Zoeken

Gezocht naar: kwetsbaren
Resultaten: 5


Zoekresultaten

De Rechtbank Haarlem oordeelde op 23 november 2017 dat de staatssecretaris bij een asielzoeker met psychische klachten niet zonder nader onderzoek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger …
De betrokken vreemdeling verblijft al 21 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland en heeft meerdere malen een aanvraag voor maatschappelijke opvang gedaan bij de gemeente, welke aanvragen steeds zijn afgewezen. De gemeente stelt zich hierbij op het standpunt dat in het bestuursakkoord tussen he…
Het CRM is bijna twee jaar geleden door overheid zelf opgericht en bewaakt en beschermt mensenrechten, bevordert de naleving van mensenrechten (inclusief gelijke behandeling) in praktijk, beleid en wetgeving, en vergroot het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Ook heeft het CRM kritiek op h…
In haar meest recente rapport heeft het College enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de Nederlandse praktijk in gezinsherenigingszaken. Recht op gezinshereniging onvoldoende gewaarborgd Het College heeft onderzocht in hoeverre Nederland heeft voldaan aan haar verplichting Europese richtli…
17 jan 2013 - Klacht PKN bij ECSR ingediendDe Protestantse Kerk in Nederland dient (via haar koepelorganisatie Conference of European Churches) een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ong…