Zoeken

Gezocht naar: motie spekman
Resultaten: 11


Zoekresultaten

Relevantie: 100% IND beperkt motie Spekman
…aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden indienen, wederom voor rijksopvang in aanmerking komen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de motie Spekman (17 dec 2008) die hiermee wil voorkomen dat deze kwetsbare mensen zonder opvang op straat terecht komen. Asielzoeker die in aanmerking w…
…t zij betere regels moeten gaan maken voor minderjarige asielzoekers en migranten. Vorig jaar april nam de Tweede Kamer de zogenaamde 'wortelingsmotie' aan. In deze motie van de leden Spekman (PvdA) en Anker (ChristenUnie) wordt de regering gevraagd de Vreemdelingenwet zodanig aan te passe…
De motie van Kamerlid Hans Spekman (aangenomen op 17 dec 2008) was bedoeld om ervoor te zorgen dat zieke, afgewezen asielzoekers die vanwege hun ernstige medische situatie niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst gedurende de behandeling van hun aanvraag op medische gronden ook gebruik kun…
Tot eind november 2010 werden er door rechtshulpverleners ongeveer 130 van dergelijke opvangverzoeken gedaan. Van deze 130 opvangverzoeken voldeed volgens de IND ongeveer 60 aan de voorwaarden. In ongeveer 50 gevallen heeft de BMA binnen twee weken medisch advies uitgebracht. Aan bijna 10 vreemdeli…
Lees hier de volledige tekst van het persbericht van 7/12/09. Onderaan dit persbericht zijn links opgenomen naar de tekst van de brief van SvJ Albayrak aan de Tweede Kamer en het rapport van het onderzoek dat Justitie heeft gedaan naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de motie.
De grootste instroom betrof pardonkandidaten die op grond van een motie van de Utrechtse gemeenteraad in de noodopvang terecht konden. Meer dan de helft van de totale populatie is met een verblijfsvergunning weer uitgestroomd, een ander deel kon terugkeren of kwam alsnog in aanmerking voor rijksopva…
…ernstig geschonden. Het Kamerlid Van Hijum van coalitiepartij CDA heeft samen met Spekman (PvdA) en Klaver (GroenLinks) op 22 juni 2011 hierover een motie ingediend die door een meerderheid is aangenomen. De minister heeft echter, mede namens de minister van OCW, laten weten dat stage hoort bij w…
…em van mij aan dat de mensen daar altijd in het belang van de asielzoekers handelen. Mocht dat fout gaan, dan ben ik degene die u mag aanspreken." De motie van Spekman, die aandrong op het toepassen van de ‘koudweer-regeling’ die in sommige grote steden met betrekking tot daklozen van kracht is,…
Deze opmerkelijke uitspraak van de gemeenteraad is een gevolg van de commotie die ontstaan is over het 9-jarige jongetje Jossef, die al 8 jaar met zijn moeder in Nederland woont en nu dreigt te worden uitgezet naar Eritrea. De Alkmaarsche Courant besteedde vorige week anderhalve pagina aan de si…
…nam in 2008 het initiatief om deze Perspectief-projecten landelijk vorm te geven. Na veel aandringen heeft de rijksoverheid uitvoering gegeven aan de motie-Spekman en de Perspectief-experimenten voor ex-AMA’s gefaciliteerd, eerst tot 1 april en later in veel gevallen tot 1 juli 2011. Inmiddels wor…
…nvraag voor een verblijfsvergunning wegens medische omstandigheden : zij worden vanaf 1 januari door het COA opgevangen (uitvoering van de aangenomen motie-Spekman van 17 december 2008) - vreemdelingen met een lopende aanvraag in het kader van verblijf bij kind, schrijnendheid of hetbuiten-schuld…