…
…eft geen vaste woon- of verblijfplaats, noch beschikt hij over voldoende middelen van bestaan, waardoor het gevaar bestaat dat betrokkene zich aan de uitzetting zal onttrekken;-           betrokkene heeft tijdens vertrekgesprekken met de DT&V verklaard niet terug te willen keren naar Armen…
… “verklaringen van de vreemdeling over zijn gestelde Iraanse nationaliteit niet onaannemelijk [worden] geacht” en dat de IND heeft aangegeven dat uitzetting naar andere landen dan Iran niet aan de orde is. Verder erkent de Raad van State dus dat uit het dossier van de betrokken vreemdeling blijk…
…asielzoeker gedwongen naar Eritrea uitgezet. Ook uit de landgebonden vertrekinformatie waarover het LOGO-secretariaat beschikt blijkt dat gedwongen uitzetting alleen mogelijk is met een geldig reisdocument, terwijl de Eritrese ambassade in de praktijk geen LP’s verstrekt. Meer informatie: ‘J…
… stelt zich hierbij op het standpunt dat in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten een taakverdeling is afgesproken waarbij de opvang en uitzetting van ongedocumenteerde vreemdelingen voor rekening van het Rijk dient te komen.De recente Immediate Measure door het Europees Comité voor S…
Dit arrest van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negat…
…fstandig zijn vertrokken naar het land van herkomst. Ongeveer 15 vreemdelingen zijn in deze periode vanuit de VBL in bewaring gesteld ten behoeve van uitzetting en ongeveer 195 vreemdelingen zijn “vanwege een andere reden” uitgestroomd.   Het is opmerkelijk dat de DT&V niet eenvoudig cijfers …
…ieke omstandigheden van het Canadese kind afbreuk gedaan aan de mensenrechten zoals deze in verschillende VN-verdragen zijn vastgelegd. Het bevel tot uitzetting van de moeder naar Nigeria heeft, aldus het Comité, geleid tot een onevenredige aantasting van het gezinsleven, die niet kan worden gerech…
…g te verkrijgen) als er een concrete datum is waarop betrokkene zal worden uitgezet naar het land van herkomst. Aangezien de DT&V zelden overgaat tot uitzetting gedurende de hoger beroepsfase (zoals hierboven reeds vermeld) betekent dit dat het een asielzoeker vrijwel nooit lukt om het hoger beroep …