Zoeken

Gezocht naar: opvang
Resultaten: 127


Zoekresultaten

De uitspraak van de Rechtbank Utrecht is in deze zaak niet ingebracht. Ook heeft de Rechtbank Den Haag zich niet uitgelaten over het feit dat uitspraken van diverse Comité’s (waaronder het ECSR) door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als het Europese Hof als gezaghebbend worden beschouwd…
… deze groepen invulling te geven. In december 2009 diende het kamerlid Anker een motie in die de regering verzocht mogelijkheden en consequenties van opvang van deze groepen te onderzoeken. De toenmalige staatssecretaris van Justitie Albayrak beloofde tijdens het overleg in de Kamer dat onderzoek …
…dsituatie. De CRvB geeft aan dat art. 8 EVRM 'kwetsbare personen' beschermt en betrokkene dus moet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang. De CRvB vindt overigens dat de overheid wel belang mag toekennen aan de al dan niet legale status van het verblijf van betrokkene. In dit g…
…n van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven en voor overige gezinnen met kinderen ruimhartig om te gaan met het bieden van noodopvang. De SP-fractie wil binnen een week antwoord van minister Hirsch Ballin van Justitie hoe hij deze motie gaat uitvoeren. Saillant detail is dat…
…ng voor heeft gegeven. In de praktijk hebben illegale vreemdelingen vaak zelf geen woning. Zij verblijven bij vrienden, kennissen, familie of in noodopvang van kerken of gemeenten. Dit betekent helaas dat een ieder die een vreemdeling binnenlaat zelf het risico loopt dat zijn huis wordt binnengetre…
…ocedeerde gezinnen op straat. Dan werden ze opgevangen door gemeenten, kerken en particuliere organisaties. Het is heel goed dat de rijksoverheid die opvang nu heeft moeten oppakken. Nu moet de overheid nog erkennen dat er van een sluitend terugkeerbeleid geen sprake is. Er is een grote groep die ni…
…mdelingen die niet aantoonbaar zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst, noch overgedragen in het kader van het Verdrag van Dublin, noch recht op opvang door de Rijksoverheid hebben. De realiteit is dat het overgrote deel van deze vreemdelingen in Nederland zonder voorzieningen op straat staat. …
Lees hier de volledige tekst van het persbericht van 7/12/09. Onderaan dit persbericht zijn links opgenomen naar de tekst van de brief van SvJ Albayrak aan de Tweede Kamer en het rapport van het onderzoek dat Justitie heeft gedaan naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de motie.
Relevantie: 100% Motie Anker overgenomen
… (1 april 2001) asiel vroegen. Anker is van mening dat het om een betrekkelijk kleine groep mensen gaat en hij wil voorkomen dat deze mensen, door ze opvang te weigeren, met onbekende bestemming vertrekken, wat weer ten koste zou gaan van een effectief terugkeerbeleid. Aanleiding voor de motie is oo…
… waslijst van aandoeningen en kwalen, waaronder hepatitis B, HIV, nierfalen en een psychotische stoornis. Hij had daarom het COA in september 2011 om opvang gevraagd. De afwijzing van het COA is door de Rechtbank vernietigd, maar het COA heeft daarna het opvangverzoek opnieuw afgewezen. De Afdeling …
…n 19 april jl. In deze uitspraak van de CRvB, de hoogste rechter in Nederland ten aanzien van sociale voorzieningen, wordt aangegeven dat de overheid opvang dient te verstrekken aan een 'kwetsbare persoon' die een vorm van rechtmatig verblijf heeft. In art. 3 onder 9 van de EU Terugkeerricht…
De coalitie vindt dat er een regeling moet komen, op grond waarvan gezinnen met kinderen niet langer op straat komen te staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid dient te voldoen aan de mensenrechtelijke verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren en ervoor te z…
De afgelopen maanden hebben zich een paar honderd dakloze asielzoekers bij verschillende gemeenten gemeld voor noodopvang. Daaronder zijn (afgewezen) asielzoekers met ernstige psychische en medische problemen. Gemeenten zien zich soms genoodzaakt om aan hun zorgplicht te voldoen door bijvoorbeeld …
… aan een oplossing, niet op feiten is gebaseerd. De asielzoekers vinden de tot nu toe geboden oplossingen te kort schieten, omdat ze na dertig dagen opvang opnieuw op straat terecht komen.  Daarom doen zij het volgende voorstel: * Laat onze dossiers beoordelen op basis van de meest recente info…
Dit houdt in dat er tot nader order geen verstrekkingen worden beëindigd, met andere woorden dat er geen mensen vanuit COA-opvangvoorzieningen (zoals asielzoekerscentra, gezinsopvanglocaties en vrijheidsbeperkende locaties) op straat worden gezet of aan hen de opvang wordt geweigerd. Deze maatreg…
…situatie niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst gedurende de behandeling van hun aanvraag op medische gronden ook gebruik kunnen maken van opvangvoorzieningen. Het indienen van een aanvraag ‘uitstel van vertrek op medische gronden’ (art 64 Vw) en een aanvraag ‘reguliere verblijfsver…
…egging van het COA dat Jossef en zijn moeder, die al vele malen van het ene naar het andere asielzoekerscentrum waren overgeplaatst, nu naar de Gezinsopvanglocatie in Katwijk zouden moeten verhuizen. Minister Leers heeft, op verzoek van de burgemeester van Alkmaar, zijn partij- en studiegenoot Piet …
In februari van dit jaar bepaalde de voorzieningenrechter van deze rechtbank namelijk al dat deze man opvang diende te krijgen hangende de behandeling van het beroep in de bodemprocedure (zie ons bericht van 18-02-11). De rechtbank blijft nu bij haar eerdere oordeel dat art. 8 van het Europese Ver…
…Kind op Straat' vindt dat, op grond van onder meer het VN-Kinderrechtenverdrag, ook kinderen met hun uitgeprocedeerde gezinsleden recht hebben op opvang. Als ouders zelf niet kunnen zorgen voor basale voorzieningen, bijvoorbeeld omdat ze geen verblijfsvergunning hebben, moet de overheid bijsprin…
Hoewel hun procedure om in bezit te komen van een geldige verblijfsvergunning nog niet is afgelopen komen zij niet (meer) in aanmerking voor opvang van rijkswege. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de Gemeente Amsterdam voorlopig verantwoordelijk voor opvang, aldus de v…
…recente uitspraken van rechters Zo heeft het Haagse Gerechtshof onlangs uitgesproken dat de staat een Angolese moeder met drie minderjarige kinderen opvang moet bieden (zie bericht van 11-01-11). Op grond van internationale verdragen mag de overheid geen kinderen zonder voorzieningen op straat ze…
Tot eind november 2010 werden er door rechtshulpverleners ongeveer 130 van dergelijke opvangverzoeken gedaan. Van deze 130 opvangverzoeken voldeed volgens de IND ongeveer 60 aan de voorwaarden. In ongeveer 50 gevallen heeft de BMA binnen twee weken medisch advies uitgebracht. Aan bijna 10 vreemdeli…
Het CRM is bijna twee jaar geleden door overheid zelf opgericht en bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Ook heeft het CRM kritiek op h…
…heeft op een vorm van bescherming van zijn privé-leven. In dit geval betekent dat, dat de betreffende persoon in aanmerking dient te komen voor noodopvang.   Het gaat hierbij om een Palestijnse man die al 20 jaar in Nederland verblijft. Deze man heeft zowel ernstige psychische als medische probl…
…n herkomst terug moeten halen. Dat is wel erg ingewikkeld voor de DT&V, en daarom worden betrokkenen meestal niet uitgezet uit ons land, maar uit de opvang op straat gezet en in Nederland aan hun lot overgelaten, terwijl zij op dat moment dus nog geen definitieve uitspraak op hun asielverzoek hebbe…
…e kennisgeving en de ‘eigenlijke’ asielaanvraag, en dat pas op het moment dat de aanvraag ‘echt’ in behandeling wordt genomen er een recht op opvang bij het COA ontstaat voor de vreemdeling.De Raad van State heeft al in maart 2016 een uitspraak gedaan waaruit volgt dat dit onderscheid kunstm…
…gular migrants -"Het EHRM deed haar uitspraak in de zaak van een Ethiopische vluchteling die eind 2013 in de vluchtgarage in Amsterdam verbleef en om opvang vroeg bij de gemeente Amsterdam. Naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten van 1 juli 2014 en de daarop vo…
…p artikel 32 van de Europese definitierichtlijn waarin het recht op huisvesting staat. De rechtbank is echter van oordeel dat het beëindigen van de opvang en het stoppen van de bemiddeling bij het vinden van definitieve huisvesting door het COA, er niet toe leidt dat de vreemdeling geen toegang he…
…anzien van (de rechtsgevolgen van) het besluit. Zolang het beroep loopt mag de asielzoeker de uitspraak van de rechter in principe in Nederland in de opvang afwachten. In een aantal gevallen heeft het instellen van beroep echter géén schorsende werking, bijvoorbeeld wanneer de IND vindt dat er in …
…aag in voor een reguliere verblijfsvergunning op medische gronden. Na afloop van het laatst verleende uitstel van vertrek op medische gronden werd de opvang van betrokkenen echter door het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers beëindigd.  Het COA is van mening dat, ondanks dat de feitelijke opvang
De betrokken vreemdeling verblijft al 21 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland en heeft meerdere malen een aanvraag voor maatschappelijke opvang gedaan bij de gemeente, welke aanvragen steeds zijn afgewezen. De gemeente stelt zich hierbij op het standpunt dat in het bestuursakkoord tussen he…
…mdelingen die een opvolgende asielaanvraag ('HASA') indienden wachten tot de IND deze feitelijk in behandeling nam, voordat zij weer recht op opvang bij het COA kregen. Omdat de IND er in sommige gevallen maanden tot een half jaar over doet om de betrokken vreemdeling uit te nodigen voor een…
Het afgelopen halfjaar hebben veel gemeenten zich ingezet voor de opvang van vluchtelingen. Ook de gemeenten waarin wij raadslid zijn. We waren daarom aanwezig op inspraakavonden en discussieerden op verjaardagen en in de sportkantine. We staken onze nek uit op sociale media en op wijkbijeenkomsten…
… Raad van State en de Centrale Raad van Beroep hebben op 26 november 2015 gezamenlijk bepaald dat gemeenten niet langer verplicht zijn Bed-Bad-Brood-opvang te verstrekken. Volgens deze hoogste rechtsorganen is de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel een ‘voorliggende voorziening’ en is…
…onstateert dat al deze kritieken terecht zijn.    Het akkoord van de regeringspartijen houdt in dat dakloze vluchtelingen een beperkt aantal weken opvang krijgen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Daarna moeten mensen die meewerken naar het vertrekcentrum in Ter Apel, mensen…
Wij verbazen ons over het gebrek aan feitenkennis, dat naar voren komt uit veel reacties op deze resolutie: het gaat hier om een politieke aanbeveling van de ministers, die niets afdoet aan het finale juridisch oordeel van het ECSR: ongedocumenteerde vreemdelingen mogen niet worden uitgesloten …
…le Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden ook al stappen gezet om deze vreemdelingen daadwerkelijk op te vangen. Veel…
…nder voorzieningen op straat zijn gezet. Het Hof refereert ook aan een alternatief in de zin van de Amsterdamse bed-, bad-, brood - voorziening. Deze opvang biedt in de woorden van de gemeente Amsterdam ruimte aan 135 personen (“De opvang aan Schuitenhuisstraat 9 biedt plaats aan 75 personen. Moch…
… Centrale Raad van Beroep, het hoogsteNederlandse rechterlijk orgaan op het gebied van sociale rechten) zijn het eens dat aan de verplicht te bieden opvang geen voorwaarden gesteld mogen worden. Desondanks beperkt het politieke compromis de opvang niet alleen in tijd (“een beperkt aantal weken…
…rs wijzen uit dat we ruimschoots in staat moeten worden geacht de benodigde capaciteit in te zetten en te beheren om ook de huidige instroom adequate opvang te bieden. Zie hier het complete overzicht: Bezetting centrale opvang vanaf 1995 tot en met 14 september 2015   1995 30.166 …
…irect met hun integratie in de Nederlandse maatschappij. De proef heeft een looptijd van twee jaar, en kan bij succes eventueel verlengd worden. Noodopvang vanwege stagnatie in asielzoekerscentra Op dit moment wachten in ons land ruim 15.000 statushouders in een azc tot hun een woning wordt toegew…
…ndersteuning (WMO) te verstrekken. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en bepaalde dat betrokkenen recht hebben op "maatschappelijke opvang overeenkomstig de bed-bad-brood voorziening".  De rechtbank baseert deze beslissing op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rec…
Relevantie: 5% Over LOGO
…ijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) vergadert periodiek en bespreekt alle ontwikkelingen die samenhangen met het opvang en terugkeerbeleid. In de afgelopen jaren zijn onder meer aan de orde geweest: de toepassing van de criteria voor noodopvang de medewerking…
Relevantie: 3% Home
… schorsende werking | 04 juli 2018Baanbrekende uitspraak EHRM over staatloosheid | 20 juni 2018RvS: Staat verantwoordelijk voor kwetsbare asielzoekers zonder opvang | 02 februari 2018​DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen | 03 oktober 2017Actuele berichtenDossier Kinderpardon  
Relevantie: 3% Disclaimer
Het Landelijk Overleg Gemeentebesturen inzake Opvang- en terugkeerbeleid (LOGO) streeft ernaar dat de informatie die op de site verstrekt wordt, altijd zo volledig en actueel mogelijk is. Desondanks kan het LOGO niet garanderen dat de teksten inhoudelijk foutloos zijn.Het LOGO respecteert de pri…
Relevantie: 3% LOGO oproep Kinderpardon
… zijn gekomen, en minister Leers destijds expliciet weigerde deze gezinnen, die inmiddels in diverse gemeenten verblijven, alsnog toe te laten tot de opvang / gezinsopvanglocaties. Toen de Hoge Raad later bevestigde dat de minister geen gezinnen met minderjarige kinderen op straat mocht zetten, was …
Relevantie: 2% Download
…itspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 december 2014, waarin een …
Relevantie: 1% Dossier Kinderpardon
Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon Het LOGO adviseert burgemeesters van gemeenten, waar (afgewezen) kinderen uit de doelgroep voor het kinderpardon bekend zijn, voor 20 juni a.s. een brief te zenden aan de staatssecretaris met het verzoek om gebruik te willen maken van zijn discretio…
De Raad van State heeft in de twee uitspraken van 29 juni jl. aangegeven dat gemeenten geen specifieke bevoegdheid hebben om Bed-Bad-Brood – opvang te verstrekken. Volgens de Raad van State biedt de staatssecretaris al opvang aan deze doelgroep in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) en zijn gemee…
…tspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) is de Nederlandse overheid verplicht opvang te bieden aan dakloze vreemdelingen. In het kader van het Europees Sociaal Handvest en de rechten welke hieraan worden ontleend is de toegang t…
Maar: de werkelijkheid is weerbarstiger. Afgewezen asielzoekers die moeten vertrekken, kunnen dat vaak niet omdat ze geen geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben. Het is vaak heel moeilijk om nieuwe papieren te krijgen. Alleen maar hard roepen dat iemand weg moet, helpt niet echt als iemand geen…
Hieronder vindt u links naar diverse artikelen en uitzendingen d.d. 21 nov 2016 over dit onderwerp.'Overleg over bed-bad-en-broodregeling toch geklapt' (NOS)'Overleg over bed-bad-brood na anderhalf  jaar mislukt' (De Volkskrant)'Groningen gaat door met bed-bad-brood voor illega…
In het rapport, dat in de media vooral bekend is geworden als het ‘Zwarte Pieten’-rapport, is de United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) breed ingegaan op de positie van minderheden in Nederland. Het comité spreekt zijn bezorgdheid uit dat ongedocumenteerd…
…. Deze aanduiding wordt gebruikt voor asielzoekers die na de mededeling van het COA dat ze binnenkort zullen worden ontruimd, zelf voor die tijd de opvanglocatie verlaten. In de Rapportages Vreemdelingenketen wordt deze categorie aangeduid als ‘zelfstandig vertrokken zonder toezicht’, terwijl …
…de rechtbank (in beide procedures) is verworpen.Ook andere rechtbanken hebben uitgesproken dat het Vbl geen voorliggende voorziening is omdat aan de opvang in het Vbl voorwaarden verbonden zijn zoals dat men moet meewerken aan het vertrek. Hiernaast gelden er vrijheidsbeperkende maatregelen ten aan…
…en de twee hoogste rechtscolleges, Raad van State en Centrale Raad van Beroep, uitspraak in zaken die waren aangespannen door vreemdelingen die om opvangvoorzieningen hadden gevraagd en het niet eens waren met de beslissing dat ze daarvoor onder voorwaarden in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL)…
Ten aanzien van de verplichting tot het opvangen van dakloze vreemdelingen wordt vanuit de Rijksoverheid de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) genoemd als alternatief voor een 'Bed-Bad-Brood' opvang. Deze VBL mist een wettelijke grondslag, maar is bedoeld als tijdelijke opvang voor vreemde…
…november 2017 dat de staatssecretaris bij een asielzoeker met psychische klachten niet zonder nader onderzoek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger beroep gegaan, dat de Afdeling Bestuu…
…echtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2017 is het niet in strijd met art. 3 en 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens om opvang te onthouden aan een asielzoeker waarop zowel art. 1F van het Vluchtelingenverdrag (geen status bij verdenking van oorlogsmisdaden) als art. 3 …
…de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negatieve beschikking al intreden tijdens de hoger beroepsfase. Eén van die rechtsgevolgen is dat de opvang bij het COA kan worden beëindigd. Kortom, al tijdens de hoger beroepsfase van de asielprocedure kan een asielzoeker zonder voorzieningen op s…
Nadat verschillende rechtsprekende instanties zich onlangs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asie…
Als het gaat om Bed Bad Brood-opvang door gemeenten is het standpunt vanuit het Rijk dat vreemdelingen die meewerken aan hun terugkeer voor opvang altijd terecht kunnen in de Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) te Ter Apel. Hieraan wordt dus wel de voorwaarde gesteld dat vreemdelingen aangeven mee te …
… met de Europese regelgeving. Naar nu blijkt dus ten onrechte. In 2012 werd de Raad van State  ook al gecorrigeerd door de Hoge Raad in zaken waarin opvang werd onthouden aan gezinnen met minderjarige kinderen. De Raad van State had hier jarenlang nooit enig bezwaar in gezien terwijl dit volgens de…
Allereerst zijn de BBB opvanglocaties opgezet om in lijn met nationale en internationale waarborgen om minimale bestaansvoorwaarden te kunnen waarborgen voor iedereen, ongeacht zijn of haar verblijfsrechtelijke status. Hiernaast worden door het bieden van opvang aan deze doelgroep ook praktische en …
…tgeprocedeerde vreemdelingen moeten niet op straat leven, maar de rust krijgen om te werken aan hun terugkeer. Er ligt een akkoord over bed-bad-brood opvang zonder voorwaarden vooraf. De gemeenten en het ministerie moeten snel met elkaar verder uitwerken hoe deze opvang vorm krijgt.” aldus Attje K…
…t de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld, in een zaak waarin een vreemdeling rechtstreeks beroep deed op de staatssecretaris voor opvang, dat het aanbod van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) inclusief de voorwaarde dat de vreemdeling medewerking zou moeten verlene…
…t en het opbouwen van een legaal bestaan.Het onderzoek laat daarmee geen spaan heel van de argumentatie van het Rijk, dat zegt dat het stopzetten van opvang nodig is om afgewezen asielzoekers te dwingen terug te keren naar het land van herkomst. Het onderzoek toont aan dat dit niet zo werkt: mensen …
…n die bij de groep zijn ontstaan als gevolg van het steeds opnieuw moeten zoeken naar onderdak. De Staat heeft weliswaar gesteld dat voor deze groep opvang bestaat in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL), maar eisers hebben dit betwist. Eiser sub 2 heeft in dit verband ter zitting verklaard dat hi…
…zoekers vanwege de formatie van een nieuw kabinet. De staatssecretaris erkent daarbij expliciet dat er niks is geregeld voor asielzoekers zonder Rijksopvang die verslaafd zijn.  De staatssecretaris noemt verder een aantal mogelijkheden die binnen het bestaande beleid oplossingen zouden kunnen biede…
…rt, ook worden door middel van aanbevelingen zaken benoemd die een bepaald land dient aan te passen. In het kader van de discussie rond Bed-Bad-Brood-opvang zijn deze zogenaamde ‘Concluding Observations’ erg relevant. Het IVESCR is overigens vergelijkbaar met het Europees Sociaal Handvest (ESH),…
…n die buiten alle voorzieningen vallen dreigt ernstige, onherstelbare schade aan hun leven en lichamelijke integriteit als zij uitgesloten worden van opvang, voedsel en kleding. Het eindoordeel van het ECSR kan echter nog maanden op zich laten wachten. Daarom heeft de PKN ook om een ordemaatregel (…
…amenleving vormen als er niet adequaat meer naar ze wordt omgezien. Sommige gemeenten bieden nog noodvoorzieningen zoals wat leefgeld en incidenteel opvang, maar dat zijn tijdelijke noodverbanden die onvoldoende aansluiten bij de medisch noodzakelijke zorg en opvang die deze psychiatrische patiënt…
…j in feite op straat komt te staan. In China bestaat namelijk zonder geldig geregistreerd identiteitsbewijs (een zogenaamd ‘hukou’) geen recht op opvang in weeshuizen, gezondheidszorg, onderwijs of enige andere vorm van maatschappelijke ondersteuning. Terugzending onder deze omstandigheden zou e…
…medewerker een fout had gemaakt, waardoor deze mensen ten onrechte op straat waren gezet. Het COA deed ook het aanbod aan hen om terug te komen in de opvang. In het kamerdebat over de begroting van zijn ministerie (1 dec jl.) vertelde minister Leers nog over zijn telefoontje naar zijn ambtenaren na…
…ntwoordelijk gemaakt worden voor het deel waarop zij invloed hebben.’ Het voorstel om de gemeente na drie maanden te laten betalen voor de centrale opvang wijst de VNG ‘ten stelligst’ (sic) van de hand.  Overigens blijft de vraag hoe gelukkig een statushouder zal zijn met een hem toegewezen …
… ook van het interne Nederlandse recht. In de definitieve uitspraak geeft het Hof daarnaast aan dat de overheid, om te voorkomen dat de ouders tevens opvang behouden, geen kinderen van hun ouders mag scheiden. Scheiding van ouders en kinderen vormt in dit geval volgens het Hof een inbreuk op art. 8 …
…dient te geven aan de uitspraak. In een eerdere nota (Notitie Opvang Uitgeprocedeerde Gezinnen, okt 2010) deed de coalitie al enkele voorstellen voor opvang van deze gezinnen. Zo zou aan opvang in terugkeerhuizen gedacht kunnen worden. De coalitie verwacht in ieder geval dat, hoe onderdak ook gerege…
…ling wil geven aan de inhoud van de gezaghebbende uitspraak van het ECSR. Ook wordt in de uitspraak van de Rechtbank Utrecht ingegaan op de vraag of opvang in een Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) in overeenstemming is met de ECSR-uitspraak. De staatssecretaris had de betreffende vreemdeling in dez…
… zeker als het om kinderen gaat.De Nederlandse regering herhaalt in haar reactie op de uitspraak de eerder uiteengezette standpunten over het huidige opvangbeleid, ondanks het feit dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarin Minister Hirsch Ballin is gevraagd om ‘illegale’ gezinnen ru…
…eft van het privé-leven in de zin van art. 8 EVRM.   Als gevolg van deze uitspraak is nu ook de Gemeente Leeuwarden door de rechter gedwongen noodopvang te bieden, terwijl de rijksoverheid gemeenten juist wil houden aan de afspraak uit het bestuursakkoord om na 1 januari 2010 geen noodopvang a…
… maken.   Gaat de minister dat sloopplan aanpakken? Natuurlijk niet. En dat hoeft ook niet. Het is veel eenvoudiger om fatsoenlijke, kleinschalige opvang te organiseren waarin jongeren geholpen worden bij het opbouwen van een perspectiefvol bestaan. In of buiten Nederland. En dan kunnen de mensen…
… Sociale Rechten, het Comité van Ministers van de Raad van Europa alsmede de rechtbanken Utrecht, Zutphen en Leeuwarden dat kinderen recht hebben op opvang.Tot nu toe trok de minister zich niets aan van bovengenoemde uitspraken. De minister stelde eerder nog dat de rechtspraak niet eenduidig was om…
…eidsbeperkende Locatie in Ter Apel op straat wilde zetten. Daarbij heeft het Hof dus al aangegeven dat in ieder geval minderjarige kinderen recht op opvang hebben. De oplossing die Justitie zal moeten aandragen, heeft naar verwachting gevolgen voor alle asielzoekersgezinnen met minderjarige kindere…
…ar al maximaal op gericht is om te voorkomen dat ouders en kinderen op straat komen. Mochten asielzoekers en hun kinderen desondanks niet langer voor opvang in aanmerking komen, dan wil Justitie de ouders uit de ouderlijke macht laten zetten en de kinderen onder toezicht stellen en bij een pleeggezi…
…onvolkomenheden in de asielketen. Ondanks de afspraken tussen Rijk en gemeenten worden er immers nog steeds mensen, ook met kinderen, uitgesloten van opvang en belanden zij op straat. "Het feit dat mensen alleen nog recht hebben op centrale opvang, indien zij bereid zijn om de lopende procedure (reg…
…l Handvest (ESH). De Raad stelt zich op dit standpunt in onderhavige zaak vanwege het feit dat appellante constant (weliswaar op wisselende adressen) opvang heeft bij diverse kennissen. De CRvB motiveert het bovenstaande als volgt: 4.4 Ook het beroep van appellante op artikel 13 van het ESH treft …
…s op; integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren haar het land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de opvang", aldus Geesje Werkman van Kerk in Actie. Het indienen van deze klacht is een uiterste middel om de Nederlandse Staat op haar verplichtingen v…
…k gegeven. Steeds vaker wordt aan gemeenten namelijk door de rechter op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) opgedragen om hulp en opvang te bieden aan kwetsbare personen zoals asielzoekers met ernstige medische en/of psychische problemen, staatlozen en technisch niet-uitzetbare …
…n die buiten alle voorzieningen vallen dreigt ernstige, onherstelbare schade aan hun leven en lichamelijke integriteit als zij uitgesloten worden van opvang, voedsel en kleding. Het eindoordeel van het comité kan echter nog maanden op zich laten wachten. Daarom heeft de PKN ook om een ordemaatrege…
…l in Nederland op straat staan. Vanuit overheidsinstanties wordt vaak maar al te graag aangenomen dat vreemdelingen die met onbekende bestemming uit opvanglocaties of detentiecentra vertrekken, zich niet meer in Nederland ophouden. Van deze fictie wordt uitgegaan omdat één van de belangrijkste aa…
…elzoekers met een reguliere procedure (bijv. medische) die zij in Nederland mogen afwachten maar gedurende welke periode zij geen enkele voorziening (opvang, inkomen, verzekering) kunnen krijgen; asielzoekers die geen reisdocumenten kunnen verkrijgen binnen de daarvoor gestelde 28-dagen vertrektermi…
…sielprocedure is beslist, dan mag het COA toch overgaan tot ontruiming. Aangezien het COA sinds kort zelfs een boete kan krijgen als zij asielzoekers opvangt die niet (langer) voor opvang in aanmerking komen, zal het COA dan ook in dit soort gevallen tot ontruiming overgaan. Verontrustend hierbij is…
…lijke vergelijking niet mogelijk” is, maar maakt de vergelijking desondanks wel… Ook geeft de minister aan dat de jongeren uit het experiment nu opvang krijgen, gericht op hun terugkeer naar het land van herkomst, hetzij in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl), een gezinsopvanglocatie (gol) of…
…menteerde ouders'  op de site van Defence for Children. Andere relevante uitspraken van de CRvB: 31-05-11  CRvB: Amsterdam dient Ghanese moeder en kind op te vangen 19-11-10  CRvB: kinderrechtenverdrag beschermt tegen uitsluiting 23-04-10  CRvB: recht op opvang op basis van art. 8 EVRM  
Sinds enkele jaren bestond het overheidsbeleid ten aanzien van jonge asielzoekers die 18 jaar werden louter uit het van de ene op de andere dag stopzetten van de voorzieningen (leefgeld, onderdak). Tot aan hun 18e verjaardag hadden ze nog recht op hulp, maar per die dag werd hun tijdelijke verblijf…
…lijke vergelijking niet mogelijk” is, maar maakt de vergelijking desondanks wel… Ook geeft de minister aan dat de jongeren uit het experiment nu opvang krijgen, gericht op hun terugkeer naar het land van herkomst, hetzij in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl), een gezinsopvanglocatie (gol) of…
…ollega-burgemeesters ondersteund. Deze groep valt echter niet samen met de groep gemeenten die zich al jarenlang in LOGO-verband inzet voor een beter opvang- en terugkeerbeleid. Meer informatie: De brief van het LOGO aan minister Leers d.d. 2/4/12 De notitie “Openbare orde bevoegdheid van de…
…ie ‘vertrokken zonder toezicht’ vallen, zijn namelijk geen asielzoekers maar vreemdelingen met een reguliere achtergrond die überhaupt niet voor opvang in een AZC in aanmerking komen. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vangt in principe alleen asielzoekers op (zie noot *). Middels…
… in de VBL in Ter Apel wel gebeurt. Voor 'kwetsbare' asielzoekers die reeds op straat staan in Emmen betekent deze uitspraak dat ook zij in aanmerking zouden moeten komen voor noodopvang. Meer informatie: De volledige uitspraak van de Rechtbank Assen d.d. 25 okt 2011 (pdf-bestand, 2 MB)
…terventielijn´ van het ministerie als ze worden geconfronteerd met dakloze asielzoekers in hun gemeente. Het ministerie bepaalt (!) dan of er crisisopvang moet worden geboden en kijkt nog eens goed naar het dossier van zo’n ‘schrijnend geval’. Niet duidelijk is geworden wat gemeenten concree…
…ECSR al een 'decision on immediate measures'  in deze zaak, waarin de Nederlandse overheid werd verzocht om onmiddellijk te voorzien in de opvang van kwetsbare asielzoekers. Aan deze tussenuitspraak heeft de staatssecretaris tot op heden geen enkel gevolg gegeven. Een viertal kamerleden …
…kinderpardon wel degelijk in beeld van de (lokale) overheid is geweest. Dit gezin is overigens vóórdat het COA verplicht werd gezinnen met kinderen opvang te bieden uit een opvanglocatie gezet. In vele vergelijkbare zaken heeft het COA deze gezinnen niet opnieuw in gezinsopvanglocaties opgenomen o…
…een aanvaard gegeven dat de overheid één en ondeelbaar is. Op het moment dat gemeenten in het verleden besloten over te gaan tot het bieden van noodopvang aan als gevolg van rijksbeleid dakloos geworden asielzoekers, werd ze dat ook tegengeworpen omdat ze het overheidsbeleid hiermee zouden doorkru…
…e meer aan in welke mate de vertrektermijn van 28 dagen volstrekt buiten de realiteit ligt. Door de DT&V wordt na de eerste periode van 28 dagen soms opvang in een Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) aangeboden, maar ook een termijn van 12 weken in het VBL is vaak aantoonbaar te kort uitgaande van bov…
De kliniek en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) tekenen morgen een samenwerkingsovereenkomst. Dat Veldzicht er na 2016 anders uit komt te zien is sinds vorig jaar bekend, er komen minder plaatsen voor tbs-ers en ook wordt het deels een open kliniek met onder andere vreemdelingen.Bij de …
…e keren. Uit dit verslag noch anderszins uit het dossier blijkt van een concreet voornemen om een vrijheidsbeperkende maatregel op te leggen, waaraan opvang in een VBL is gekoppeld, noch dat eiseres bij voorbaat heeft aangegeven geen gehoor te willen geven aan deze toezichtsmaatregel. Ook de opmerki…
…ege redenen van openbare orde en/of veiligheid, als volksgezondheid, als het welzijn van betrokkene zelf en de gemeenschap, hebben veel gemeenten noodopvang verleend aan een gedeelte van deze vreemdelingen. Jarenlang onder protest noodopvang verleend Het verlenen van noodopvang vindt altijd onder p…
…steun in de rug voor de lobby van diverse organisaties voor vluchtelingen, kinder- en mensenrechten, die al langere tijd pleiten voor verbetering van de omstandigheden in de gezinsopvanglocaties. Meer informatie: De uitspraak van de Rechtbank Den Haag d.d. 2 okt 2014 (4 pag's pdf-bestand)  
 “Centrumgemeenten krijgen voorlopig een financiële vergoeding voor het bieden van sobere opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Teeven heeft dit toegezegd tijdens een bestuurlijk overleg met de VNG. De hoogte van het bedrag bepaalt Teeven als er een uitspraak is over opvang
…s bekeken of de betreffende vreemdelingen bereid zijn om mee te werken aan terugkeer. Indien dit volgens de DT&V het geval is dan kan betrokkene voor opvang terecht in de VBL in Ter Apel. Indien betrokkene echter volgens de DT&V niet meewerkt aan terugkeer, bijv. omdat betrokkene nog steeds in afwac…
…nde maatregelen op grond van art. 56 Vw alleen kunnen worden opgelegd in het belang van de openbare orde en/of nationale veiligheid, is duidelijk dat opvang in verband met medische redenen “geen zelfstandige reden kan zijn om eiser en zijn gezin in hun vrijheid  te beperken”. Volgens de rechtba…
…het ECSR weliswaar niet juridisch bindend is, is niet uit te sluiten dat deze (ook met terugwerkende kracht) gevolgen kan hebben voor het Nederlandse opvangrecht, hierbij verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspraak werd bepaald dat gezin…
…ke is van een bedreiging van de openbare orde. De betreffende Somaliër is vanwege deze onvoorziene situatie direct opgenomen in de gemeentelijke noodopvang voor dakloze asielzoekers in Utrecht. Tijdens het mondeling vragenuur op 30 september jl. werd staatssecretaris Teeven door Tweede Kamerlid Sc…
…a humanitaire, medische en openbare orde problemen.  Daarbij  zullen veel gemeenten door de uitspraak van de ECSR een toenemend aantal verzoeken om opvang krijgen en geconfronteerd worden met allerlei (juridische) procedures om te voldoen aan de uitspraak van de ECSR. Een aantal bestuursrechters,…
Ter gelegenheid van deze openbaarmaking heeft dhr. Henrik Kristensen, Deputy Executive Secretary van het ECSR, een toelichting gegeven op de procedurele kant van een collectieve klachtenprocedure bij dit orgaan. Klik hier voor de powerpointpresentatie welke voor deze gelegenheid is opgesteld.
Om gemeenten te adviseren en ondersteunen heeft Pharos, het landelijke kennis- en adviescentrum op het gebied van de gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers, o.a. een factsheet ‘pardonregeling en gezondheid’ gemaakt. Dit is te vinden op:http://www.pharos.nl/home/nieuws/3/328/   Asielzoek…
Het Comité kwam tot zijn oordeel naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten. Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het …
Relevantie: 0% IND beperkt motie Spekman
…edeerde asielzoekers, die een beroep doen op art. 64 Vw, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden indienen, wederom voor rijksopvang in aanmerking komen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de motie Spekman (17 dec 2008) die hiermee wil voorkomen dat deze kwetsbare mensen zonder…
…doeld dat de gemeente voorlopig niet meer meewerkt aan het uitzetten van mensen en gezinnen uit Nederland noch aan het overplaatsen vanuit lokale noodopvang naar landelijke opvang.   De manier waarop de familie is weggehaald houdt de lokale gemoederen zeer bezig. Dat bleek wel uit het feit dat bu…
De rechtbank stelt vast dat het COA niet heeft weersproken dat de ontruiming er feitelijk op neerkomt, dat een acht maanden oude baby op straat komt te staan en dat ook nog in het winterseizoen. Volgens de rechtbank is dit niet alleen vanuit humanitair oogpunt volstrekt onacceptabel, maar verdraagt…
…verheid ging daarom, in strijd met de uitspraak van het ECSR, gewoon door met het op straat zetten van kinderen van asielzoekers vanuit de diverse opvanglocaties. De Utrechtse rechtbank denkt hier kennelijk anders over en kent wel waarde toe aan de uitspraak van het ECSR.   De rechtbank heeft …
…ing in hun verblijfsrechtelijke procedure en rechtmatig in Nederland verblijven, zelfs met een meldplicht bij de vreemdelingenpolitie, maar toch geen opvangvoorzieningen van het Rijk ontvangen. Een tweede groep betreft ex-AMA’s (alleenstaande minderjarige asielzoekers) voor wie een perspectief wo…
De meest actuele ontwikkelingen hebben betrekking op het verlenen van opvang aan: - vreemdelingen met een aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens medische omstandigheden : zij worden vanaf 1 januari door het COA opgevangen (uitvoering van de aangenomen motie-Spekman van 17 december 2008) - v…
De grootste instroom betrof pardonkandidaten die op grond van een motie van de Utrechtse gemeenteraad in de noodopvang terecht konden. Meer dan de helft van de totale populatie is met een verblijfsvergunning weer uitgestroomd, een ander deel kon terugkeren of kwam alsnog in aanmerking voor rijksopva…
…personen gehuisvest. De populatie die in het COA verbleef is nagenoeg uitgestroomd: de laatste 135 personen die tot de doelgroep behoren en nog in de opvangcentra zitten, zullen hoogstwaarschijnlijk voor het einde van dit jaar gehuisvest zijn.   Van de buiten-COA-groep, de doelgroep die niet doo…
Relevantie: 0% Noodopvang en politiek
…atiedienst (IND) de rest van dit jaar zullen samenwerken met de gemeenten om samen oplossingen te vinden voor de vreemdelingen die zich nog in de noodopvang bevinden en staatssecretaris Albayrak van Justitie zei dat ze in het najaar nog met plannen komt voor de opvang van kwetsbare groepen uitgeproc…
In twee recente uitspraken van de Raad van State wordt ingegaan op de opmerkelijke positie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) binnen het Nederlandse staatsbestel. De eerste zaak (waarin de Raad van State uitspraak deed op 10 januari 2014) betreft een vrouw met een minderjarig kind di…