Zoeken

Gezocht naar: noodopvang
Resultaten: 39


Zoekresultaten

…t bedoeld dat de gemeente voorlopig niet meer meewerkt aan het uitzetten van mensen en gezinnen uit Nederland noch aan het overplaatsen vanuit lokale noodopvang naar landelijke opvang.   De manier waarop de familie is weggehaald houdt de lokale gemoederen zeer bezig. Dat bleek wel uit het feit da…
… dat gemeenten zich voor de Nederlandse rechter moeten verantwoorden als ze zich willen houden aan de afspraak met het rijk om na 1 januari 2010 geen noodopvang meer te bieden. ‘De wereld op zijn kop’, aldus John van Tilborg, technisch voorzitter van het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang…
…ef en controleerbaar meewerken aan hun terugkeer. Deze voorwaarde is ook in het verleden altijd door INLIA en gemeenten gehanteerd bij het bieden van noodopvang. Echter, waar het Rijk ervoor kiest om mensen na verloop van een termijn van 28 dagen of 12 weken uit de voorzieningen op straat te zetten,…
Op grond van het bestuurakkoord tussen Justitie en de VNG (25 mei 2007) zouden de gemeenten per 1 januari 2010 hun noodopvang hebben moeten sluiten. Daarbij werd echter wel verondersteld dat als gevolg van sluitend rijksbeleid de gemeenten ook niet meer met dakloze asielzoekers in hun gemeente geco…
De gemeente vindt het onjuist dat zij nog steeds verantwoordelijk wordt gesteld voor de onvolkomenheden in de asielketen. Ondanks de afspraken tussen Rijk en gemeenten worden er immers nog steeds mensen, ook met kinderen, uitgesloten van opvang en belanden zij op straat. "Het feit dat mensen alleen…
…t het land van herkomst van hun ouders.   Het is al de tweede keer in korte tijd sinds 1 januari 2010 (de beoogde sluitingsdatum van gemeentelijke noodopvang) dat de Vreemdelingenpolitie zo te werk gaat. Eerder werd dankzij snelle politieke interventie van het LOGO een dreiging van een soortgelij…
…g heeft van het privé-leven in de zin van art. 8 EVRM.   Als gevolg van deze uitspraak is nu ook de Gemeente Leeuwarden door de rechter gedwongen noodopvang te bieden, terwijl de rijksoverheid gemeenten juist wil houden aan de afspraak uit het bestuursakkoord om na 1 januari 2010 geen noodopva…
…d eerst zelf op straat heeft gezet.   Ook is geheel buiten beeld gebleven dat vele vreemdelingen die noodgedwongen gebruik maken van gemeentelijke noodopvang volstrekt legaal in Nederland verblijven in afwachting van een beslissing in hun verblijfsrechtelijke procedure. Het gaat dus lang niet in …
…n op de Koppelingswet (die mensen zonder verblijfsvergunning uitsluit van het recht op voorzieningen).De verplichte sluiting (per 1 jan 2010) van de noodopvang door de gemeenten wordt in zijn ogen door de minister op de spits gedreven vooral onder invloed van het politiek en maatschappelijk klimaat…
Relevantie: 100% Noodopvang en politiek
…alisatiedienst (IND) de rest van dit jaar zullen samenwerken met de gemeenten om samen oplossingen te vinden voor de vreemdelingen die zich nog in de noodopvang bevinden en staatssecretaris Albayrak van Justitie zei dat ze in het najaar nog met plannen komt voor de opvang van kwetsbare groepen uitge…
Relevantie: 100% "Gemeenten negeren Albayrak"
…recht zegt het zo: "zelfs als voor deze mensen een oplossing wordt gevonden, hebben we nog altijd te maken met een vreemdelingenwet die niet sluitend is. Onze noodopvang blijft dus gewoon open".   Over de recente politieke ontwikkelingen later meer. Lees het hele artikel in Vrij Nederland hier.
Verzoek aan Kabinet en Kamer om winteroverbrugging   Uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van EuropaOp 10 november is de definitieve uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa openbaar gemaakt. In deze uitspraak wordt geconstateerd…
Ter gelegenheid van deze openbaarmaking heeft dhr. Henrik Kristensen, Deputy Executive Secretary van het ECSR, een toelichting gegeven op de procedurele kant van een collectieve klachtenprocedure bij dit orgaan. Klik hier voor de powerpointpresentatie welke voor deze gelegenheid is opgesteld.
 “Centrumgemeenten krijgen voorlopig een financiële vergoeding voor het bieden van sobere opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Teeven heeft dit toegezegd tijdens een bestuurlijk overleg met de VNG. De hoogte van het bedrag bepaalt Teeven als er een uitspraak is over opvang…
…et minderjarige kinderen niet langer op straat terecht mochten komen. De voorzieningenrechter volgt in deze uitspraak de praktijk van nachtelijke noodopvang zoals deze in de gemeente Amsterdam inmiddels is ingesteld: “[…] dat het college ten behoeve van verzoekers voorziet in nachtopvang, ee…
De grootste instroom betrof pardonkandidaten die op grond van een motie van de Utrechtse gemeenteraad in de noodopvang terecht konden. Meer dan de helft van de totale populatie is met een verblijfsvergunning weer uitgestroomd, een ander deel kon terugkeren of kwam alsnog in aanmerking voor rijksopva…
Relevantie: 100% Noodopvang - hoe nu verder?
…10 zo dichtbij is gekomen wordt in dit artikel geprobeerd enige opheldering in deze complexe materie te bieden.   Aanleiding voor de gemeentelijke noodopvang Veel gemeenten vonden het inhumaan en een ernstige bedreiging van de openbare orde als er (ex-)asielzoekers op straat werden gedumpt die …
Relevantie: 31% Over LOGO
…n die samenhangen met het opvang en terugkeerbeleid. In de afgelopen jaren zijn onder meer aan de orde geweest: de toepassing van de criteria voor noodopvang de medewerking van autoriteiten in het land van herkomst aan de terugkeer van eigen onderdanen de technische mogelijkheden voor terugkeer…
…cht heeft op een vorm van bescherming van zijn privé-leven. In dit geval betekent dat, dat de betreffende persoon in aanmerking dient te komen voor noodopvang.   Het gaat hierbij om een Palestijnse man die al 20 jaar in Nederland verblijft. Deze man heeft zowel ernstige psychische als medische p…
…n van de Mens (EVRM) zogenaamde 'positieve verplichtingen' met zich mee kan brengen voor de overheid, en dat dat in dit geval betekent dat er noodopvang verstrekt dient te worden aan deze ongewenstverklaarde man, zolang niet vaststaat dat hij Nederland daadwerkelijk kan verlaten. Daar waar …
…vanwege redenen van openbare orde en/of veiligheid, als volksgezondheid, als het welzijn van betrokkene zelf en de gemeenschap, hebben veel gemeenten noodopvang verleend aan een gedeelte van deze vreemdelingen. Jarenlang onder protest noodopvang verleend Het verlenen van noodopvang vindt altijd ond…
… in de VBL in Ter Apel wel gebeurt. Voor 'kwetsbare' asielzoekers die reeds op straat staan in Emmen betekent deze uitspraak dat ook zij in aanmerking zouden moeten komen voor noodopvang. Meer informatie: De volledige uitspraak van de Rechtbank Assen d.d. 25 okt 2011 (pdf-bestand, 2 MB)
De afgelopen maanden hebben zich een paar honderd dakloze asielzoekers bij verschillende gemeenten gemeld voor noodopvang. Daaronder zijn (afgewezen) asielzoekers met ernstige psychische en medische problemen. Gemeenten zien zich soms genoodzaakt om aan hun zorgplicht te voldoen door bijvoorbeeld …
…t de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is naast de Regeling ter Afwikkeling van de Nalatenschap van de Oude Vreemdelingenwet ook vastgelegd dat de noodopvang uiterlijk eind 2009 dient te wordenbeeindigd. Zoals ik u heb laten weten in mijn brief van 7 september 2009 (TK 2008-2009, 31018, nr. 53) i…
Lees hier de volledige tekst van het persbericht van 7/12/09. Onderaan dit persbericht zijn links opgenomen naar de tekst van de brief van SvJ Albayrak aan de Tweede Kamer en het rapport van het onderzoek dat Justitie heeft gedaan naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de motie.
Relevantie: 13% Motie Anker overgenomen
…id. Aanleiding voor de motie is ook dat gemeenten op grond van het zgn. Bestuursakkoord van 27 april 2007 tussen VNG en MvJ zouden moeten stoppen met noodopvang, maar nog steeds geconfronteerd worden met (zgn. ‘uitgeprocedeerde’) asielzoekers die recht hebben op verblijf in Nederland gedurende h…
De nu leegstaande panden in Eelde zijn de voormalige Dutch Flight Academy (DFA) op bedrijventerrein Bloemenveiling, waar plek is voor 96 personen, en de voormalige jeugdkliniek van Verslavingszorg Noord Nederland op landgoed Oosterbroek, waar 50 personen een plek kunnen krijgen. Statushouders die …
…sprake is van een bedreiging van de openbare orde. De betreffende Somaliër is vanwege deze onvoorziene situatie direct opgenomen in de gemeentelijke noodopvang voor dakloze asielzoekers in Utrecht. Tijdens het mondeling vragenuur op 30 september jl. werd staatssecretaris Teeven door Tweede Kamerli…
…emeente Amsterdam in de periode voor 17 december 2014 had geen logistieke reden, maar was het gevolg van het beleid van de gemeente Amsterdam om geen noodopvang te verstrekken in dergelijke situaties. Het EHRM was hier blijkbaar niet van op de hoogte.Op grond van bovenstaande feiten oordeelde het EH…
…etten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven en voor overige gezinnen met kinderen ruimhartig om te gaan met het bieden van noodopvang. De SP-fractie wil binnen een week antwoord van minister Hirsch Ballin van Justitie hoe hij deze motie gaat uitvoeren. Saillant detail is…
… een oplossing, maar altijd een onderdeel van het probleem.Vele gemeenten hebben al vele jaren ervaring met Bed-Bad-Brood - opvang en daarvoor al met noodopvang. Uit deze ervaring blijkt dat bij veel vreemdelingen die worden opgevangen sprake is van psychische en/of medische problemen waarvoor zij b…
…feit dat het gaat om 'kinderen'. Het blijkt nu dus dat gemeenten, kerken, maatschappelijke organisaties en particulieren al die jaren terecht noodopvang hebben gegeven aan deze gezinnen. Op allerlei manieren heeft het LOGO ook geprobeerd om o.a. deze problematiek met de rijksoverheid te besp…
…al. In ruil voor een Pardonregeling (waar het CDA eigenlijk niets voor voelde) diende de PvdA in te stemmen met een beëindiging van de gemeentelijke noodopvang en bovendien af te zien van een parlementaire enquête naar de besluitvorming omtrent de deelname van Nederland aan de oorlog in Irak. De …
…n alle Nederlanders, niet of nauwelijks gehoord. We hoorden hem niet toen bewoners in onze gemeente uitgescholden werden. We zagen hem niet toen onze noodopvang of azc opende of er problemen waren. En hij luisterde samen met staatssecretaris Dijkhoff veel te weinig naar gemeentelijke wensen om devlu…
…it al jaren voor het opvangen van dakloze vreemdelingen. Het LOGO-secretariaat heeft in de loop der jaren zo’n 80 gemeenten geadviseerd en geholpen noodopvang te realiseren.    Jammer is dat het kabinet de plank misslaat door de opvang te beperken en er voorwaarden (‘meewerken aan vertrek’…
…eenten in aanmerking komen voor opvang. De minister wil echter niets weten van het declareren bij het rijk van door de gemeenten gemaakte kosten voor noodopvang.  De vergadering van het LOGO heeft zich ook ondubbelzinnig uitgesproken tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Volgens de betrokke…
…emming voor heeft gegeven. In de praktijk hebben illegale vreemdelingen vaak zelf geen woning. Zij verblijven bij vrienden, kennissen, familie of in noodopvang van kerken of gemeenten. Dit betekent helaas dat een ieder die een vreemdeling binnenlaat zelf het risico loopt dat zijn huis wordt binneng…
…lgemeen aanvaard gegeven dat de overheid één en ondeelbaar is. Op het moment dat gemeenten in het verleden besloten over te gaan tot het bieden van noodopvang aan als gevolg van rijksbeleid dakloos geworden asielzoekers, werd ze dat ook tegengeworpen omdat ze het overheidsbeleid hiermee zouden doo…
…andpunt heeft bepaald over de uitspraak van het ECSR. Meerdere gemeenten besluiten daar niet op te wachten en richten voor het invallen van de winter noodopvang-voorzieningen in; de staatssecretaris is echter niet bereid hiervoor te betalen.23 dec 2014 - RB Utrecht volgt CRvBDe Staatssecretaris moet…