Zoeken

Gezocht naar: ehrm
Resultaten: 24


Zoekresultaten

Het Hof stelt dat de bewijslast voor staatloosheid niet eenzijdig bij de betreffende staatloze persoon ligt, maar óók bij de staat waar betrokkene langdurig verblijf heeft. Het Hof houdt hierbij nadrukkelijk rekening met onmogelijkheden van staatlozen om in sommige gevallen sluitend bewijs te leve…
In het Korošec-arrest van 8 oktober 2015 ging het Europees Hof in op de consequenties ten aanzien van artikel 6 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Dat is het artikel waarin het recht op een eerlijk proces ofwel de 'equality of arms' is neergelegd.Zoals de Raad van State…
In deze zaak hebben de vreemdelingen al een aantal keer uitstel van vertrek op medische gronden gekregen (op grond van art. 64 Vw.)  De vreemdelingen, wier dochter lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie, dienden vervolgens een aanvraag in voor een reguliere verblijfsvergunning op medische gron…
Veel aanvragen in het kader van de overgangsregeling van het kinderpardon zijn door staatssecretaris Teeven afgewezen, omdat het betrokken gezin niet continu in beeld zou zijn geweest bij de rijksoverheid. Over de invulling van de begrippen ‘zich onttrekken aan het toezicht’ en ‘in beeld zijn…
In het vreemdelingenrecht mocht de Nederlandse rechter beslissingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) lange tijd slechts marginaal toetsen; daardoor kreeg de IND erg veel ruimte om te beslissen en werd de rol van de rechter nogal aan banden gelegd. Dit heeft de Raad van State kort na d…
Het EHRM oordeelt dat men aan het EVRM op zich geen recht op sociale voorzieningen voor ongedocumenteerden kan ontlenen maar dat artikel 3 EVRM de Nederlandse overheid (waarmee ook gemeenten bedoeld worden) wel verplicht zijn om actie te ondernemen in situaties waarin vreemdelingen zich in een situa…
Volgens de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) is de Nederlandse overheid verplicht opvang te bieden aan dakloze vreemdelingen. In het kader van het Europees Sociaal Handvest en de rechten welke hieraan worden ontleend …
Dit arrest van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negat…
Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-HvJ) te Luxemburg heeft op 6 juni 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het Dublin-verdrag op alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Het ging daarbij om de asielaanvraag van drie minderjarige vreemdelingen in…
In zaken waarin een vreemdeling zich beroept op medische omstandigheden, waardoor hij/zij niet terug zou kunnen keren naar zijn land van herkomst, wordt door de IND onderzocht in hoeverre uitzetting zal leiden tot een ‘medische noodsituatie’ binnen een termijn van drie maanden. Hieronder verstaa…
Hoewel hun procedure om in bezit te komen van een geldige verblijfsvergunning nog niet is afgelopen komen zij niet (meer) in aanmerking voor opvang van rijkswege. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de Gemeente Amsterdam voorlopig verantwoordelijk voor opvang, aldus de v…
Relevantie: 23% Home
EU-Hof: beroepsfase asielprocedure heeft schorsende werking | 04 juli 2018Baanbrekende uitspraak EHRM over staatloosheid | 20 juni 2018RvS: Staat verantwoordelijk voor kwetsbare asielzoekers zonder opvang | 02 februari 2018​DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen | 03 oktober 2017A…
De Raad van State komt met die wijziging vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rech…
De Rechtbank Haarlem oordeelde op 23 november 2017 dat de staatssecretaris bij een asielzoeker met psychische klachten niet zonder nader onderzoek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger …
De Raad van State heeft in de twee uitspraken van 29 juni jl. aangegeven dat gemeenten geen specifieke bevoegdheid hebben om Bed-Bad-Brood – opvang te verstrekken. Volgens de Raad van State biedt de staatssecretaris al opvang aan deze doelgroep in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) en zijn gemee…
In deze zaak gaat het over een vreemdeling die in 1999 op achtjarige leeftijd met zijn vader naar Nederland is gekomen, hier al deze tijd onderwijs heeft gevolgd, een sociaal netwerk heeft opgebouwd en in het geheel geen banden meer heeft met zijn land van herkomst. De staatssecretaris heeft onder…
Het EHRM heeft herhaaldelijk aangegeven dat de te hoge leges een belemmering vormen voor vreemdelingen om hun rechten te kunnen verkrijgen. De IND heeft echter bijna 10 jaar lang haar beleid van veel te hoge legestarieven kunnen blijven voeren. Vele vreemdelingen hebben gedurende die periode hun …
De Rechtbank Leeuwarden volgt hiermee de lijn die door eerdere uitspraken van o.a. de Rechtbank Utrecht (ons bericht van 09/04/10) en de Rechtbank Zutphen (ons bericht van 03/05/10) is uitgezet. Deze uitspraken zijn alle gebaseerd op de uitleg van art 8 EVRM volgens vaste jurisprudentie van de Ce…
De Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2012 vermeldt 51,1 %, zijnde 5.850 asielzoekers en vreemdelingen die zelfstandig zijn vertrokken zonder toezicht. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om asielzoekers die door de rijksoverheid op straat worden gezet. Nuancering hierbij is dat ongeveer…
Volgens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2017 is het niet in strijd met art. 3 en 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens om opvang te onthouden aan een asielzoeker waarop zowel art. 1F van het Vluchtelingenverdrag (geen status …
In twee recente uitspraken van de Raad van State wordt ingegaan op de opmerkelijke positie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) binnen het Nederlandse staatsbestel. De eerste zaak (waarin de Raad van State uitspraak deed op 10 januari 2014) betreft een vrouw met een minderjarig kind di…
Relevantie: 11% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
De zaak was aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam door bewoners van de voormalige 'Vluchthaven', aan wie de gemeente had geweigerd voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te verstrekken. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en bepaalde d…
17 jan 2013 - Klacht PKN bij ECSR ingediendDe Protestantse Kerk in Nederland dient (via haar koepelorganisatie Conference of European Churches) een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ong…