Zoeken

Gezocht naar: kinderpardon
Resultaten: 28


Zoekresultaten

In oktober 2014 zegde toenmalig staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer een onderzoek toe naar de reden dat de afgelopen zeven jaar 940 naturalisatieverzoeken van zgn. pardonners zijn afgewezen. Op 8 april 2015 presenteerde de IND haar rapport “RANOV en afgewezen naturalisatieverzoeken”, wa…
…ndanks deze uitspraak is in de definitieve regeling voor langdurig verblijvende kinderen (dit is in tegenstelling tot de overgangsregeling van het ‘kinderpardon’ een structurele regeling voor minderjarige kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven) toch nog de voorwaarde gesteld d…
…Nederland zijn gekomen en door een langdurig verblijf sterke banden met Nederland hebben opgebouwd. Ook in zaken waarin een aanvraag op grond van het kinderpardon is afgewezen omdat de asielzoeker inmiddels ouder is dan 21 jaar, maar wel langdurig in Nederland verblijft en in de samenleving gewortel…
Relevantie: 100% Motie kinderpardon genegeerd
…anmerking te laten komen voor een vergunning op grond van de 'Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen', in de volksmond het 'kinderpardon' genoemd. Dit voorstel werd gedaan door ChristenUnie, SP, GroenLinks en D66, omdat sinds 2013 slechts 29 kinderen een verblijfsvergun…
Aanleiding voor deze nota is de zaak rond de Armeense kinderen Howick en Lily en de actuele politieke discussie rondom een ruimhartig kinderpardon voor plm. 400 kinderen (samen met hun gezinsleden zo’n 1.200 mensen). De drie auteurs zijn prof dr Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie…
…Dit aantal is nog maar de helft van de 100 gezinnen waarover voor de zomer door PvdA-leider Diederik Samsom werd gesuggereerd dat ze alsnog onder het kinderpardon zouden vallen. De staatssecretaris schrijft in zijn brief over 92 gezinnen, die afgewezen waren op grond van het ‘buiten beeld’ crite…
 Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State van 29 juni jl. is duidelijk geworden dat de criteria voor de definitieve regeling van het kinderpardon zodanig strikt zijn dat bijna geen enkel kind hiervoor in aanmerking zal komen. Er is namelijk gekozen voor vereisten die overeenkomen met…
Eén van de contra-indicaties van de kinderpardonregeling is ‘langer dan drie maanden buiten beeld van de overheid’. Over de vraag of gewortelde kinderen die al die tijd wel bekend waren bij gemeenten, scholen etc. ook in aanmerking zouden komen voor een kinderpardonstatus was door rechtbanken …
… de ingangsdatum van de overgangsregeling). Deze cijfers werpen een schril licht op de uitspraken van de staatssecretaris in het kamerdebat over het kinderpardon op 12 maart 2013, toen hij beloofde de regeling “loyaal en zonder te beknibbelen op de uitvoering” uit te voeren, “in de geest van…
Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een rechtbank zich heeft uitgesproken over de invulling van het ‘kinderpardon’ oftewel de ‘Overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen’. Het betreft in deze zaak een gezin uit Mongolië met twee kinderen van 9 en 11 jaar die in Nederland zij…
In deze brief wordt staatssecretaris Teeven opgeroepen opnieuw naar afgewezen aanvragen voor het kinderpardon te kijken. Specifiek wordt in de oproep aandacht gevraagd voor de groep kinderen die niet onder rijkstoezicht stonden maar die wel continu bekend waren bij de gemeenten. Eveneens wordt aand…
Op deze manifestatie wordt op verschillende manieren geprobeerd aandacht te vragen voor de groep kinderen die onterecht buiten het kinderpardon vallen, onder anderen door het binnenhalen van estafette-lopers die vanuit hun eigen gemeenten de tocht naar Den Haag hebben gemaakt en het organiseren van…
Uit deze uitspraak valt af te leiden dat een vreemdeling alleen dan niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking voor het kinderpardon te komen als hij “zich door eigen handelen actief heeft afgekeerd van het uitgeoefende toezicht van het rijksorgaan, en daarmee een bewuste keuze heeft gemaak…
Inmiddels is bekend geworden dat van de 3.280 ingediende aanvragen 1.450 zijn goedgekeurd, een "bedroevend laag" aantal, aldus de voorzitter van de Vereniging van Asieladvocaten (VAJN). De Kinderombudsman Marc Dullaert heeft op 20 maart 2014 geschreven dat "de vraag of een kind geworteld is in de …
Met deze actie wil DCI, gesteund door Kerk in Actie, UNICEF en INLIA, bereiken dat er een oplossing komt voor kinderen zonder verblijfsvergunning die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. 'Wij blijven!' kan lokale acties voor individuele kinderen ondersteunen en grote gezamenlijke acties…
…en van het kind bij alle beslissingen voorop zet. Ook bevat deze regeling weer de beperking dat houders van een verblijfsvergunning op grond van het kinderpardon te zijner tijd alleen kunnen naturaliseren tot Nederlander als ze een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort kunnen overlegge…
Volgens de opiniepeiler Maurice de Hond staat zelfs driekwart van alle Nederlanders achter een oplossing voor de naar schatting 700 kinderen die ondanks hun langdurig verblijf in Nederland toch met hun familie dreigen te worden uitgezet. In 175 gemeenteraden in Nederland is een motie aangenomen, wa…
Veel aanvragen in het kader van de overgangsregeling van het kinderpardon zijn door staatssecretaris Teeven afgewezen, omdat het betrokken gezin niet continu in beeld zou zijn geweest bij de rijksoverheid. Over de invulling van de begrippen ‘zich onttrekken aan het toezicht’ en ‘in beeld zijn…
…de orde is geweest. In deze zaak is uitvoerig onderbouwd aangetoond dat het betrokken gezin gedurende de periode voorafgaand aan de aanvraag voor het kinderpardon wel degelijk in beeld van de (lokale) overheid is geweest. Dit gezin is overigens vóórdat het COA verplicht werd gezinnen met kinderen …
De zitting is als volgt ingedeeld:Blok 1 van 10:00 tot 11:00 uur:1. Dhr. J. Wienen, VNG 2. Dhr. J. van Tilborg, LOGO 3. Dhr. H.M. Ostendorp, burgemeester BunnikBlok 2 van 11:00 tot 12:00 uur:1. Dhr. M. Dullaert, kinderombudsman 2. Mevr. C. van Os, Defence for Children 3. Dhr. A. Plaisier, PKN 4. Me…
Tijdens het overleg in de Tweede Kamer is helaas duidelijk geworden dat de staatssecretaris de toepassing van de criteria van de kinderpardonregeling niet zal bijstellen. Het enorme draagvlak in de samenleving, dat o.m. zijn weerslag vond in het beroep dat inmiddels 312 burgemeesters op de staatssec…
… juist de waarde van gemeentelijk toezicht heeft inmiddels 259 burgemeesters deze oproep doen ondertekenen.Om de discussie rond de uitvoering van het kinderpardon terug te brengen naar de essentie heeft burgemeester Ostendorp als reactie op deze brief de staatssecretaris gewezen op de argumenten waa…
…lden uit de praktijk tonen echter aan hoe gemakkelijk het is om een inreisverbod opgelegd te krijgen. Gezinnen die bijvoorbeeld een aanvraag voor het kinderpardon hebben ingediend kregen, in het geval dat deze aanvraag werd afgewezen, door de IND veelal ook meteen een inreisverbod opgelegd. Al deze …
Relevantie: 9% Dossier Kinderpardon
Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon Het LOGO adviseert burgemeesters van gemeenten, waar (afgewezen) kinderen uit de doelgroep voor het kinderpardon bekend zijn, voor 20 juni a.s. een brief te zenden aan de staatssecretaris met het verzoek om gebruik te willen maken van zijn discretio…
Relevantie: 8% LOGO oproep Kinderpardon
…e VNG en het LOGO Geachte heer/mevrouw,Het LOGO - secretariaat is inmiddels door meerdere gemeenten benaderd over gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij gemeenten in beeld waren maar niet onder het toezicht van de Rijksoverheid vielen alsmede ex-alleenstaan…
Relevantie: 6% Home
Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019'Uitzetting van gewortelde kinderen is wetenschappelijk onverantwoord' | 07 december 2018Dublin-overdrachten aan Italië 'on hold' | 05 november 2018Noodzaak hoge leges voor gezinshereniging o…
Relevantie: 3% Download
…ntrum)gemeenten aanvragen niet mogen afwijzen als er geen voorziening van Rijkswege wordt geboden. Zie hier en hier voor meer informatie. Dossier kinderpardon Burgemeestersoproep aan staatssecretaris Teeven om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon (21 mei 2014) R…
Relevantie: 1% Burgemeestersoproep
Een actueel overzicht van de inmiddels 312 burgemeesters die de oproep aan staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon hebben ondertekend.  Klik hier om deze oproep ook te ondertekenen. Klik hier voor meer gegevens ove…