Zoeken

Gezocht naar: europees hof
Resultaten: 74


Zoekresultaten

In de asielprocedure wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing genomen op een asielaanvraag. Wanneer deze beslissing negatief uitvalt voor de asielzoeker geeft de IND in principe aan dat de asielzoeker verplicht is om binnen een bepaalde termijn (meestal 28 dagen) Nederla…
Nadat verschillende rechtsprekende instanties zich onlangs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asie…
Het EHRM oordeelt dat men aan het EVRM op zich geen recht op sociale voorzieningen voor ongedocumenteerden kan ontlenen maar dat artikel 3 EVRM de Nederlandse overheid (waarmee ook gemeenten bedoeld worden) wel verplicht zijn om actie te ondernemen in situaties waarin vreemdelingen zich in een situa…
In zaken waarin een vreemdeling zich beroept op medische omstandigheden, waardoor hij/zij niet terug zou kunnen keren naar zijn land van herkomst, wordt door de IND onderzocht in hoeverre uitzetting zal leiden tot een ‘medische noodsituatie’ binnen een termijn van drie maanden. Hieronder verstaa…
Op 14 juli heeft staatssecretaris Dijkhoff een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de gevolgen van het arrest Chavez-Vilchez uiteenzet:Door dit arrest ben ik genoodzaakt het beleid aan te passen. Het HvJ EU stelt namelijk als voorwaarde dat zelfs als de Nederlandse ouder voor het kind kan …
Het Comité kwam tot zijn oordeel naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten. Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het …
Het Comité concludeert dat de Nederlandse overheid hiermee zowel art 31 par 2 (recht op huisvesting) als artikel 17 par 1 onder c (bescherming van kinderen) van het ESH schendt. Volgens het Comité is Nederland verplicht te voorzien in adequate huisvesting voor kinderen, ook al hebben ze geen rech…
Rechtbank Zutphen zegt over de toepasselijkheid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) èn de uitspraak van het ECSR letterlijk het volgende: "Het moge zo zijn dat dit verdrag [het IVRK, red.] geen rechtstreekse werking heeft, dit verdrag en ook het Europees Sociaal…
In het kader van een door een Nederlandse advocaat aangevraagde 'interim measure' (een soort verzoek om een voorlopige voorziening) heeft het Hof aan de Nederlandse regering de vraag voorgelegd hoe Nederland de beëindiging van de voorzieningen van een Burundees gezin met kinderen…
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-HvJ) te Luxemburg heeft op 6 juni 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het Dublin-verdrag op alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Het ging daarbij om de asielaanvraag van drie minderjarige vreemdelingen in…
Ook redactionele commentaren werden aan dit onderwerp gewijd.  Het commentaar van de hoofdredactie van het Dagblad van het Noorden (16/3/10) willen we u niet onthouden:   In de verkiezingscampagne die op gang begint te komen, zal de suggestie ongetwijfeld weer regelmatig te horen zijn: Nederland…
Het betreft hier een asielzoeker met psychische en fysieke problemen die rechtmatig in Nederland verblijft op grond van een aanvraag voor een verblijfsvergunning vanwege een medische noodsituatie. De CRvB geeft aan dat art. 8 EVRM 'kwetsbare personen' beschermt en betrokkene dus moet wor…
Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft echter in de betreffende periode van vier maanden op geen enkele wijze geanticipeerd op deze uitspraak. Pas nu de uitspraak is gepubliceerd en er Kamervragen over zijn gesteld (door de leden Spekman van de PvdA en De Krom van de VVD) zegt de verantw…
Volgens de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) is de Nederlandse overheid verplicht opvang te bieden aan dakloze vreemdelingen. In het kader van het Europees Sociaal Handvest en de rechten welke hieraan worden ontleend …
De rechtbank wees de eis van een Ghanese man zonder papieren, die een bijstandsuitkering van de Gemeente Amsterdam wilde verkrijgen, af, omdat de gemeente niet kan worden gedwongen een bijstandsuitkering te verstrekken. Uit de uitspraak van het ECSR “volgt wel dat eiser recht heeft op een menswaa…
Een belangrijk onderdeel van de implementatie van de terugkeerrichtlijn in de Nederlandse wetgeving is de strafbaarstelling van illegaal verblijf voor vreemdelingen die eerder een inreisverbod hebben opgelegd gekregen. De fracties van VVD, PVV, CDA en SGP in de Eerste Kamer stemden voor dhet wetsv…
De uitspraak heeft betrekking op een illegale vreemdeling die in Italië was veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, omdat hij het bevel Italië binnen 5 dagen te verlaten niet had opgevolgd. Het Hof van Beroep in Trento heeft vervolgens het Europees Hof gevraagd zich uit te spreken over de v…
Op grond van het bestuurakkoord tussen Justitie en de VNG (25 mei 2007) zouden de gemeenten per 1 januari 2010 hun noodopvang hebben moeten sluiten. Daarbij werd echter wel verondersteld dat als gevolg van sluitend rijksbeleid de gemeenten ook niet meer met dakloze asielzoekers in hun gemeente geco…
Ter gelegenheid van deze openbaarmaking heeft dhr. Henrik Kristensen, Deputy Executive Secretary van het ECSR, een toelichting gegeven op de procedurele kant van een collectieve klachtenprocedure bij dit orgaan. Klik hier voor de powerpointpresentatie welke voor deze gelegenheid is opgesteld.
De klacht, die in januari van dit jaar via de Conferentie van Europese Kerken (CEC) is ingediend, gaat over de vraag of Nederland het Europees Sociaal Handvest schendt door onderdak, voedsel en kleding te onthouden aan mensen zonder de juiste papieren. De Nederlandse staat baseert dat beleid op de …
Winter denkt dat dit beleid niet vol te houden is omdat o.a. op grond van Europese grondrechten gaten geschoten zullen worden in de nieuwe regelgeving, die “uiteindelijk in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag en het kinderrechtenverdrag Het Europees Sociaal Handvest mag dan juridisc…
Veel aanvragen in het kader van de overgangsregeling van het kinderpardon zijn door staatssecretaris Teeven afgewezen, omdat het betrokken gezin niet continu in beeld zou zijn geweest bij de rijksoverheid. Over de invulling van de begrippen ‘zich onttrekken aan het toezicht’ en ‘in beeld zijn…
De uitspraak van de Rechtbank Utrecht is in deze zaak niet ingebracht. Ook heeft de Rechtbank Den Haag zich niet uitgelaten over het feit dat uitspraken van diverse Comité’s (waaronder het ECSR) door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als het Europese Hof als gezaghebbend worden beschouwd…
In het Korošec-arrest van 8 oktober 2015 ging het Europees Hof in op de consequenties ten aanzien van artikel 6 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Dat is het artikel waarin het recht op een eerlijk proces ofwel de 'equality of arms' is neergelegd.Zoals de Raad van State…
Relevantie: 8% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
Dit is weer een belangrijke stap op weg naar de definitieve uitspraak van het Europees comité, nadat eerder de klacht van de PKN tegen de Nederlandse staat al door het comité ontvankelijk was verklaard en dus verder in behandeling kon worden genomen. Voor mensen die buiten alle voorzieningen val…
In opvallend krachtige bewoordingen zegt het Comité van Ministers dat de huidige Nederlandse wetgeving niet in overeenstemming is met het Europees Sociaal Handvest (ESH) en dat Nederland de plicht heeft om dakloosheid van kinderen te voorkomen. Het Comité van Ministers onderschrijft het standpunt…
Appelante in onderhavige zaak was een 32 jarige asielzoekster die niet beschikte over een geldige verblijfstitel in Nederland. Zij is gedurende haar vreemdelingenbewaring in een psychische crisis beland waarvoor zij opgenomen is geweest. Appellante verblijft sinds haar opname afwisselend bij kenni…
De PKN dringt al vele jaren bij opeenvolgende regeringen er op aan vluchtelingen niet zonder voorzieningen op straat te zetten. "Mensen op straat zetten lost niets op; integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren haar het land van herkomst vanaf de straat …
  In lijn met de bij het ECSR gebruikelijke procedureregels wordt deze uitspraak eerst aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa gezonden en vertrouwelijk aan de betrokken partijen zelf bekend gemaakt, en wordt deze pas na een resolutie door het Comité van Ministers, of in ieder geval …
De Rechtbank Leeuwarden volgt hiermee de lijn die door eerdere uitspraken van o.a. de Rechtbank Utrecht (ons bericht van 09/04/10) en de Rechtbank Zutphen (ons bericht van 03/05/10) is uitgezet. Deze uitspraken zijn alle gebaseerd op de uitleg van art 8 EVRM volgens vaste jurisprudentie van de Ce…
Voorgeschiedenis Het gaat in deze zaak om een Angolese moeder die met haar drie kinderen op de vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel verblijft. De moeder is al negen jaar in Nederland; haar oudste kind was twee jaar toen ze Angola ontvluchtte. De andere twee kinderen zijn in Nederland geboren. Ter A…
Verzoek aan Kabinet en Kamer om winteroverbrugging   Uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van EuropaOp 10 november is de definitieve uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa openbaar gemaakt. In deze uitspraak wordt geconstateerd…
De minister van Justitie, die reeds op 27 oktober 2009 op de hoogte was gesteld van de uitspraak van het ECSR (zie ons bericht van 16-03-10 hierover), had in antwoord op vragen van het kamerlid Hans Spekman hierover eerder aangegeven dat hij de uitspraak van het ECSR als niet bindend beschou…
De coalitie vindt dat er een regeling moet komen, op grond waarvan gezinnen met kinderen niet langer op straat komen te staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid dient te voldoen aan de mensenrechtelijke verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren en ervoor te z…
Op 12 februari 2015 heeft het LOGO-secretariaat het COA in het kader van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) gevraagd naar de aantallen vreemdelingen die ‘met onbekende bestemming’ (MOB) zijn vertrokken. Deze aanduiding wordt gebruikt voor asielzoekers die na de mededeling van het COA dat ze bi…
Het Hof zegt in rechtsoverwegingen 43 en 44 (letterlijk) het volgende: 43. Een dergelijke situatie ontstaat wanneer een staatsburger van een derde staat het recht wordt ontzegd te verblijven in de lidstaat waar zijn kinderen van jonge leeftijd, staatsburgers van die lidstaat en te zijnen laste, v…
Het Hof geeft aan dat Justitie op zich niet onrechtmatig zou handelen tegenover de moeder, maar wel tegenover de minderjarige kinderen door hen op straat te zetten. Zowel op basis van internationale verdragen zoals het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en h…
De afgelopen maanden hebben zich een paar honderd dakloze asielzoekers bij verschillende gemeenten gemeld voor noodopvang. Daaronder zijn (afgewezen) asielzoekers met ernstige psychische en medische problemen. Gemeenten zien zich soms genoodzaakt om aan hun zorgplicht te voldoen door bijvoorbeeld …
De Europese terugkeerrichtlijn was volgens de Commissie "niet specifiek bedoeld om verder te gaan dan het vaststellen van algemene normen betreffende het tijdstip en de wijze van terugkeer van illegale migranten, en evenmin om de aanpak van de lidstaten inzake illegale immigratie in algemenere zin …
Volgens de rechtbank kan de man getypeerd worden als een 'kwetsbare asielzoeker' die op grond van art. 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) in het bijzonder recht heeft op een vorm van bescherming van zijn privé-leven. In dit geval betekent dat, dat de betreffe…
In het vreemdelingenrecht mocht de Nederlandse rechter beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lange tijd slechts marginaal toetsen; daardoor kreeg de IND erg veel ruimte om te beslissen en werd de rol van de rechter nogal aan banden gelegd. Dit heeft de Raad van State kort na d…
Volgens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2017 is het niet in strijd met art. 3 en 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens om opvang te onthouden aan een asielzoeker waarop zowel art. 1F van het Vluchtelingenverdrag (geen status …
De Raad van State komt met die wijziging vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rech…
De rechtbank stelt vast dat het COA niet heeft weersproken dat de ontruiming er feitelijk op neerkomt, dat een acht maanden oude baby op straat komt te staan en dat ook nog in het winterseizoen. Volgens de rechtbank is dit niet alleen vanuit humanitair oogpunt volstrekt onacceptabel, maar verdraagt…
In de eerste twee zaken wordt de buitenlandse ouder door de Afdeling in het ongelijk gesteld en in de laatste twee zaken wordt de buitenlandse ouder wel in het gelijk gesteld door de Afdeling. Cruciaal verschil tussen de eerste twee zaken en de laatste twee zaken is dat bij de eerste twee de ouder m…
Het EHRM heeft herhaaldelijk aangegeven dat de te hoge leges een belemmering vormen voor vreemdelingen om hun rechten te kunnen verkrijgen. De IND heeft echter bijna 10 jaar lang haar beleid van veel te hoge legestarieven kunnen blijven voeren. Vele vreemdelingen hebben gedurende die periode hun …
Wij verbazen ons over het gebrek aan feitenkennis, dat naar voren komt uit veel reacties op deze resolutie: het gaat hier om een politieke aanbeveling van de ministers, die niets afdoet aan het finale juridisch oordeel van het ECSR: ongedocumenteerde vreemdelingen mogen niet worden uitgesloten …
De rechtbank acht het, ”anders dan verweerder [de Staat], wel aannemelijk dat de eiseressen immateriële schade hebben geleden. (…) Door de opgelegde dagelijkse meldplicht, zeven dagen per week, midden op de dag, zijn de eiseressen feitelijk ‘gevangen’ gehouden op het centrum.”  De G…
In deze uitspraak wordt niet alleen het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) meegenomen maar ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december jl. waarin de centrumgemeenten worden verplicht een bed-bad-brood voorziening te verstrekken tot twee maanden n…
Het Hof stelt dat de bewijslast voor staatloosheid niet eenzijdig bij de betreffende staatloze persoon ligt, maar óók bij de staat waar betrokkene langdurig verblijf heeft. Het Hof houdt hierbij nadrukkelijk rekening met onmogelijkheden van staatlozen om in sommige gevallen sluitend bewijs te leve…
Hoewel hun procedure om in bezit te komen van een geldige verblijfsvergunning nog niet is afgelopen komen zij niet (meer) in aanmerking voor opvang van rijkswege. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de Gemeente Amsterdam voorlopig verantwoordelijk voor opvang, aldus de v…
De zaak was aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam door bewoners van de voormalige 'Vluchthaven', aan wie de gemeente had geweigerd voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te verstrekken. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en bepaalde d…
In haar meest recente rapport heeft het College enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij de Nederlandse praktijk in gezinsherenigingszaken. Recht op gezinshereniging onvoldoende gewaarborgd Het College heeft onderzocht in hoeverre Nederland heeft voldaan aan haar verplichting Europese richtli…
Hoewel de uitspraak van het ECSR weliswaar niet juridisch bindend is, is niet uit te sluiten dat deze (ook met terugwerkende kracht) gevolgen kan hebben voor het Nederlandse opvangrecht, hierbij verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspr…
Dat hiermee voorbij werd gegaan aan de realiteit ter plaatse bleek uit het Paposhvili-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 13 december 2016. In deze uitspraak werd in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat de Staat rekening moet houden met de feitelijke toegankelijkhe…
Allereerst heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld, in een zaak waarin een vreemdeling rechtstreeks beroep deed op de staatssecretaris voor opvang, dat het aanbod van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) inclusief de voorwaarde dat de vreemdeling medewerking zou…
Om een beeld te krijgen van eventuele effecten van de recente uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) heeft het LOGO secretariaat een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend bij het COA. In deze uitspraak van de ECSR wordt de Nederl…
Het moet hierbij gaan om gezinnen met kinderen die “voor de overheid kenbaar al langere tijd in Nederland verblijven, waarvan in ieder geval een zekere tijd rechtmatig”, en “inmiddels een zodanige band met Nederland hebben opgebouwd dat zij geacht kunnen worden ingezetenen van Nederland te zi…
Ten aanzien van de verplichting tot het opvangen van dakloze vreemdelingen wordt vanuit de Rijksoverheid de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) genoemd als alternatief voor een 'Bed-Bad-Brood' opvang. Deze VBL mist een wettelijke grondslag, maar is bedoeld als tijdelijke opvang voor vreemde…
In deze zaak gaat het over een vreemdeling die in 1999 op achtjarige leeftijd met zijn vader naar Nederland is gekomen, hier al deze tijd onderwijs heeft gevolgd, een sociaal netwerk heeft opgebouwd en in het geheel geen banden meer heeft met zijn land van herkomst. De staatssecretaris heeft onder…
De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS) heeft op 19 december 2013 een uitspraak gedaan waarin ingegaan wordt op de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op een herhaald asielverzoek, terwijl er ten aanzien van de vreemdeling een inreisverbod geldt. E…
De betrokken vreemdeling verblijft al 21 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland en heeft meerdere malen een aanvraag voor maatschappelijke opvang gedaan bij de gemeente, welke aanvragen steeds zijn afgewezen. De gemeente stelt zich hierbij op het standpunt dat in het bestuursakkoord tussen he…
Wanneer een ongedocumenteerde vreemdeling een kind krijgt met een Nederlandse burger heeft dit gevolgen voor de nationaliteit van het kind, en eventueel ook voor de verblijfsrechtelijke mogelijkheden van de ongedocumenteerde ouder. Een kind geboren uit een Nederlandse moeder heeft automatisch de Ned…
Het CESCR rapporteert periodiek over alle landen aangesloten bij het IVESCR. Het Comité onderzoekt in hoeverre landen effectieve werking geven aan de in dat verdrag opgenomen rechten. Niet alleen brengt het Comité de naleving van het verdrag in kaart, ook worden door middel van aanbevelingen zaken…
 De straat is geen onderdeel van de oplossing maar juist een onderdeel van het probleem Het ECSR onderschrijft met zijn uitspraak het standpunt dat het LOGO al jarenlang inneemt. Het uitgangspunt van het LOGO is namelijk dat de straat geen onderdeel van de oplossing is, maar juist een onderdeel van…
 Naar aanleiding van uitspraken van zowel het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden o…
Op 7 mei 2012 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de zaak van een asielzoeker waarop zowel 10 jaar lang art. 1F* als 10 jaar lang art. 3 EVRM* van toepassing is, die geen verblijfsvergunning heeft en die ongewenstverklaard is. In dit soort zaken heeft de IND dus vastgesteld dat de betr…
17 jan 2013 - Klacht PKN bij ECSR ingediendDe Protestantse Kerk in Nederland dient (via haar koepelorganisatie Conference of European Churches) een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ong…
In het kamerdebat over de begroting van Immigratie en Asiel op 1 dec jl. zei de minister letterlijk: "Verschillende sprekers hebben erop aangedrongen dat wij, gelet op de snelle inval van het koude winterweer, onder deze winterse omstandigheden geen mensen mogen uitzetten. Toen ik daar gisteren ove…
Onderstaande analyse was onderdeel van de inbreng van LOGO-voorzitter John van Tilborg tijdens dit rondetafelgesprek met hulporganisaties en burgemeesters. Grondslag voor het politieke compromis over bed-bad-brood De staatssecretaris stelt dat hij op alle punten in het gelijk zou zijn gesteld, in …
Op 1 maart 2014 treedt de wetswijziging ‘verruiming bevoegdheden in het kader van vreemdelingentoezicht’ in werking; deze regeling moet het voor de overheid eenvoudiger maken om de identiteit van vreemdelingen vast te stellen. Om deze doelstelling te behalen creëert deze wet niet alleen de bev…
De actie is begonnen in de Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden. Daar woont een Afghaanse vluchteling die veertien jaar geleden (!) met zijn gezin naar Nederland vluchtte. In de tijd van de Russische bezetting van Afghanistan was hij onderofficier bij de veiligheidsdienst KhAD/WAD. Toen de Taliban…
Als het gaat om Bed Bad Brood-opvang door gemeenten is het standpunt vanuit het Rijk dat vreemdelingen die meewerken aan hun terugkeer voor opvang altijd terecht kunnen in de Vrijheidsbeperkende locatie (VBL) te Ter Apel. Hieraan wordt dus wel de voorwaarde gesteld dat vreemdelingen aangeven mee te …