Zoeken

Gezocht naar: land van herkomst
Resultaten: 72


Zoekresultaten

In zaken waarin een vreemdeling zich beroept op medische omstandigheden, waardoor hij/zij niet terug zou kunnen keren naar zijn land van herkomst, wordt door de IND onderzocht in hoeverre uitzetting zal leiden tot een ‘medische noodsituatie’ binnen een termijn van drie maanden. Hieronder verstaa…
Relevantie: 18% Over LOGO
…. In de afgelopen jaren zijn onder meer aan de orde geweest: de toepassing van de criteria voor noodopvang de medewerking van autoriteiten in het land van herkomst aan de terugkeer van eigen onderdanen de technische mogelijkheden voor terugkeer de 28 dagen termijn voor de beëindiging van de o…
In juni maakten we bekend dat in het gehele jaar 2016 vanuit vreemdelingenbewaring slechts een derde van de vreemdelingen werd uitgezet naar het land van herkomst. In vervolg daarop heeft INLIA ook de aantallen uitzettingen vanuit bewaring over het eerste halfjaar van 2017 opgevraagd.Uit het antwoor…
… op 12 juni 2017 door de DT&V verstrekte cijfers over 2016 blijkt dat van de in totaal 2.703 vastgezette vreemdelingen 914 zijn teruggekeerd naar het land van herkomst. Dat is een succespercentage van slechts 30% voor een doelgroep waarvoor als voorwaarde geldt dat er 'zicht op uitzetting'…
…een ruimte waar vreemdelingen door middel van het aanbieden van internetvoorzieningen zelf informatie kunnen inwinnen over de actuele situatie in hun land van herkomst en de mogelijkheden voor terugkeer- en herintegratieprojecten in het land van herkomst.De gezinslocaties zijn destijds in het leven …
…ed te kunnen oordelen is van belang te weten in hoeveel gevallen opname van afgewezen asielzoekers in een VBL inderdaad leidt tot terugkeer naar het land van herkomst. Immers, daarop is plaatsing in een VBL gebaseerd, zoals ook blijkt uit deze voorlichtingstekst op de website van het COA: "Op ee…
…oshvili-arrest kennelijk geen origineel paspoort nodig gehad om een onderzoek uit te voeren naar de beschikbaarheid van bepaalde medische zorg in het land van herkomst. Destijds was de door de IND vastgestelde identiteit en herkomst voldoende om dit onderzoek uit te kunnen voeren.Veel vreemdelingen …
…ni 2013. In de rapportage 'Asylum Trends' staan de aantallen asielaanvragen over 2012 en 2013 vermeld met daarbij tevens aangegeven uit welk land deze asielzoekers afkomstig zijn. Uit de nieuwe cijfers blijkt onder andere dat er 6.190 (eerste) asielaanvragen zijn gedaan in het eerste half…
…03 afgewezen. In wanhoop heeft het gezin in 2005 getracht in België asiel te krijgen. Op grond van het Accoord van Dublin heeft België ze naar Nederland teruggestuurd, waar ze hun procedure konden vervolgen. Dit korte verblijf in het buitenland geldt echter ook als contra-indicatie voor een verbli…
De coalitie vindt dat er een regeling moet komen, op grond waarvan gezinnen met kinderen niet langer op straat komen te staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid dient te voldoen aan de mensenrechtelijke verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren en ervoor te z…
Dit arrest van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negat…
…ec 2008) was bedoeld om ervoor te zorgen dat zieke, afgewezen asielzoekers die vanwege hun ernstige medische situatie niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst gedurende de behandeling van hun aanvraag op medische gronden ook gebruik kunnen maken van opvangvoorzieningen. Het indienen van een…
Volgens cijfers van het CBS is van ruim 42.000 mensen in Nederland de nationaliteit onbekend. Daarom zijn ze praktisch rechteloos: ze kunnen niet werken of studeren, trouwen of reizen naar het buitenland.Wie officieel als ‘staatloos’ geregistreerd staat (zo'n 12.000 volgens het CBS) heeft ve…
…kent dat, dat de betreffende persoon in aanmerking dient te komen voor noodopvang.   Het gaat hierbij om een Palestijnse man die al 20 jaar in Nederland verblijft. Deze man heeft zowel ernstige psychische als medische problemen. Daarbij is hij statenloos en kon hij, ondanks een verblijf van (in t…
…) als art. 3 EVRM (niet blootstellen aan mensonwaardige behandeling) van toepassing is. De IND erkent dus dat de asielzoeker niet terug kan naar zijn land van herkomst omdat het daar gevaarlijk voor hem is, maar tegelijkertijd krijgt hij geen verblijfsstatus in Nederland, omdat art 1F van het Vlucht…
… worden aan illegalen alleen vanwege het illegale verblijf. "Een illegaal mag alleen worden vastgezet met het oog op een eventuele terugkeer naar het land van herkomst, en daar is in de wet van Leers geen sprake van", aldus Judith Sargentini (GroenLinks), één van de indieners van de vragen. Welis…
van aanvragen op medische gronden ook al onder druk te staan als gevolg van een arrest van het EHRM. Uit de zaak Paposhvili bleek toen dat ook Nederland ten onrechte nooit toetste of de medische behandeling die de vreemdeling nodig heeft ook feitelijk toegankelijk is in het land van herkomst.  …
…te komt met die wijziging vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rechtsmiddel is zoa…
In zijn brief van 28 oktober 2015 kondigt minister Van der Steur  alleen een versoepeling aan voor in Nederland geboren kinderen van pardonners en voor etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan (zie ons bericht van 5 november). We willen hier ook de ‘keerzijde’ van deze brief en de achterliggende …
…n Justitie. De advocaat van een asielzoeker zal dus altijd een verzoek om een voorlopige voorziening moeten indienen om het hoger beroep ook in Nederland te mogen afwachten en om bijvoorbeeld ook te voorkomen dat de opvang in een AZC al gedurende het hoger beroep beëindigd wordt. Met name als het…
…geen onderdeel van de oplossing is, maar juist een onderdeel van het probleem.Ondanks afspraken in het bestuursakkoord tussen het Rijk en gemeenten belanden jaarlijks nog steeds duizenden (al dan niet afgewezen) asielzoekers op straat als gevolg van het Rijksbeleid. Hiervan heeft een deel nog rechtm…
…anwege het feit dat tevens art. 3 EVRM op hem van toepassing is, en “de vreemdeling (…) in weerwil van zijn ongewenstverklaring feitelijk hier te lande gezinsleven kan uitoefenen”. Dus omdat hij feitelijk bij zijn gezin kan verblijven dreigt er geen schending van art. 8 EVRM. Dat het enkele …
… (als Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker, AMA) afgepakt, hun leefgeld beëindigd en kregen ze nog slechts het advies om zelf hun vertrek uit Nederland te organiseren, zelfs al liep er nog een aanvraag voor verblijf op reguliere gronden. Een dergelijke procedure geeft nl. geen recht op voorzienin…
Deze zaak betreft een alleenstaande minderjarige asielzoeker (AMA) uit China die, nadat hij in Nederland uitgeprocedeerd was, teruggestuurd zou worden naar China. Tegen deze uitzetting heeft de betrokken AMA bezwaar aangetekend bij het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties op grond van schen…
…aanvraag in beroep zijn gegaan tegen deze afwijzing maar desondanks in bewaring zijn gesteld met als doel de voorbereiding van hun terugkeer naar het land van herkomst. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt aan het Hof van Justitie of vreemdelingen die in afwachting van de bes…
…aal Handvest worden geschonden.  Hun oordeel blijft onaantastbaar overeind, daarover kan geen verwarring zijn. Het Comité van Ministers (van buitenlandse zaken) kan niets veranderen aan het oordeel van het ECSR; de ministers bevestigen in hun resolutie ook de bevoegdheid van het ECSR op grond van
…llen we u niet onthouden:   In de verkiezingscampagne die op gang begint te komen, zal de suggestie ongetwijfeld weer regelmatig te horen zijn: Nederland is een soort paradijs voor asielzoekers, een magneet voor kansloze gelukszoekers uit de Derde Wereld. Maar intussen toont de praktijk een heel an…
…retaris van Justitie. Het College noemt deze gevolgen “extra schrijnend voor de groep mensen zonder verblijfsvergunning die buiten hun schuld Nederland niet kunnen verlaten. Dat is het geval als een vervolging of mensenrechtenschending dreigt bij terugkeer of als zij geen reispapieren kunnen krij…
De staatssecretaris beroept zich hierbij op zijn 'aanwijzingsbevoegdheid' (VreemdelingenWet 2000, art 48 tweede lid: "Onze Minister kan aan de korpschef en aan de Commandant der Koninklijke marechaussee aanwijzingen geven over de uitvoering van deze wet en van de Schengengrenscode").De aanw…
…en geen vrijstelling krijgen omdat het zou gaan om de ‘normale’ vereisten voor naturalisatie van vreemdelingen. Van de regel dat een geldig buitenlands paspoort en een gelegaliseerde geboorteakte moet worden overlegd, kan wel worden afgeweken in die gevallen waarin sprake is van bewijsnood, maar…
…dat deze kwetsbare jongeren terugkeren wanneer we alles van hen afpakken, inclusief eten en onderdak. Vanuit de goot keren mensen niet terug naar hun land van herkomst. In plaats daarvan worden zij nog kwetsbaarder voor uitbuiting en verliezen zij alle kracht en zicht op een perspectief.” Naar aa…
…burger van de Unie ontleende rechten ontzeggen. Deze uitspraak van het Hof zal ook gevolgen hebben voor asielzoekers die een kind hebben met de Nederlandse nationaliteit. De Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zegt nu nog tegen deze asielzoekers dat ze hun Nederlandse kind maar mee…
Uit nadere bestudering van de maandelijkse rapportages ‘Asylum Trends’ van de IND blijkt dat in 2016 18.200 personen asiel aanvroegen in Nederland. Daarnaast kwamen er 11.800 personen (voornamelijk Syriërs) naar Nederland in het kader van gezinshereniging met een asielzoeker die al eerder (vaak…
Wanneer Nederlandse kinderen een ouder hebben zonder verblijfsrecht in Nederland, krijgt deze ouder desondanks vaak geen verblijfsvergunning. Hoewel de Nederlandse overheid deze kinderen met de Nederlandse nationaliteit niet uit kan zetten, verlangt de IND vaak wel dat de onrechtmatig verblijvende o…
…s rust, hulp en faciliteiten voor het bemachtigen van de juiste papieren. En dat niet alleen: de mensen zien vaak geen manier om het te redden in hun land van herkomst (of een ander land), daarom helpen wij hen ook om een nieuw toekomstperspectief op te bouwen. Onderstaand verhaal is een van de voor…
…rbeschermingsmaatregelen die er op gericht zijn om het contact met de ouders te herstellen. Daarvoor is het echter noodzakelijk dat de ouders in Nederland verblijven. Om het gezag over hun kinderen terug te krijgen zullen de betreffende ouders dan ook een 'verblijfsvergunning wegens verblijf bij…
van dit verzoek was om gegevens te verkrijgen over de aantallen asielzoekers die ‘met onbekende bestemming’ zijn vertrokken en die veelal in Nederland op straat staan. Vanuit overheidsinstanties wordt vaak maar al te graag aangenomen dat vreemdelingen die met onbekende bestemming uit opvangloca…
… gefundeerde besluitvorming over met uitzetting bedreigde kinderen.Uit de studies die aan deze nota ten grondslag liggen blijkt dat langdurig in Nederland verblijvende kinderen die met uitzetting worden bedreigd een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van sociale en emotionele problemen. Zij li…
…   Ook is geheel buiten beeld gebleven dat vele vreemdelingen die noodgedwongen gebruik maken van gemeentelijke noodopvang volstrekt legaal in Nederland verblijven in afwachting van een beslissing in hun verblijfsrechtelijke procedure. Het gaat dus lang niet in alle gevallen over zogenaamd ‘uitg…
…jk belang’, vormde de ‘maatschappelijke verontwaardiging’ die soms het gevolg is van beslissingen om uitgeprocedeerde, maar al heel lang in ons land verblijvende vreemdelingen geen verblijfsvergunning te verlenen. De minister kijkt bij de invulling van zijn discretionaire bevoegdheid alleen na…
…n heel van de argumentatie van het Rijk, dat zegt dat het stopzetten van opvang nodig is om afgewezen asielzoekers te dwingen terug te keren naar het land van herkomst. Het onderzoek toont aan dat dit niet zo werkt: mensen zijn zonder opvang bezig te overleven en dus niet in staat om te werken aan e…
…omen. Asielzoekers met kinderen die na afloop van de asielprocedure een reguliere procedure opstarten bijvoorbeeld, omdat men buiten hun schuld Nederland niet kan verlaten omdat de ambassade van het land van herkomst weigert reisdocumenten te verstrekken, komen nog gewoon op straat terecht. Ook ge…
…ns minister Leers “om de overlast te bestrijden en de illegale vreemdeling die zich schuldig maakt aan criminele activiteiten, zo snel mogelijk het land uit te zetten”.  Ook hier geldt echter dat ongedocumenteerde vreemdelingen die strafbare feiten plegen kunnen worden opgepakt op basis van het…
… op. Een aanzienlijk deel betreft vreemdelingen die in afwachting zijn van een beslissing in hun verblijfsrechtelijke procedure en rechtmatig in Nederland verblijven, zelfs met een meldplicht bij de vreemdelingenpolitie, maar toch geen opvangvoorzieningen van het Rijk ontvangen. Een tweede groep be…
…n de Mens (EHRM) en die in afwachting zijn van een uitspraak in dit beroep; asielzoekers met een reguliere procedure (bijv. medische) die zij in Nederland mogen afwachten maar gedurende welke periode zij geen enkele voorziening (opvang, inkomen, verzekering) kunnen krijgen; asielzoekers die geen rei…
…g in de discussie hoe om te gaan met dakloze vreemdelingen. Veel vreemdelingen die nu in BBB locaties verblijven willen of kunnen niet terug naar hun land van herkomst. Een verblijf van maximaal vier maanden in een VBL zal hierin geen verandering brengen, niet in de minste plaats omdat een periode v…
…riaat een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend bij het COA. In deze uitspraak van de ECSR wordt de Nederlandse overheid opgeroepen uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vreemdelingen te voorzien van basisbehoeften: onderdak, kleding en voeding. De overh…
…s Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, als het interne Nederlands recht, rust de verplichting op Justitie om de bescherming van kinderen aan zich te trekken. Dit betekent in concreto dat Justitie in deze zaak d…
…at te zetten. "Mensen op straat zetten lost niets op; integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren haar het land van herkomst vanaf de straat dan vanuit de opvang", aldus Geesje Werkman van Kerk in Actie. Het indienen van deze klacht is een uiterste middel …
…od, van goede begeleiding bij terugkeer vervolgde Voordewind: “De belemmeringen die het kabinet wil opwerpen met een beperkt aantal locaties in het land en het na een korte periode op straat zetten van vluchtelingen werken in ieder geval niet. Het kabinet is nu aan zet: kiest ze voor het op straat…
…die zorgen hadden. Er zijn makkelijkere tijden om raadslid te zijn.UitgescholdenHet afgelopen halfjaar hebben we Mark Rutte, de premier van alle Nederlanders, niet of nauwelijks gehoord. We hoorden hem niet toen bewoners in onze gemeente uitgescholden werden. We zagen hem niet toen onze noodopvang o…
… verkrijgen. Het proces voor het verkrijgen van een LP verschilt per ambassade, maar zal in ieder geval een identiteits-check en communicatie met het land van herkomst inhouden. Om precies achter de mate te komen waarin de 28-dagentermijn te kort schiet heeft het LOGO-secretariaat door middel van de…
In het zogenaamde  ‘buiten-schuld beleid’ is een voorziening gemaakt voor vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Door dit beleid kunnen vreemdelingen die aangetoond hebben alle mogelijke inspanningen te hebben verricht om de nodige papieren voor…
…n of zij het eens is met dit oordeel van de IND, of dat zij van mening is dat de asielzoeker wel degelijk serieus gevaar loopt bij terugkeer naar het land van herkomst! Dit is de kern van art. 13 EVRM, waarin het recht op de toegang tot een onafhankelijke rechter is vervat (zie hieronder).  De min…
In verblijfsrechtelijke procedures in Nederland komt het nogal eens voor dat een kind wordt afgerekend op het handelen van een ouder. Kinderen krijgen bijvoorbeeld ook geen status als aan een ouder artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag (verdenking van oorlogsmisdaden) en/of een strafblad wordt te…
… deze zaak om een Angolese moeder die met haar drie kinderen op de vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel verblijft. De moeder is al negen jaar in Nederland; haar oudste kind was twee jaar toen ze Angola ontvluchtte. De andere twee kinderen zijn in Nederland geboren. Ter Apel is een vertrekcentrum van
…e buitenschuld-beleid. Dat beleid is ingesteld om (in theorie) te waarborgen dat vreemdelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen keren naar hun land van herkomst omdat ze de benodigde reisdocumenten niet kunnen verkrijgen, een verblijfsvergunning kunnen krijgen. Hierbij moet de vreemdeling ond…
In deze zaak gaat het over een vreemdeling die in 1999 op achtjarige leeftijd met zijn vader naar Nederland is gekomen, hier al deze tijd onderwijs heeft gevolgd, een sociaal netwerk heeft opgebouwd en in het geheel geen banden meer heeft met zijn land van herkomst. De staatssecretaris heeft onder…
De Somalische asielzoeker die dit overkwam was wel uitgeprocedeerd, maar kan niet worden uitgezet naar zijn land van herkomst. Daarom heeft de staatssecretaris hem zonder voorzieningen, zonder enige middelen van bestaan, in Utrecht op straat gezet. Zonder enige voorziening op straat rondzwervende …
… de vergelijking desondanks wel… Ook geeft de minister aan dat de jongeren uit het experiment nu opvang krijgen, gericht op hun terugkeer naar het land van herkomst, hetzij in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl), een gezinsopvanglocatie (gol) of in een asielzoekerscentrum (azc). Dit is echter g…
… de vergelijking desondanks wel… Ook geeft de minister aan dat de jongeren uit het experiment nu opvang krijgen, gericht op hun terugkeer naar het land van herkomst, hetzij in een vrijheidsbeperkende locatie (vbl), een gezinsopvanglocatie (gol) of in een asielzoekerscentrum (azc). Dit is echter g…
…n bij het kind.Het VN Comité oordeelt echter niet alleen over deze zaak op zich; er wordt ook een breder beoordelingskader bevestigd waarbinnen alle landen die zijn aangesloten bij de onderhavige VN verdragen dienen te handelen. Het Comité is duidelijk over de volgorde van de belangen: [opmerking…
Minister Leers schrijft in zijn brief aan de Kamer d.d. 7 feb 2012 onder andere letterlijk:  “Nederland heeft UNHCR gevraagd om meer zogenaamde high of higher profile vluchtelingen voor te dragen. Dit gebeurt in de praktijk nog te weinig. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om journalisten of mens…
Wanneer een ongedocumenteerde vreemdeling een kind krijgt met een Nederlandse burger heeft dit gevolgen voor de nationaliteit van het kind, en eventueel ook voor de verblijfsrechtelijke mogelijkheden van de ongedocumenteerde ouder. Een kind geboren uit een Nederlandse moeder heeft automatisch de Ned…
…inden. Daarbij is in aanmerking genomen dat eisers behoren tot een kwetsbare groep uitgeprocedeerde asielzoekers met een uitzichtloos bestaan in Nederland, waarvan aannemelijk is dat die na de ontruiming (wederom) op straat zal komen te staan. De reeds sinds 2011 bij de groep betrokken hulpverlener …
… eigen handelen actief heeft afgekeerd van het uitgeoefende toezicht van het rijksorgaan, en daarmee een bewuste keuze heeft gemaakt om niet uit Nederland te vertrekken maar hier illegaal te verblijven” (overweging 14). In deze zaak is echter geen sprake geweest van een actieve handeling of bewust…
…ie door middel van het generaal pardon van 2007 een verblijfsvergunning hebben gekregen. In veel gevallen lukt het deze statushouder niet om het Nederlanderschap te verwerven. De belangrijkste voorwaarde voor het toekennen van het Nederlanderschap is dat de statushouder zijn of haar identiteit aan m…
…oorbereidende handelingen’ of een ‘overplaatsing naar een ander opvangcentrum’ of een mededeling dat ‘er gewerkt wordt aan terugkeer naar het land van herkomst’.  Het heeft er alle schijn van dat minister Leers de zaak weer niet helemaal goed in beeld had (denk ook nog even aan de affair…
… de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV). Na vijf jaar verblijf met een verblijfsvergunning kan een vreemdeling het Nederlanderschap aanvragen. Volgens de staatssecretaris hebben vanaf 15 juni 2012 ongeveer 6.000 personen met succes een verzoek tot naturalisatie ingedie…
In de eerste twee zaken wordt de buitenlandse ouder door de Afdeling in het ongelijk gesteld en in de laatste twee zaken wordt de buitenlandse ouder wel in het gelijk gesteld door de Afdeling. Cruciaal verschil tussen de eerste twee zaken en de laatste twee zaken is dat bij de eerste twee de ouder m…
17 jan 2013 - Klacht PKN bij ECSR ingediendDe Protestantse Kerk in Nederland dient (via haar koepelorganisatie Conference of European Churches) een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ong…
… niet terug konden of - in de ogen van menig bestuurder nog veel erger - dat er mensen op straat werden gedumpt die nog helemaal legaal waren in Nederland.  Deze mensen, die een beslissing op hun aanvraag hier mochten afwachten maar tussentijds geen enkele voorziening hadden in de vorm van opvang, …