Zoeken

Gezocht naar: beroep
Resultaten: 73


Zoekresultaten

… Veelal wordt deze vertrekplicht in dit stadium aan de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling overgelaten. Wanneer de asielzoeker hiertegen in beroep gaat bij de rechtbank worden in veel gevallen de gevolgen van het besluit opgeschort totdat de rechtbank hierover een uitspraak heeft gedaan. D…
…ases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.In de zaak C e.a. vs de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarin het Hof op 5 juli 2018 uitspraak heeft g…
… de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rechtsmiddel is zoals dat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, art. 13) wordt vereist. In de…
…et EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negatieve beschikking …
Relevantie: 19% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
… waarvoor zij opgenomen is geweest. Appellante verblijft sinds haar opname afwisselend bij kennissen en vrienden in Utrecht en Amsterdam. Naast een beroep op artikel 8 EVRM is er in deze zaak ook een beroep gedaan op de “immediate measures” die op 25 oktober toegewezen werd door het Europees C…
…ie in het kader van de ‘Algemene Asielprocedure’ binnen acht dagen zijn afgewezen en waartegen de advocaat van de asielzoeker bij de rechtbank in beroep gaat en een verzoek om een voorlopige voorziening indient. Indien er niet binnen 4 weken na de afwijzing van het asielverzoek door de rechtbank…
Allereerst heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld, in een zaak waarin een vreemdeling rechtstreeks beroep deed op de staatssecretaris voor opvang, dat het aanbod van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) inclusief de voorwaarde dat de vreemdeling medewerking zou…
…uit dat gemeenten 'kinderbijstand' dienen te verstrekken aan asielzoekerskinderen die rechtmatig verblijf hebben in Nederland indien zij een beroep doen op de Sociale Dienst. Vervolgens dacht de Rijksoverheid een zogeheten "voorliggende voorziening" te creëren door rechtmatig verblijven…
… wordt verwacht. Aangezien de Centrale Raad van Beroep het hoogste administratiefrechtelijke rechtscollege op dit gebied is zal deze uitspraak dan ook al het voorgaande overrulen, tegen deze uitspraak is geen hoger beroep meer mogelijk. Klik hier voor de uitspraken van de CRvB van 17 december 2014
…ich terecht op het standpunt heeft gesteld dat er geen noodzaak bestond om betrokkenen op grond van de Wmo 2015 opvang of leefgeld te verstrekken. De beroepsgrond van betrokkenen dat opvang in een VBL van hen niet kan worden gevergd, omdat de daaraan verbonden voorwaarde van medewerking aan vertrek …
…elijkheid te krijgen over de precieze criteria voor toelating tot – en continuering van de opvang in – de VBL heeft het LOGO-secretariaat met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) deze informatie bij de DT&V opgevraagd. Meewerkcriterium In zijn antwoord geeft de DT&V aan dat het V…
…rijgen van reisdocumenten. De beide uitspraken zijn niet zonder meer vergelijkbaar. De zaak in Utrecht diende voor de bestuursrechter en betrof een beroep op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de verantwoordelijkheid van de gemeente. De zaak in Den Haag was een uitspraak van de civiele…
….   Deze uitspraak heeft vermoedelijk nogal wat consequenties. De CRvB is het hoogste administratief-rechterlijke orgaan in ons land; er is geen beroepsmogelijkheid tegen deze uitspraak, die dus voor alle gemeenten in ons land gevolgen kan hebben. Ook valt te denken aan de positie van kinderen…
…e zijn van het strafrechtelijk verleden van hun moeder”. De IND had duidelijk moeten aangeven waarom deze omstandigheden niet voldoende zijn om een beroep op schrijnendheid te rechtvaardigen. Ook is de IND “onvoldoende ingegaan” op de omstandigheid dat kinderen “niet de dupe mogen worden van…
De Rechtbank Leeuwarden volgt hiermee de lijn die door eerdere uitspraken van o.a. de Rechtbank Utrecht (ons bericht van 09/04/10) en de Rechtbank Zutphen (ons bericht van 03/05/10) is uitgezet. Deze uitspraken zijn alle gebaseerd op de uitleg van art 8 EVRM volgens vaste jurisprudentie van de Ce…
…g of incassomaatregelen een deel van de vordering te innen”. Naar aanleiding van deze bewering van de minister heeft het LOGO secretariaat met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) verzocht om inzage in de cijfers met betrekking tot het beroep dat door ziekenhuizen gedaan wordt op d…
…h dagelijks moet melden en de gemeentegrenzen niet mag verlaten).Het is overigens te verwachten dat de staatssecretaris tegen deze uitspraak in hoger beroep zal gaan bij de Raad van State. Als het gaat om ontruimingen van asielzoekers ‘steunt’ de Raad van State de staatssecretaris tot nu toe mee…
Echter, ook nu kan een herhaalde aanvraag zonder nieuw gebleken feiten en/of omstandigheden al versneld worden afgedaan in beroep. De rechtshulpverlener van de asielzoeker moet in dat geval namelijk standaard al een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, die samen met het beroep binnen 2 …
Het moet hierbij gaan om gezinnen met kinderen die “voor de overheid kenbaar al langere tijd in Nederland verblijven, waarvan in ieder geval een zekere tijd rechtmatig”, en “inmiddels een zodanige band met Nederland hebben opgebouwd dat zij geacht kunnen worden ingezetenen van Nederland te zi…
Gemeenten kunnen binnenkort dag en nacht gebruik maken van een ´crisisinterventielijn´ van het ministerie als ze worden geconfronteerd met dakloze asielzoekers in hun gemeente. Het ministerie bepaalt (!) dan of er crisisopvang moet worden geboden en kijkt nog eens goed naar het dossier van zo’…
…n 2009 slechts één keer is toegepast. Reeds in 2012 schreef INLIA dat dit tienjarenbeleid een dode letter was. Ook in deze zaak is gebleken dat het beroep dat de asielzoeker op het tienjaren-beleid heeft gedaan op 13 mei 2015 definitief is afgewezen door dezelfde Raad van State, terwijl betrokkene…
…rd aangemerkt als voorliggende voorziening voor de Bed-Bad-Brood - opvang. Als gevolg van deze jurisprudentie worden bijv. ook asielzoekers die hoger beroep hebben aangetekend tegen de afwijzing van hun asielaanvraag of die om uitstel van vertrek hebben gevraagd op medische gronden (in de zin van ar…
Hoewel hun procedure om in bezit te komen van een geldige verblijfsvergunning nog niet is afgelopen komen zij niet (meer) in aanmerking voor opvang van rijkswege. Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de Gemeente Amsterdam voorlopig verantwoordelijk voor opvang, aldus de v…
…l zijn uitgeprocedeerd; asielzoekers die geheel zijn uitgeprocedeerd maar ernstige medische en/of psychische problemen hebben; asielzoekers die hoger beroep hebben aangetekend in hun asielprocedure, en die in afwachting zijn van de uitspraak in dit hoger beroep; asielzoekers die een beroep hebben in…
 “Centrumgemeenten krijgen voorlopig een financiële vergoeding voor het bieden van sobere opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Teeven heeft dit toegezegd tijdens een bestuurlijk overleg met de VNG. De hoogte van het bedrag bepaalt Teeven als er een uitspraak is over opvang…
… de Raad van State) namelijk dermate beperkt uit, dat er vrijwel nooit iemand hiervoor in aanmerking kan komen. In andere dossiers van 1F-ers die een beroep doen op dit tienjaren-beleid stelt de IND namelijk vaak dat de betreffende 1F-er onvoldoende heeft gedaan om toelating in derde landen te verkr…
…Dat betekent dat het Kinderrechtenverdrag niet gemakkelijk meer gepasseerd kan worden".    Ook 'illegaal verblijvende' kinderen kunnen zich beroepen op het IVRK nu hierin expliciet een non-discriminatiebeginsel beginsel is opgenomen. Hiermee wordt aangegeven dat er geen enkel onderscheid m…
…ven.  Omdat er vooralsnog verder weinig invulling is gegeven door het EU-Hof over in welke gevallen dit Zambrano-arrest van toepassing is, heeft een beroep op dit arrest in Nederland tot nu toe vaak weinig kans van slagen. In een nieuwe zaak die nu voorligt bij het EU-Hof, als gevolg van zogenaamde…
Volgens de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) is de Nederlandse overheid verplicht opvang te bieden aan dakloze vreemdelingen. In het kader van het Europees Sociaal Handvest en de rechten welke hieraan worden ontleend …
…agen de op grond van artikel 56 van de VreemdelingenWet aan dit gezin opgelegde vrijheidsbeperkende maatregel op te heffen: “de rechtbank heeft het beroep tegen deze maatregel gegrond verklaard, omdat er geen deugdelijke belangenafweging had plaatsgevonden.”  De rechtbank verklaart de vrijheids…
…ken in het VBL is vaak aantoonbaar te kort uitgaande van bovenstaande behandeltermijnen van de ambassades. Ook worden asielzoekers die bijv. in hoger beroep gaan al voortijdig op straat gezet, en zij krijgen dus in het geheel geen aanbod om naar het VBL te gaan op het moment dat het hoger beroep wor…
Een citaat:  "Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van een positieve, holistische visie op kinderen. Het kent vier basisbeginselen die meegenomen moeten worden in het maken en beoordelen van overheidsbeleid: alle rechten gelden voor alle kinderen: non-discriminatie (art. 2) het belang van het kind…
…van Justitie van de Europese Unie van 18 december 2014 (het zogenaamde Abdida-arrest)  ging daarbij over het onthouden van voorzieningen tijdens de beroepsfase van een procedure voor uitstel van vertrek op medische gronden in België. Het Europese Hof sprak daarin uit dat een vreemdeling ook recht…
…oepassing van de criteria van de kinderpardonregeling niet zal bijstellen. Het enorme draagvlak in de samenleving, dat o.m. zijn weerslag vond in het beroep dat inmiddels 312 burgemeesters op de staatssecretaris hebben gedaan, heeft vooralsnog onvoldoende geholpen de staatssecretaris te bewegen tot …
De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS) heeft op 19 december 2013 een uitspraak gedaan waarin ingegaan wordt op de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op een herhaald asielverzoek, terwijl er ten aanzien van de vreemdeling een inreisverbod geldt. E…
…eiste, maar daarop is negatief  besloten door de IND. Tegen dit negatieve besluit is door de moeder bezwaar aangetekend. Ook in bezwaar en daarna in beroep is niet in het voordeel van de moeder besloten, zodat uiteindelijk de moeder de Afdeling verzocht in hoger beroep een uitspraak te doen in haar…
… kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger beroep gegaan, dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nu als kennelijk ongegrond heeft afgewezen. Hiermee is de eerdere uitspraak v…
Amnesty International reageert teleurgesteld: “Er is geen recht gedaan aan eerdere uitspraken. Die zeggen onomwonden dat iedereen in onze samenleving toegang moet hebben tot onderdak, voedsel en kleding – ongeacht verblijfsstatus of welke andere voorwaarde dan ook. Dit omdat anders het leven en…
…oepassing gelaten te worden.  Wanneer stateloze kinderen precies 'duurzaam' in Nederland verblijven, is overigens nog onbekend. De IND heeft tegen deze uitspraak geen hoger beroep aangetekend.   Klik hier voor de volledige uitspraak (Rb Zwolle, AWB 09/2212, d.d. 9/9/2010; pdf-bestand)
…ri van dit jaar bepaalde de voorzieningenrechter van deze rechtbank namelijk al dat deze man opvang diende te krijgen hangende de behandeling van het beroep in de bodemprocedure (zie ons bericht van 18-02-11). De rechtbank blijft nu bij haar eerdere oordeel dat art. 8 van het Europese Verdrag van d…
 Naar aanleiding van uitspraken van zowel het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden o…
Relevantie: 5% IND beperkt motie Spekman
Sinds 1 januari 2010 kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers, die een beroep doen op art. 64 Vw, of een aanvraag voor een verblijfsvergunning op medische gronden indienen, wederom voor rijksopvang in aanmerking komen. Hiermee wordt gevolg gegeven aan de motie Spekman (17 dec 2008) die hiermee wil voor…
De Civiele Kamer van Rechtbank Amsterdam geeft in een uitspraak van 24 mei jl. aan dat de Staat disproportioneel handelt door de onmiddellijke ontruiming te vorderen van een leegstaand pand in Amsterdam-Zuidoost waar een groep dakloze asielzoekers sinds april jl. verblijft. Het gaat om een aantal va…
…weigering tot het verlenen van een vergunning op grond van de Regeling na bezwaarschrift is in 1.900 dossiers aanleiding geweest tot het indienen van beroep door betrokkene. Thans zijn ruim 900 beroepszaken afgehandeld waarvan in 190 zaken het beroep gegrond is verklaard. In 125 dossiers is hoger be…
…weerder ter voldoening van haar jegens eiseres bestaande verdragsverplichtingen niet heeft kunnen volstaan met verwijzing naar de VBL te Ter Apel. De beroepsgrond slaagt.4.2.8 De resolutie van het Comité van Ministers van 15 april 2015, waarnaar door verweerder in beroep is verwezen en die door de …
Rechtbank Zutphen zegt over de toepasselijkheid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) èn de uitspraak van het ECSR letterlijk het volgende: "Het moge zo zijn dat dit verdrag [het IVRK, red.] geen rechtstreekse werking heeft, dit verdrag en ook het Europees Sociaal…
…e (rijks- en gemeentelijke) diensten en de andere rechtbank volgde de lijn van de staatssecretaris. Er is maandenlang gewacht op een oordeel in hoger beroep van de Raad van State. Op 4 maart 2015 publiceerde de Raad van State tegelijkertijd vier uitspraken. De Raad formuleert in het persbericht zijn…
…bij maatschappelijke organisaties en overheden; kinderen zullen niet meer voor een school worden aangemeld, mensen met medische problemen durven geen beroep op zorg meer doen, slachtoffers van mensenhandel doen minder snel aangifte enz. Ook over de handhaafbaarheid spreekt de VNG zijn twijfels uit:…
Winter denkt dat dit beleid niet vol te houden is omdat o.a. op grond van Europese grondrechten gaten geschoten zullen worden in de nieuwe regelgeving, die “uiteindelijk in strijd is met het Europese mensenrechtenverdrag en het kinderrechtenverdrag Het Europees Sociaal Handvest mag dan juridisc…
…gular manner (see paragraph 5 above)."In paragraaf 5 staat letterlijk:"In response to this provisional measure [opm. auteur: van de Centrale Raad van beroep van 17 december 2014], the Association of the Netherlands Municipalities (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) – in agreement with the Deput…
…ige opvang te bieden, met rust, stabiliteit en begeleiding. De onderzoekers achten nachtopvang onvoldoende. Het rapport raadt het Rijk ook aan om een beroep te doen op organisaties zoals INLIA, die gespecialiseerde kennis in huis hebben.   Meer informatie:Het bericht van Amnesty International &#…
Concreet betekent dit echter dat de minister weigert toe te zeggen dat er geen kinderen met rechtmatig verblijf meer op straat zullen komen. Asielzoekers met kinderen die na afloop van de asielprocedure een reguliere procedure opstarten bijvoorbeeld, omdat men buiten hun schuld Nederland niet kan …
Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft het LOGO-sevretariaat op 25 april 2017 een informatieverzoek ingediend bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Daarbij is expliciet gevraagd om de aantallen vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening zijn overgebracht naar een…
…oorziening (BBB) in het leven heeft geroepen – een voorziening die dus ook al bestond ten tijde van het vonnis van de voorzieningenrechter, waarvan beroep - waarvan redelijkerwijs kan worden gezegd dat deze voorziening tegemoet komt aan de meest elementaire levensbehoeften van personen als [geïnt…
… de rechtbank het toezichtcriterium onjuist toepast. Op 23 september jl. diende voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het hoger beroep dat de staatssecretaris tegen de uitspraak van de Rechtbank Arnhem had aangespannen. De ervaring leert dat de Raad van State in hoger-beroepsza…
Het Hof geeft aan dat Justitie op zich niet onrechtmatig zou handelen tegenover de moeder, maar wel tegenover de minderjarige kinderen door hen op straat te zetten. Zowel op basis van internationale verdragen zoals het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en h…
…een verklaring van een medische deskundige/behandelaar overlegt waaruit blijkt dat hij wilsonbekwaam is. Vereist is slechts dat een vreemdeling zijn beroep op bijzondere omstandigheden als bedoeld onder 1 staaft en daartoe een begin van bewijs inbrengt. Dit kan door, zoals in dit geval, het overle…
…n een klachtprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Rechtbank Amsterdam overweegt dat een dergelijke procedure, anders dan een beroep op een Nederlandse rechter, in principe onvoldoende is om in beeld te zijn bij de rijksoverheid. Er kunnen echter omstandigheden bestaan waarin…
De uitspraak heeft betrekking op een illegale vreemdeling die in Italië was veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, omdat hij het bevel Italië binnen 5 dagen te verlaten niet had opgevolgd. Het Hof van Beroep in Trento heeft vervolgens het Europees Hof gevraagd zich uit te spreken over de v…
Op 14 juli heeft staatssecretaris Dijkhoff een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de gevolgen van het arrest Chavez-Vilchez uiteenzet:Door dit arrest ben ik genoodzaakt het beleid aan te passen. Het HvJ EU stelt namelijk als voorwaarde dat zelfs als de Nederlandse ouder voor het kind kan …
…g in een AZC in aanmerking komen. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) vangt in principe alleen asielzoekers op (zie noot *). Middels een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur heeft INLIA specificaties opgevraagd over de categorie die in de Rapportage Vreemdelingenketen wordt aangedu…
Verzoek aan Kabinet en Kamer om winteroverbrugging   Uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van EuropaOp 10 november is de definitieve uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa openbaar gemaakt. In deze uitspraak wordt geconstateerd…
De betrokken vreemdeling verblijft al 21 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland en heeft meerdere malen een aanvraag voor maatschappelijke opvang gedaan bij de gemeente, welke aanvragen steeds zijn afgewezen. De gemeente stelt zich hierbij op het standpunt dat in het bestuursakkoord tussen he…
Wanneer een ongedocumenteerde vreemdeling een kind krijgt met een Nederlandse burger heeft dit gevolgen voor de nationaliteit van het kind, en eventueel ook voor de verblijfsrechtelijke mogelijkheden van de ongedocumenteerde ouder. Een kind geboren uit een Nederlandse moeder heeft automatisch de Ned…
…emdelingen die nu op straat staan hebben rechtmatig verblijf in Nederland of zijn in afwachting van een definitieve beslissing (bijvoorbeeld in hoger beroep) in hun verblijfsrechtelijke procedure. De term ‘uitgeprocedeerd’ is dus heel vaak niet van toepassing op de vreemdelingen op straat! Te…
Wij verbazen ons over het gebrek aan feitenkennis, dat naar voren komt uit veel reacties op deze resolutie: het gaat hier om een politieke aanbeveling van de ministers, die niets afdoet aan het finale juridisch oordeel van het ECSR: ongedocumenteerde vreemdelingen mogen niet worden uitgesloten …
  Op 26 november 2015 deden de twee hoogste rechtscolleges, Raad van State en Centrale Raad van Beroep, uitspraak in zaken die waren aangespannen door vreemdelingen die om opvangvoorzieningen hadden gevraagd en het niet eens waren met de beslissing dat ze daarvoor onder voorwaarden in de Vrijhe…
…kind altijd voorop behoren te staan, dus ook bij de beoordeling van aanvragen op grond van het kinderpardon. Het wachten is nu op uitspraken in hoger beroep van de Raad van State over deze kwestie. De onzekerheid voor de kinderen en hun gezinsleden duurt voort. Meer informatie: De uitspraak van …
…lijkt er door overvallen, wat wel verbazingwekkend mag heten, aangezien de regering al sinds juli 2014 op de hoogte was van de definitieve, niet voor beroep vatbare uitspraak van het ECSR. De crisis-sfeer is vooral het gevolg van het steeds maar uitstellen van besluitvorming over de consequenties di…
…eten dat er in Nederland mensen zijn die door toedoen van de overheid tussen de raderen raken.” Burgemeester mw Boot eindigt haar pleidooi met een beroep op de politieke wil om deze zaak op te lossen: “(…) het is een gotspe om te handelen alsof N wel schuldig is, hem te verwijderen uit Neder…
De zaak was aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam door bewoners van de voormalige 'Vluchthaven', aan wie de gemeente had geweigerd voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te verstrekken. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en bepaalde d…
Onderstaande analyse was onderdeel van de inbreng van LOGO-voorzitter John van Tilborg tijdens dit rondetafelgesprek met hulporganisaties en burgemeesters. Grondslag voor het politieke compromis over bed-bad-brood De staatssecretaris stelt dat hij op alle punten in het gelijk zou zijn gesteld, in …