Zoeken

Gezocht naar: kinderen
Resultaten: 98


Zoekresultaten

… huidige Nederlandse wetgeving niet in overeenstemming is met het Europees Sociaal Handvest (ESH) en dat Nederland de plicht heeft om dakloosheid van kinderen te voorkomen. Het Comité van Ministers onderschrijft het standpunt van het Europees Comité voor Sociale Rechten in deze zaak door te stelle…
Het Hof geeft aan dat Justitie op zich niet onrechtmatig zou handelen tegenover de moeder, maar wel tegenover de minderjarige kinderen door hen op straat te zetten. Zowel op basis van internationale verdragen zoals het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en h…
Op 27 juli jl. heeft het Gerechtshof te Den Haag bepaald dat Justitie geen kinderen vanuit de Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) in Ter Apel op straat mag zetten zolang niet adequaat in de dagelijkse verzorging, opvoeding, huisvesting, medische zorg en scholing van de kinderen is voorzien (zie ons b…
… gehouden voor de afhandeling van asielverzoeken. Op 16 april 2013 bepaalde de Nederlandse Raad van State ook al dat de IND bij beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn expliciet aandacht dient te geven aan de belangen van het kind (zie ons artikel van 12 juni 2013 hierover). Het EU-HvJ baseerd…
…eau hoeft echter niet uit te stijgen boven het niveau dat nodig is ter voorkoming van een humanitaire noodsituatie. Voor de scheiding van ouder(s) en kinderen bestaat in een dergelijk geval onvoldoende rechtvaardiging. Het is niet in “the best interests” van de kinderen (waaraan het Hof “met j…
In een uitspraak van 10 juni 2010 (AWB 10/754) heeft de Rechtbank Amsterdam aangegeven dat de Rvb-voorziening ten behoeve van asielzoekerskinderen die rechtmatig in Nederland verblijven - en welke verstrekt wordt door het COA - onvoldoende is om in het gehele levensonderhoud van kinderen te vo…
…die afkomstig is van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In deze uitspraak wordt bepaald dat ouders afkomstig van buiten een EU-land, maar met kinderen die wel over een nationaliteit beschikken van één van de lidstaten, omwille van hun kinderen een verblijfsstatus kunnen krijgen. Volgens he…
De coalitie vindt dat er een regeling moet komen, op grond waarvan gezinnen met kinderen niet langer op straat komen te staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid dient te voldoen aan de mensenrechtelijke verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren en ervoor te z…
De initiatiefnota doet voorstellen om een einde te maken aan het Nederlandse beleid waarmee kinderen met hun uitgeprocedeerde ouders op straat gezet kunnen worden. De coalitie 'Geen Kind op Straat' vindt dat, op grond van onder meer het VN-Kinderrechtenverdrag, ook kinderen met hun uitgepro…
…chtenverdrag.Deze uitspraak werd gedaan nog voordat de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over het op straat zetten van illegale kinderen bekend werd.Opmerkelijk aan dit kort geding is overigens ook dat de advocaat niet ter zitting was verschenen, omdat hij in de dagen voor de …
De uitspraak van de Rechtbank Utrecht is in deze zaak niet ingebracht. Ook heeft de Rechtbank Den Haag zich niet uitgelaten over het feit dat uitspraken van diverse Comité’s (waaronder het ECSR) door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als het Europese Hof als gezaghebbend worden beschouwd…
…agen per week, midden op de dag, zijn de eiseressen feitelijk ‘gevangen’ gehouden op het centrum.”  De Guinese moeder en haar twee Nederlandse kinderen mochten de gemeente Katwijk ook niet verlaten. De rechtbank stelt ook vast dat er in de GOL een “gebrek aan voldoende privacy en nachtrust…
Wanneer Nederlandse kinderen een ouder hebben zonder verblijfsrecht in Nederland, krijgt deze ouder desondanks vaak geen verblijfsvergunning. Hoewel de Nederlandse overheid deze kinderen met de Nederlandse nationaliteit niet uit kan zetten, verlangt de IND vaak wel dat de onrechtmatig verblijvende o…
…e Convention.”(Citaten uit overwegingen 46 en 47).Deze uitspraak betekent dat ook Nederlandse rechtbanken in belangenafwegingen waarin belangen van kinderen (kennelijk ook meerderjarige kinderen) een rol spelen, de rechters deze belangen ‘in de kern van hun overwegingen moeten plaatsen en er doo…
…, waaronder het recht op privé- en gezinsleven (art. 17), de bescherming van dat gezinsleven (art. 23) en de specifieke bescherming van minderjarige kinderen (art. 24).De 7-jarige zoon van de vreemdelinge, in het bezit van de Canadese nationaliteit, lijdt naast ADHD aan verschillende klachten aan z…
Dat betekent dat de Kamer in meerderheid vindt dat kinderen altijd recht hebben op een dak boven hun hoofd: voorkomen moet worden dat gezinnen met kinderen op straat belanden en in de illegaliteit terechtkomen, en de regering wordt daarom verzocht onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten …
Concreet betekent dit echter dat de minister weigert toe te zeggen dat er geen kinderen met rechtmatig verblijf meer op straat zullen komen. Asielzoekers met kinderen die na afloop van de asielprocedure een reguliere procedure opstarten bijvoorbeeld, omdat men buiten hun schuld Nederland niet kan …
Relevantie: 17% LOGO oproep Kinderpardon
…ing en met steun van de VNG en het LOGO Geachte heer/mevrouw,Het LOGO - secretariaat is inmiddels door meerdere gemeenten benaderd over gezinnen met kinderen die voor het kinderpardon zijn afgewezen omdat zij wel bij gemeenten in beeld waren maar niet onder het toezicht van de Rijksoverheid vielen …
Relevantie: 9% Dossier Kinderpardon
Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon Het LOGO adviseert burgemeesters van gemeenten, waar (afgewezen) kinderen uit de doelgroep voor het kinderpardon bekend zijn, voor 20 juni a.s. een brief te zenden aan de staatssecretaris met het verzoek om gebruik te willen maken van zijn discretio…
Het Comité concludeert dat de Nederlandse overheid hiermee zowel art 31 par 2 (recht op huisvesting) als artikel 17 par 1 onder c (bescherming van kinderen) van het ESH schendt. Volgens het Comité is Nederland verplicht te voorzien in adequate huisvesting voor kinderen, ook al hebben ze geen rech…
Relevantie: 7% Download
…praak Hoge Raad (21 september 2012) Op grond van een eerdere uitspraak van het ECSR heeft de Hoge Raad in deze uitspraak vastgelegd dat gezinnen met kinderen niet langer op straat terecht mogen komen. Deze uitspraak is de grondslag voor het instellen van Gezinsopvanglocaties. Een verdere belangrijk…
…e vanuit de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel op straat wilde zetten. Daarbij heeft het Hof dus al aangegeven dat in ieder geval minderjarige kinderen recht op opvang hebben. De oplossing die Justitie zal moeten aandragen, heeft naar verwachting gevolgen voor alle asielzoekersgezinnen met mi…
Aanleiding voor deze nota is de zaak rond de Armeense kinderen Howick en Lily en de actuele politieke discussie rondom een ruimhartig kinderpardon voor plm. 400 kinderen (samen met hun gezinsleden zo’n 1.200 mensen). De drie auteurs zijn prof dr Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie…
Een citaat:  "Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van een positieve, holistische visie op kinderen. Het kent vier basisbeginselen die meegenomen moeten worden in het maken en beoordelen van overheidsbeleid: alle rechten gelden voor alle kinderen: non-discriminatie (art. 2) het belang van het kind…
…(IND) beriep zich in deze zaak op artikel 6 lid 1onder b van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Daarin staat dat alleen in Nederland geboren kinderen van stateloze ouders die drie jaar lang een verblijfsvergunning hebben gehad, in aanmerking komen voor het Nederlanderschap.  De Rechtbank …
In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), dat ook Nederland heeft ondertekend, worden bepaalde rechten voor kinderen vastgelegd zoals het recht op gezinsleven, medische zorg en sociale zekerheid en bescherming tegen discriminatie en verwaarlozing. In een zaak, waarin de as…
Voorgeschiedenis Het gaat in deze zaak om een Angolese moeder die met haar drie kinderen op de vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel verblijft. De moeder is al negen jaar in Nederland; haar oudste kind was twee jaar toen ze Angola ontvluchtte. De andere twee kinderen zijn in Nederland geboren. Ter A…
De Kinderombudsman presenteerde in juni van dit jaar de resultaten van zijn onderzoek. Daaruit bleek dat sinds 2008 bijna 4.000 kinderen van vluchtelingen de afgelopen jaren geen eerlijke kans hebben gekregen om zich te herenigen met hun ouder in Nederland. “De rechten van deze kinderen zijn in e…
Volgens de opiniepeiler Maurice de Hond staat zelfs driekwart van alle Nederlanders achter een oplossing voor de naar schatting 700 kinderen die ondanks hun langdurig verblijf in Nederland toch met hun familie dreigen te worden uitgezet. In 175 gemeenteraden in Nederland is een motie aangenomen, wa…
De ‘regeling langdurig verblijvende kinderen’ geldt voor kinderen waarvan de ouders asiel hebben aangevraagd alsmede alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) die minimaal vijf jaar als minderjarige in Nederland hebben verbleven. Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden die in de ui…
…d is in de Nederlandse samenleving leidend moet zijn in de afweging of een kind in aanmerking komt voor verblijf". Daarom vindt hij het onterecht dat kinderen zijn afgewezen enkel en alleen omdat ze niet bij de rijksoverheid in beeld waren of omdat hun ouders geen asielverzoek maar een reguliere, b…
Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) hebben alle kinderen recht op onderwijs, inclusief het opdoen van praktijkervaring. Van sommige opleidingen is het volgen van een stage namelijk een essentieel onderdeel. Als jongeren geen stage mogen lopen kunnen zij hun opleid…
…de: 43. Een dergelijke situatie ontstaat wanneer een staatsburger van een derde staat het recht wordt ontzegd te verblijven in de lidstaat waar zijn kinderen van jonge leeftijd, staatsburgers van die lidstaat en te zijnen laste, verblijven, en wordt geweigerd hem een arbeidsvergunning af te geven.…
…n oorlogsmisdaden) en/of een strafblad wordt tegengeworpen.  In de uitspraak (21 september 2012) waarin de Hoge Raad heeft bepaald dat gezinnen met kinderen niet langer op straat gezet mogen worden is hiervan één van de redenen dat zij “niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor gedragi…
…te keer dat een rechtbank zich heeft uitgesproken over de invulling van het ‘kinderpardon’ oftewel de ‘Overgangsregeling langdurig verblijvende kinderen’. Het betreft in deze zaak een gezin uit Mongolië met twee kinderen van 9 en 11 jaar die in Nederland zijn geboren, hier een opleiding heb…
…anleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten. Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het Europees Sociaal Handvest (ESH).  Het ES…
…g) heeft het Hof aan de Nederlandse regering de vraag voorgelegd hoe Nederland de beëindiging van de voorzieningen van een Burundees gezin met kinderen ziet in relatie tot de uitspraak van het ECSR in de zaak van Defence for Children tegen Nederland van 20 oktober 2009.    De uitspraa…
Met deze actie wil DCI, gesteund door Kerk in Actie, UNICEF en INLIA, bereiken dat er een oplossing komt voor kinderen zonder verblijfsvergunning die al langer dan 5 jaar in Nederland zijn. 'Wij blijven!' kan lokale acties voor individuele kinderen ondersteunen en grote gezamenlijke acties…
…Dullaert sprak in een reactie op de brief van de staatssecretaris van een “hoopgevende nieuwe stap” maar noemt het “zorgelijk dat er nog steeds kinderen en hun gezinnen buiten het kinderpardon blijven vallen, terwijl zij wel al jaren in Nederland verblijven.” De Kinderombudsman kondigt aan d…
…und door recente uitspraken van rechters Zo heeft het Haagse Gerechtshof onlangs uitgesproken dat de staat een Angolese moeder met drie minderjarige kinderen opvang moet bieden (zie bericht van 11-01-11). Op grond van internationale verdragen mag de overheid geen kinderen zonder voorzieningen op …
In de motie werd de regering verzocht om kinderen die al meer dan vijf jaar in beeld zijn geweest in Nederland en wiens ouders beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking te laten komen voor een vergunning op grond van de 'Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen', in de volk…
Al in het tussenvonnis gaf het Hof aan dat het op straat zetten van kinderen een schending oplevert van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Europese Sociale Handvest (ESH), als ook van het interne Nederlandse …
Het moet hierbij gaan om gezinnen met kinderen die “voor de overheid kenbaar al langere tijd in Nederland verblijven, waarvan in ieder geval een zekere tijd rechtmatig”, en “inmiddels een zodanige band met Nederland hebben opgebouwd dat zij geacht kunnen worden ingezetenen van Nederland te zi…
Er zijn ruim 3.200 aanvragen ingediend, waarvan 1.310 zijn ingewilligd; naast de 620 kinderen krijgen ook 690 gezinsleden een vergunning. In 120 zaken was op 1 september jl. nog geen beslissing genomen en 1.800 aanvragen zijn afgewezen. De belangrijkste afwijzingsgronden zijn dat niet wordt voldaan…
…jk onredelijk.” Hiermee gaat de Raad van State wederom voorbij aan de uitspraak van de Hoge Raad van 21 september 2012 waarin wordt vastgesteld dat kinderen niet verantwoordelijk mogen worden gehouden voor gedragingen van hun ouders. De Raad overweegt letterlijk: '(...) in het licht van de gr…
…ediging van het privéleven inherente positieve verplichtingen meebrengen die noodzakelijk zijn voor een effectieve waarborging ervan. Daarbij hebben kinderen en andere kwetsbare personen in het bijzonder recht op bescherming. Het EHRM heeft meerdere malen geoordeeld dat artikel 8 van het EVRM ook r…
…n het ECSR op 27 oktober 2009 in de klachtprocedure van Defence for Children uitsprak dat de Nederlandse overheid geen voorzieningen aan minderjarige kinderen mocht onthouden, trok de toenmalige verantwoordelijk minister Hirsch Ballin zich hier niets van aan. Zelfs nadat het Comité van Ministers un…
…, vastgelegd in artikel 28 en 29 van het IVRK, betekent dat de jongen recht heeft op AWBZ-ondersteuning om speciaal onderwijs te kunnen volgen. Omdat kinderen behoren tot de groep van kwetsbare personen moet de overheid zich extra inzetten om dit recht te waarborgen. Daarnaast heeft de CRvB de uitsp…
…is geen beroepsmogelijkheid tegen deze uitspraak, die dus voor alle gemeenten in ons land gevolgen kan hebben. Ook valt te denken aan de positie van kinderen, die immers ook onder de noemer ‘kwetsbare personen’ kunnen worden gerekend. In de zogenaamde 'Terugkeerrichtlijn' van het Europ…
…acht opstelde, was ook betrokken bij een eerdere procedure namens Defence for Children International, die ging om het niet op straat mogen zetten van kinderen. Het ECSR bepaalde daarin al eerder dat het op straat zetten van asielzoekers met minderjarige kinderen in strijd is met het Europees Sociaal…
…voor het kinderpardon wel degelijk in beeld van de (lokale) overheid is geweest. Dit gezin is overigens vóórdat het COA verplicht werd gezinnen met kinderen opvang te bieden uit een opvanglocatie gezet. In vele vergelijkbare zaken heeft het COA deze gezinnen niet opnieuw in gezinsopvanglocaties op…
…ogenaamde decreet van Salvini krijgen alleen personen die internationale bescherming genieten (bijv. door de VN erkende vluchtelingen) en onbegeleide kinderen nog opvang in de voorzieningen voor kwetsbaren (zgn. SPRAR-locaties). Alle andere asielzoekers, waaronder ook gezinnen met kinderen, kunnen a…
…heid en de slechte medisch-psychische gesteldheid van de moeder.   Bij de inval werd een deur ingetrapt en werden de ouders in het bijzijn van hun kinderen geboeid en zonder enige persoonlijke spullen te mogen meenemen in pyama afgevoerd, aldus Vluchtalarm en de buren van de familie. Het zou de b…
… Eén van de contra-indicaties van de kinderpardonregeling is ‘langer dan drie maanden buiten beeld van de overheid’. Over de vraag of gewortelde kinderen die al die tijd wel bekend waren bij gemeenten, scholen etc. ook in aanmerking zouden komen voor een kinderpardonstatus was door rechtbanken …
…zorgd dat de groep kwetsbare asielzoekers op straat toeneemt. Op 11 januari 2011 sprak het Gerechtshof in Den Haag uit dat gezinnen met minderjarige kinderen niet op straat mogen worden gezet op grond van art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (recht op gezinsleven). Toch maakt…
…ad van Beroep hierover zogenaamde prejudiciële vragen stelde aan het Hof in procedures over sociale voorzieningen voor vreemdelingen met Nederlandse kinderen. Iets wat de Raad van State, de hoogste rechter op het gebied van het vreemdelingenrecht, tot dan toe weigerde te doen omdat het ‘oude’ b…
De huidige kinderpardonregeling (Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen) is met terugwerkende kracht beëindigd op 29 januari 2019, de dag dat de coalitiepartners een akkoord sloten. Wie op die datum op een COA-locatie verbleef of onder toezicht van de voogdij-instelling NIDOS stond ho…
…chter is) zich bevoegd zal verklaren om dergelijke procedures te behandelen. In de kwestie van het onthouden van opvang aan gezinnen met minderjarige kinderen stelde de Raad van State namelijk tot een paar jaar geleden zich nog op het standpunt dat er niet apart over de beëindiging van voorzieninge…
…ECSR als niet bindend beschouwt. De rijksoverheid ging daarom, in strijd met de uitspraak van het ECSR, gewoon door met het op straat zetten van kinderen van asielzoekers vanuit de diverse opvanglocaties. De Utrechtse rechtbank denkt hier kennelijk anders over en kent wel waarde toe aan de uits…
…ijk wordt gesteld voor de onvolkomenheden in de asielketen. Ondanks de afspraken tussen Rijk en gemeenten worden er immers nog steeds mensen, ook met kinderen, uitgesloten van opvang en belanden zij op straat. "Het feit dat mensen alleen nog recht hebben op centrale opvang, indien zij bereid zijn om…
…r in het gelijk wordt gesteld, mede op basis van de overwegingen van het ECSR. Ditzelfde is namelijk gebeurd met het toekennen van voorzieningen aan kinderen. Ook toen volgde  na de klachtprocedure bij hetzelfde Europees Comité een uitspraak van een Nederlands gerechtshof, waardoor de overheid we…
… de verantwoordelijke minister Hirsch Ballin dat hij het eerst wil bespreken in de ministerraad en daarna met andere lidstaten van de Raad van Europa, als zij over enkele maanden (!) voor overleg bijeenkomen. Ondertussen wordt het huidige beleid (het op straat zetten van kinderen) gewoon voortgezet.
…de standpunt voorgehouden.” Ook het feit dat de ACVZ rekening houdt met de schadelijke gevolgen van lange asielprocedures voor de ontwikkeling van kinderen (die blijken o.a. uit onderzoek van de orthopedagogen dr M E Kalverboer en drs A E Zijlstra, RuG 2006) is een stap vooruit. De ACVZ acht het …
…etaris te bewegen tot een reëlere toepassing van de criteria van de regeling.Het LOGO adviseert daarom burgemeesters van gemeenten, waar (afgewezen) kinderen uit de doelgroep voor het kinderpardon bekend zijn, alsnog voor 20 juni a.s. een brief te zenden aan de staatssecretaris, waarin het maatscha…
Het inwonertal van Nederland steeg van 15,9 miljoen begin 2000 naar 16,6 miljoen begin 2010. Deze stijging van het inwonertal met 4,5% ligt iets boven het gemiddelde van de andere Europese landen. In Nederland was de bijdrage van het migratiesaldo het kleinst van alle 27 landen van de EU die hun…
…zin af te reizen naar het land van herkomst van de niet-Nederlandse ouder (iets dat Nederland overigens niet kan verplichten nu de andere ouder en de kinderen rechtmatig verblijf hebben) ofwel de kinderen achter te laten bij de Nederlandse ouder. Deze gevoelige situatie wordt problematisch op het mo…
Op deze manifestatie wordt op verschillende manieren geprobeerd aandacht te vragen voor de groep kinderen die onterecht buiten het kinderpardon vallen, onder anderen door het binnenhalen van estafette-lopers die vanuit hun eigen gemeenten de tocht naar Den Haag hebben gemaakt en het organiseren van…
…wenen zijn met onbekende bestemming. Verder kan maximaal veertien dagen voor vertrek vreemdelingenbewaring toegepast worden, net zoals nu gebeurt met kinderen in gezinnen. Wanneer een jongere aan de grens de toegang tot Nederland wordt geweigerd, kan detentie alleen nog toegepast worden in afwachtin…
…g. Voor zover het EVRM [Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, red.] al niet rechtstreeks op illegale vreemdelingen en/of hun minderjarige [kinderen, red.] van toepassing is en/of zal worden, ook dat verdrag - waarvan de kern de menselijke waardigheid en vrijheid vormt - is van eminente b…
…aris Teeven opgeroepen opnieuw naar afgewezen aanvragen voor het kinderpardon te kijken. Specifiek wordt in de oproep aandacht gevraagd voor de groep kinderen die niet onder rijkstoezicht stonden maar die wel continu bekend waren bij de gemeenten. Eveneens wordt aandacht gevraagd voor de groep ex-AM…
… dit onderzoek zal ook de Kinderombudsman worden betrokken, omdat bewijsnood niet alleen een probleem is voor volwassen pardonners, maar ook voor hun kinderen. Door ook aan deze kinderen dezelfde zware eisen te blijven tegenwerpen zal dit probleem nog langdurig blijven bestaan.Meer informatie:De br…
… Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) als de kern van het EVRM wordt aangemerkt.  De voorzieningenrechter in Leeuwarden overweegt: Daarbij hebben kinderen en andere kwetsbare personen in het bijzonder recht op bescherming. (...) Dat verzoekster op dit moment nog in Nederland verblijft is het ge…
…e) voordelen.” Er wordt vervolgens gewezen op die nadelen, zoals het uit het zicht raken van mensen bij maatschappelijke organisaties en overheden; kinderen zullen niet meer voor een school worden aangemeld, mensen met medische problemen durven geen beroep op zorg meer doen, slachtoffers van mense…
In zijn brief van 28 oktober 2015 kondigt minister Van der Steur  alleen een versoepeling aan voor in Nederland geboren kinderen van pardonners en voor etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan (zie ons bericht van 5 november). We willen hier ook de ‘keerzijde’ van deze brief en de achterliggende …
…chuwt Winter voor de boemerangwerking die van de huidige, "naïeve" benadering kan uitgaan: “want het kan ook eens mis gaan wanneer een gezin met kinderen in een strenge winter op straat wordt gezet. Bedenk eens wat de maatschappelijke reactie dan zal zijn”.Lees het hele artikel op de site va…
…elzoekers aan wie art. 1F wordt tegengeworpen zijn vaak al langdurig (soms langer dan 10 jaar) in Nederland en hebben in veel gevallen een partner en kinderen met een status of zelfs met de Nederlandse nationaliteit. Het zou gaan om ongeveer 700 Afghaanse zaken. Het Openbaar Ministerie, dat vervolgi…
…en. Als de terugreis niet lukt, volgt in veel gevallen de illegaliteit. Die gang van zaken is op zich al ongewenst, maar als het gaat om gezinnen met kinderen is het ronduit onaanvaardbaar. Minderjarigen die vanuit Ter Apel met een treinkaartje worden achtergelaten op het station in Emmen, dat is ee…
…chtmatig verblijf hebben; als gevolg hiervan leven zij feitelijk op straat.Op 21 september 2012 oordeelde de Hoge Raad dat het op straat zetten van kinderen inhumaan en onrechtmatig is. De betreffende vrouw en haar kind hadden in eerste instantie om opvang verzocht in de gemeente waar zij verblij…
…verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspraak werd bepaald dat gezinnen met minderjarige kinderen niet langer op straat terecht mochten komen. De voorzieningenrechter volgt in deze uitspraak de praktijk van nachtelijke noodopvang zoals…
…ieningen te krijgen.   Kinderen De staatssecretaris verwijst in zijn brief van 22 april aan de Kamer naar de Gezinsopvanglocaties voor gezinnen met kinderen. Deze locaties zijn er echter alleen maar gekomen omdat uiteindelijk, na tevens een uitspraak van het ECSR, vervolgens de civiele rechter (to…
…ie daartoe werd gedwongen door uitspraken van Rechtbank, Gerechtshof en Hoge Raad die vonden dat het op straat zetten van (gezinnen met minderjarige) kinderen te allen tijde onrechtvaardig en inhumaan is. Overigens verblijven ook veel gezinnen in de gezinslocaties die nog niet hoeven vertrekken omda…
…randerd in het op straat-zet-beleid? Ja, de minister is onlangs door de Hoge Raad veroordeeld voor het op straat zetten van gezinnen met minderjarige kinderen, en wordt nu gedwongen om deze groep op te vangen. Eerder had het Hof in Den Haag de minister hiervoor al veroordeeld. Het op straat zetten v…
… de zin van het kinderpardon.  Overigens staan de betrokkenen in deze zaak ook ingeschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Personen en gaan de kinderen gewoon naar school. Meer informatie: De volledige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam (AWB 14/4495 en 4497) d.d. 12 augustus 2014 (pdf-b…
…orden. Daarnaast vormen ook de extreem hoge legeskosten bij naturalisatie (€ 890 per persoon, dat betekent dus voor bijvoorbeeld een gezin met twee kinderen € 3.560 !) voor veel pardonners een onoverkomelijk obstakel, omdat een groot deel van deze groep leeft van een minimum inkomen. Om duideli…
…lisch statement dat - hoewel niet te handhaven - wel degelijk een signaal aan de samenleving geeft. Het signaal namelijk dat mensen, ook gezinnen met kinderen, strafbaar zouden zijn, enkel en alleen door hun aanwezigheid in Nederland. Onder het vorige kabinet werd echter de strafbaarstelling van vre…
In deze zaak gaat het over een vreemdeling die in 1999 op achtjarige leeftijd met zijn vader naar Nederland is gekomen, hier al deze tijd onderwijs heeft gevolgd, een sociaal netwerk heeft opgebouwd en in het geheel geen banden meer heeft met zijn land van herkomst. De staatssecretaris heeft onder…
…oorstel mogelijk in strijd met internationale verdragen. (…) Wij zijn bezorgd over de positie van kwetsbare groepen vreemdelingen, zoals vrouwen en kinderen, mensen met medische problematiek, slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel. Wij vrezen dat deze groep verder uit beeld raakt en bijvoorbe…
…ijke politiek geven. De Tweede Kamerfracties van PvdA en ChristenUnie hebben eind oktober hun initiatiefwetsvoorstel gepresenteerd om gewortelde asielkinderen in Nederland te laten blijven. De kern van dat voorstel is dat minderjarige asielzoekers die als gevolg van falen van de overheid al langer d…
…om zij het nut niet inziet van een dergelijke plaatsing, in welk verband zij heeft gewezen op het feit dat zij samenwoont met haar echtgenoot en twee kinderen en deze plaatsing in haar ogen niets zou toevoegen aan haar kansen om terug te keren. Uit dit verslag noch anderszins uit het dossier blijkt …
…nschendingen. EVRM art 8 regelt het recht op gezinsleven; het is niet toegestaan een gezin (bestaand uit één of twee ouders en evt. minderjarige kinderen) uit elkaar te halen door één van de leden uit te zetten naar een ander land. Het tienjaren-beleid houdt in dat iemand die 10 jaar lang …
… is weer een voorbeeld van het denken in termen van 'Haagse' politieke wenselijkheid in plaats van de werkelijke situatie in China, waar veel kinderen na hun geboorte nergens worden geregistreerd en de ‘hukou’-administratie vaak gebrekkig functioneert. Bovendien vindt het Comité dat nie…
…n voor onze lokale uitdagingen. Een realistische politiek volstaat. Want in onze gemeente zien we dagelijks de realiteit.Gevluchte mannen, vrouwen en kinderen: ze zijn er. Wij staan aan de lat om het voor iedereen in onze gemeente veilig, leefbaar en menselijk te maken. En daar werken we hard aan. W…
…recht gebeurt kan hiertegen een klacht worden ingediend, maar de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is daarmee niet hersteld. Eventueel betrokken kinderen vergeten een dergelijke dramatische ervaring meestal ook niet snel. Het is kristalhelder dat deze regeling het werk van de overheid eenvoudi…
…e veroordeling houdt de IND vast aan het 1F-label op het asieldossier. De man in Giessenlanden bevindt zich in de bizarre situatie dat zijn vrouw en kinderen in het bezit zijn gesteld van een verblijfsvergunning, dat alle documenten die hij jarenlang heeft verzameld om zijn onschuld aan te tonen ni…
… en artikel 17 van de Richtlijn volledig op in de regelgeving, werk ze nader uit en toets iedere aanvraag voor afwijzing daaraan. Geef de rechten van kinderen een zelfstandige en prominente plaats in wetgeving en toetsing. -          Neem weer in het beleid op dat de Richtlijn op overeenkom…
…2008 van Defence for Children International bij het ECSR, die er voor heeft gezorgd dat er een einde kwam aan het op straat zetten van (gezinnen met) kinderen. Ongedocumenteerde vreemdelingen die zonder basisvoorzieningen op straat worden gezet en aan hun lot worden overgelaten zijn net als kinderen
…menleving? Men wil toch juist dat iedereen exclusief kiest voor de Nederlandse nationaliteit? En welke gevolgen heeft dit halsstarrige beleid voor de kinderen van deze vreemdelingen? Hoe lang wil men hen tegenwerpen dat hun ouders niet in staat zijn (geweest) de vereiste documenten te overleggen om …
…ekomen door betrokken partijen - behoeft niet te worden uitgesloten. Later is door de LOGO vergadering unaniem aangevuld dat ook (gezinnen met) kinderen onder de leeftijd van één jaar zouden worden opgevangen.  De groep rechtmatig verblijvende vreemdelingen valt dus onder de 1e categorie z…