Zoeken

Gezocht naar: mensenrechten
Resultaten: 24


Zoekresultaten

…het College voor de Rechten van de Mens Het College voor de Rechten van de Mens is een door het Nederlandse parlement bij wet ingesteld orgaan dat “mensenrechten belicht, bewaakt en beschermt, de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) bevordert in praktijk, beleid en wetgeving …
Het CESCR rapporteert periodiek over alle landen aangesloten bij het IVESCR. Het Comité onderzoekt in hoeverre landen effectieve werking geven aan de in dat verdrag opgenomen rechten. Niet alleen brengt het Comité de naleving van het verdrag in kaart, ook worden door middel van aanbevelingen zaken…
….”Volgens het Comité heeft Canada door onvoldoende rekening te houden met de specifieke omstandigheden van het Canadese kind afbreuk gedaan aan de mensenrechten zoals deze in verschillende VN-verdragen zijn vastgelegd. Het bevel tot uitzetting van de moeder naar Nigeria heeft, aldus het Comité, …
Het CRM is bijna twee jaar geleden door overheid zelf opgericht en bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Ook heeft het CRM kritiek op h…
…hrijnend voor de groep mensen zonder verblijfsvergunning die buiten hun schuld Nederland niet kunnen verlaten. Dat is het geval als een vervolging of mensenrechtenschending dreigt bij terugkeer of als zij geen reispapieren kunnen krijgen van hun land van herkomst.” Het College adviseert om, voord…
… in de VBL Ter Apel, in het bezit van een ‘buiten schuld’ status konden worden gesteld.   Gemeenten die worden gedagvaard wegens schending van mensenrechten (zie de uitspraak van de rechtbank Utrecht, ons bericht van 09-04-10) zouden juridische ondersteuning van het rijk kunnen krijgen, maar…
Volgens VN-rapporteur Alston schendt het akkoord de mensenrechten en is het beleid illegaal. Amnesty wijst er op dat het akkoord ook in strijd is met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Kerk in Actie noemt het geen humane oplossing. Gemeenten en partijen als D66, CU en SP ze…
… staat baseert dat beleid op de Koppelingswet, die ongedocumenteerden uitsluit van voorzieningen. De Protestantse Kerk vindt dat een schending van de mensenrechten, en heeft daarom deze klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat namens de Raad van Europa toezicht houd…
… de rapporten 'Vreemdelingendetentie in Nederland: het kan en moet anders' (oktober 2011) en 'Vreemdelingendetentie: in strijd met de mensenrechten' (november 2010). Het rapport 'Humaniteit in vreemdelingenbewaring' is in mei 2010 uitgebracht door Justitia et Pax, in …
… de Rechtbank Den Haag d.d. 2 oktober 2014 is dan ook een forse steun in de rug voor de lobby van diverse organisaties voor vluchtelingen, kinder- en mensenrechten, die al langere tijd pleiten voor verbetering van de omstandigheden in de gezinsopvanglocaties. Meer informatie: De uitspraak van de…
… partijen zich erachter scharen. In een tijd waarin de rechten van migranten en asielzoekers onder druk staan, is het van onschatbare waarde om basale mensenrechten hoog te houden.  De herziene notitie "Opvang Uitgeprocedeerde Gezinnen" vindt u hier.  De coalitie heeft ook een eigen website.  
…of zijn aangehouden bij een identiteitscontrole terwijl ze geen verblijfsdocumenten hebben. De Verenigde Naties, de Raad van Europa en vele nationale mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties hebben kritiek geuit op het opsluiten van jongeren om het enkele feit dat ze illegaal in Nederland zijn. D…
…with their own departure.” (paragraaf 21-c)   De Verenigde Naties gaf, bij monde van Philip Alston, speciale rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten, Nederland al eerder stevige kritiek op het feit dat geen invulling wordt gegeven aan het oordeel van het Europese Comité voor Sociale …
…elangen van het kind de eerste overweging bij alle maatregelen die kinderen betreffen (art. 3 lid 1). Hier is ook onlangs nog weer op gewezen door de mensenrechten-commissaris van de Raad van Europa, dhr Nils Muižnieks: “State authorities must never forget that migrant children, including those w…
…dat o.a. op grond van Europese grondrechten gaten geschoten zullen worden in de nieuwe regelgeving, die “uiteindelijk in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag en het kinderrechtenverdrag Het Europees Sociaal Handvest mag dan juridisch niet bindend zijn, de uitspraak van het ECSR (Europ…
…alde dat Europese landen geen asielzoekers terug mogen sturen naar Griekenland omdat Griekenland de asielprocedure niet op orde had, waardoor daar de mensenrechten werden geschonden. Dat vond het EHRM zwaarder wegen dan de afspraak (in het Verdrag van Dublin) dat het land van eerste ontvangst verant…
…eeft. Ondertussen doet zich de vreemde situatie voor dat de Nederlandse rijksoverheid vanuit Europese instituties wordt berispt voor het schenden van mensenrechten, maar dat gemeenten zich voor de Nederlandse rechter moeten verantwoorden als ze zich willen houden aan de afspraak met het rijk om na 1…
…eesje Werkman van Kerk in Actie. Het indienen van deze klacht is een uiterste middel om de Nederlandse Staat op haar verplichtingen volgens Europese mensenrechtenverdragen te wijzen. Het gaat daarbij met name op het recht op sociale en geneeskundige bijstand en het recht op huisvesting (resp. Art, …
De gemeente Hollands Kroon (waarin Anna Paulowna na een fusie inmiddels is opgegaan) riskeert door het aanbieden van de stageplek een boete van € 8.000 van de Arbeidsinspectie. Zonodig zal die boete worden betaald uit het zogenaamde ‘Stoutfonds’, dat speciaal is opgericht om werkgevers die st…
…eningen te koppelen aan rechtmatig verblijf; het lijkt er op dat door deze uitspraak van het ECSR de koppeling tussen 'burgerrechten' en 'mensenrechten' weer ongedaan wordt gemaakt. Hoewel er dus nu nog geen definitief oordeel ligt of Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt,…
In het kamerdebat over de begroting van Immigratie en Asiel op 1 dec jl. zei de minister letterlijk: "Verschillende sprekers hebben erop aangedrongen dat wij, gelet op de snelle inval van het koude winterweer, onder deze winterse omstandigheden geen mensen mogen uitzetten. Toen ik daar gisteren ove…
…wijdte van het Europees Sociaal Handvest (ESH). De staatssecretaris geeft aan dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen zijn uitgesloten van basale mensenrechten, terwijl het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) nadrukkelijk aangeeft dat daar waar het gaat om minimale voorzieningen het ESH…
…nationale regelingen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Nederlandse Grondwet zijn bepalingen opgenomen over de meest basale mensenrechten, zoals de integriteit van het menselijk lichaam en van de persoonlijke leefomgeving. In principe is het mogelijk om door middel van nati…
…inancieel worden gekort.Haagse werkelijkheid t.o. de praktijk in de gemeenten. Welk probleem wordt hiermee eigenlijk opgelost? Het akkoord schendt de mensenrechten (aldus VN-rapporteur Alston) en is in strijd met de ECSR-uitspraak.Reactie van wethouder Schroor van Groningen op het Haagse akkoord: …