Zoeken

Gezocht naar: hoger beroep
Resultaten: 24


Zoekresultaten

…en van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rechtsmiddel is zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, art. 13) wordt vereist.¬…
…†van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudici√ęle vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negatieve beschi…
…ij een opvolgende asielaanvraag schorsende werking moeten krijgen.Het Nederlandse beleid kent verder geen schorsende werking toe aan het indienen van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Daarbij was het op grond van jurisprudentie van de Raad van State jarenlang vaak al …
…ling van het beroep, maar als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet hij dit nu wel buiten de opvang zien af te wachten, omdat het COA in hoger beroep bij de RvS was gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Zwolle (wederom dus ‚Äėdoorprocederen‚Äô van de zijde van de minister!).¬† De …
…elijke beschikbaarheid van de VBL¬†en de beoordeling van de rechtmatigheid van de gestelde voorwaarde is voorbehouden aan de staatssecretaris en - in hoger beroep - uiteindelijk aan de Afdeling.‚ÄĚ (r.o. 4.5.2.1) [‚Ķ] ‚ÄúBeslissing: De Centrale Raad van Beroep verklaart zich onbevoegd kennis te n…
… te verstrekken, en duidelijk moet motiveren wanneer iemand niet aan de gronden voor schrijnendheid voldoet. Overigens kan het zo zijn dat de IND nog hoger beroep instelt in deze procedure. Omdat de huidige uitspraak een voorlopige voorziening betreft (waartegen geen hoger beroep openstaat) is dat o…
… 12 weken in het VBL is vaak aantoonbaar te kort uitgaande van bovenstaande behandeltermijnen van de ambassades. Ook worden asielzoekers die bijv. in hoger beroep gaan al voortijdig op straat gezet, en zij krijgen dus in het geheel geen aanbod om naar het VBL te gaan op het moment dat het hoger bero…
… geheel zijn uitgeprocedeerd; asielzoekers die geheel zijn uitgeprocedeerd maar ernstige medische en/of psychische problemen hebben; asielzoekers die hoger beroep hebben aangetekend in hun asielprocedure, en die in afwachting zijn van de uitspraak in dit hoger beroep; asielzoekers die een beroep heb…
…el van de rechtbank het toezichtcriterium onjuist toepast. Op 23 september jl. diende voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de¬†Raad van State het hoger beroep dat de staatssecretaris tegen de uitspraak van de Rechtbank Arnhem had aangespannen. De ervaring leert dat de Raad van State in hoger-ber…
… wordt verwacht. Aangezien de Centrale Raad van Beroep het hoogste administratiefrechtelijke rechtscollege op dit gebied is zal deze uitspraak dan ook al het voorgaande overrulen, tegen deze uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk. Klik¬†hier¬†voor de uitspraken van de CRvB van 17 december 2014
…). Lees¬†hier¬†de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 7 mei 2012 (pdf-bestand, 6 pag's, 1 MB). Dit hoger beroep is overigens alweer een voorbeeld van d√≥√≥rprocederen door de minister, nadat de rechtbank het beroep van de vreemdeling gegrond had ver…
…ij zich dagelijks moet melden en de gemeentegrenzen niet mag verlaten).Het is overigens te verwachten dat de staatssecretaris tegen deze uitspraak in hoger beroep zal gaan bij de Raad van State. Als het gaat om ontruimingen van asielzoekers ‚Äėsteunt‚Äô de Raad van State de staatssecretaris tot nu t…
…oepassing gelaten te worden.¬† Wanneer stateloze kinderen precies 'duurzaam' in Nederland verblijven, is overigens nog onbekend. De IND heeft tegen deze uitspraak geen hoger beroep aangetekend. ¬† Klik¬†hier¬†voor de volledige uitspraak (Rb Zwolle, AWB 09/2212, d.d. 9/9/2010; pdf-bestand)
… aangetekend. Ook in bezwaar en daarna in beroep is niet in het voordeel van de moeder besloten, zodat uiteindelijk de moeder de Afdeling verzocht in hoger beroep een uitspraak te doen in haar zaak. De moeder heeft in respectievelijk bezwaar, beroep en hoger beroep aangevoerd dat zij toch in aanmerk…
…overige (rijks- en gemeentelijke) diensten en de andere rechtbank volgde de lijn van de staatssecretaris. Er is maandenlang gewacht op een oordeel in hoger beroep van de Raad van State. Op 4 maart 2015 publiceerde de Raad van State tegelijkertijd vier uitspraken. De Raad formuleert in het persberich…
…en) werd aangemerkt als voorliggende voorziening voor de Bed-Bad-Brood - opvang. Als gevolg van deze jurisprudentie worden bijv. ook asielzoekers die hoger beroep hebben aangetekend tegen de afwijzing van hun asielaanvraag of die om uitstel van vertrek hebben gevraagd op medische gronden (in de zin …
…k in Nederland zou het COA daarom in principe opvang dienen te verlenen tijdens de beroepsfase.Het is nog onbekend of het COA tegen deze uitspraak in hoger beroep is gegaan.Meer informatie:De¬†uitspraak¬†van de Rechtbank Haarlem d.d. 29 juni 2018 met zaaknummer AWB 18/1398 (beroep) (download PDF-bes…
…eelal van zeer korte duur en bijna altijd succesvol. Daardoor is de gemiddelde verblijfsduur in detentie veel lager en het uitzettingspercentage veel hoger, ¬†en zo worden de werkelijke resultaten ten aanzien van 'terugkeer vanuit bewaring' dus verhuld.Uit de op 12 juni 2017 door de DT&V ver…
Het Hof geeft aan dat Justitie op zich niet onrechtmatig zou handelen tegenover de moeder, maar wel tegenover de minderjarige kinderen door hen op straat te zetten. Zowel op basis van internationale verdragen zoals het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en h…
…ek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger beroep gegaan, dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nu als kennelijk ongegrond heeft afgewezen. Hiermee is de eerdere uitsp…
…nen van beroep door betrokkene. Thans zijn ruim 900 beroepszaken afgehandeld waarvan in 190 zaken het beroep gegrond is verklaard. In 125 dossiers is hoger beroep ingesteld waarvan er reeds 50 zijn afgehandeld. ¬† 2. Terugkeer Tot dusver zijn 5.850 dossiers van de¬†afvallers¬†aan de Dienst Terugk…
…de vreemdelingen die nu op straat staan hebben rechtmatig verblijf in Nederland of zijn in afwachting van een definitieve beslissing (bijvoorbeeld in hoger beroep) in hun verblijfsrechtelijke procedure. De term ‚Äėuitgeprocedeerd‚Äô is dus heel vaak¬†niet¬†van toepassing op de vreemdelingen op straa…
…n het kind altijd voorop behoren te staan, dus ook bij de beoordeling van aanvragen op grond van het kinderpardon. Het wachten is nu op uitspraken in hoger beroep van de Raad van State over deze kwestie. De onzekerheid voor de kinderen en hun gezinsleden duurt voort. Meer informatie: De¬†uitspraak…
…itspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 5 juli 2017 die in dit bericht worden besproken zijn:Zaaknummer¬†201701724¬†(hoger beroep tegen uitspraak van Rechtbank Rotterdam d.d. 21/2/17)Zaaknummer¬†201605550¬†(Arnhem 19/7/16)Zaaknummer¬†201701248¬†(Amsterdam 11/1/17)Zaa…