Zoeken

Gezocht naar: medische zorg
Resultaten: 20


Zoekresultaten

In zaken waarin een vreemdeling zich beroept op medische omstandigheden, waardoor hij/zij niet terug zou kunnen keren naar zijn land van herkomst, wordt door de IND onderzocht in hoeverre uitzetting zal leiden tot een ‘medische noodsituatie’ binnen een termijn van drie maanden. Hieronder verstaa…
…is care and these facilities in the receiving State.”Pas op 31 augustus 2017 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het beleid inzake medische aanvragen gewijzigd om in overeenstemming met deze Paposhvili-uitspraak te komen.In de praktijk is nu gebleken dat DT&V bij het indienen van …
…op 20 februari 2014 het beroepschrift hiertegen afgewezen. De RvS neemt het standpunt van het COA over “dat uit de door de vreemdeling overgelegde medische informatie niet kan worden afgeleid dat ten aanzien van hem sprake is van een acute medische noodsituatie.” En het COA kan alleen dán tot …
In deze zaak hebben de vreemdelingen al een aantal keer uitstel van vertrek op medische gronden gekregen (op grond van art. 64 Vw.)  De vreemdelingen, wier dochter lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie, dienden vervolgens een aanvraag in voor een reguliere verblijfsvergunning op medische gron…
…fo op http://www.ggznederland.nl/index.php?p=314741   Na de opheffing van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) per 1 januari jl. is de curatieve medische zorg overgenomen door Menzis (die daarvoor Centrum Gezondheidszorg Asielzoekers heeft opgericht) en de preventieve gezondheidszorg door GGD N…
…t een opmerkelijk antwoord gegeven. De minister stelt dat de eigen bijdrage van € 5 voor medicatie geen belemmering voor de toegankelijkheid tot de medische zorg inhoudt. Deze stelling baseert zij op de bewering dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zou hebben “vastgesteld dat de gecontra…
…otie van Kamerlid Hans Spekman (aangenomen op 17 dec 2008) was bedoeld om ervoor te zorgen dat zieke, afgewezen asielzoekers die vanwege hun ernstige medische situatie niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst gedurende de behandeling van hun aanvraag op medische gronden ook gebruik kunnen m…
…varing leert dat de beste methode is de gezinnen decentraal op te vangen en ze voorlopig in hun vertrouwde omgeving te laten. Veel betrokkenen hebben medische of psychiatrische problemen. Het kost moeite om op een nieuwe locatie weer in de nodige hulp en deskundigheid te voorzien. Vertrouwen is bela…
…asielzoekers mogen daarnaast niet werken noch kunnen zij zich verzekeren tegen ziektekosten. Sinds 1 januari van dit jaar hebben asielzoekers met een medische procedure bij uitzondering wel weer recht op opvang. Tenslotte worden ook asielzoekers, die actief meewerken aan terugkeer, maar waarvan de a…
…uit het zicht raken van mensen bij maatschappelijke organisaties en overheden; kinderen zullen niet meer voor een school worden aangemeld, mensen met medische problemen durven geen beroep op zorg meer doen, slachtoffers van mensenhandel doen minder snel aangifte enz. Ook over de handhaafbaarheid sp…
…anuit de Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) in Ter Apel op straat mag zetten zolang niet adequaat in de dagelijkse verzorging, opvoeding, huisvesting, medische zorg en scholing van de kinderen is voorzien (zie ons bericht van 29-07-10). In deze uitspraak gaf het Hof verder aan dat Justitie op 24 aug…
…tion’) aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat de groep dakloze ongedocumenteerde vreemdelingen wordt voorzien van voeding, onderdak en medische zorg:  “Ensure that undocumented migrants are provided with food and shelter, as appropriate, in all circumstances prior to deportation, a…
…ensen. Op straat moeten (over)leven trekt een zware wissel op de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het gaat bovendien vaak om mensen die al met medische klachten kampen. Het Rijksbeleid treft juist kwetsbare mensen extra hard. Daar waar 24 uur onderdak en toegang tot zorg wordt geboden gaat h…
Relevantie: 8% Download
…r ook op een zekere mate van worteling in en sameleving. Wetgeving gezondheidszorg Enige nationale en internationale bepalingen waarin het recht op medische zorg is vastgelegd. Dossier openbare orde bevoegdheid burgemeester Antwoord Wob-verzoek LOGO-secretariaat (11 juli 2013) Brief Staatssecret…
…voldoende ondersteuning biedt om zijn fysieke en psychische integriteit te waarborgen. Daarbij zal hij in het bijzonder rekening moeten houden met de medische informatie die over verzoeker beschikbaar is. Het standpunt van verweerder dat in de VBL medisch noodzakelijke zorg beschikbaar is, is niet …
…aande knelpunten zullen toenemen als illegaal verblijf strafbaar gesteld zou gaan worden. Het college noemt o.a. de toegankelijkheid van onderwijs en medische zorg en de kwetsbaarheid van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning voor mensenhandel, uitbuiting en andere misdrijven. Geconstateerd wordt…
…de Rechten van het Kind (IVRK), dat ook Nederland heeft ondertekend, worden bepaalde rechten voor kinderen vastgelegd zoals het recht op gezinsleven, medische zorg en sociale zekerheid en bescherming tegen discriminatie en verwaarlozing. In een zaak, waarin de asielvergunning van een gezin met mind…
…vreemdeling - in elk geval voorlopig - medisch in staat moet worden geacht de gevolgen van zijn handelen en nalaten te overzien. De vreemdeling heeft medische stukken overgelegd […] In het licht hiervan heeft de staatssecretaris in strijd met artikel 3:2 van de Awb gehandeld door de vreemdeling de…
…nde beginselen in acht worden genomen:a) indien gezinsleden op het grondgebied aanwezig zijn, wordt de eenheid van het gezin gehandhaafd;b) dringende medische zorg wordt verstrekt en essentiële behandeling van ziekte wordt uitgevoerd;c) minderjarigen krijgen toegang tot het basisonderwijs, afhankel…
…utes naar (nood)opvang van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen te onderscheiden:1) Is het een zaak die wel onder de RVA valt vanwege een ‘acute medische noodsituatie’, dan is het COA de aanspreekbare instantie.2) Is er geen sprake van een acute medische noodsituatie, maar valt de zaak wel on…