Zoeken

Gezocht naar: bed bad brood
Resultaten: 36


Zoekresultaten

…haar uitspraak van 26 november 2015. De Centrale Raad van Beroep (CRvB), die op 17 december 2014 nog oordeelde dat gemeenten onvoorwaardelijk ‘bed, bad, brood’ dienden te verstrekken aan dakloze vreemdelingen, sloot zich op 26 november 2015 vreemd genoeg aan bij het oordeel van de Raad van …
… Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) genoemd als alternatief voor een 'Bed-Bad-Brood' opvang. Deze VBL mist een wettelijke grondslag, maar is bedoeld als tijdelijke opvang voor vreemdelingen om aan hun vrijwillige terugkeer te werken. In principe kunnen vreemdelingen voor een periode van dri…
… (VBL) terecht konden. De rechtscolleges stelden de Staat in het gelijk: die mag voorwaarden stellen aan de opvang en daarom is de gemeentelijke 'bed-bad-brood' voorziening niet nodig. Nu blijft de vraag in hoeverre deze VBL inderdaad een realistisch alternatief is. Om daarover goed te kun…
De Raad van State heeft in de twee uitspraken van 29 juni jl. aangegeven dat gemeenten geen specifieke bevoegdheid hebben om Bed-Bad-Brood – opvang te verstrekken. Volgens de Raad van State biedt de staatssecretaris al opvang aan deze doelgroep in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) en zijn gemee…
…strekken. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en bepaalde dat betrokkenen recht hebben op "maatschappelijke opvang overeenkomstig de bed-bad-brood voorziening".  De rechtbank baseert deze beslissing op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 20…
…an LOGO-voorzitter John van Tilborg tijdens dit rondetafelgesprek met hulporganisaties en burgemeesters. Grondslag voor het politieke compromis over bed-bad-brood De staatssecretaris stelt dat hij op alle punten in het gelijk zou zijn gesteld, in het bijzonder aangaande het argument van de reikwijd…
…ble situations”, par 22-b).   Het Comité roept Nederland in hetzelfde rapport ook op om het regime van vreemdelingenbewaring te herzien, met de bedoeling alternatieven te vinden en er voor te zorgen dat detentie van asielzoekers alleen als uiterste middel, en zo kort als mogelijk wordt toegepa…
In tegenstelling tot de gedachte dat dit betekent dat de uitspraak van de CRvB na twee maanden zijn geldigheid zou hebben verloren wordt er op geen enkele wijze ingegaan op de geldigheidsduur van deze uitspraak. Wat de Centrale Raad aangeeft is dat het in de periode van twee maanden, dus tot 15 jun…
In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij het niet meer als onderdeel van zijn mandaat ziet om nieuwe maatregelen te treffen t.a.v. de problematiek van dakloze asielzoekers vanwege de formatie van een nieuw kabinet. De staatssecretaris erkent daarbij expliciet dat er niks is geregeld voo…
… iemand weg moet, helpt niet echt als iemand geen geldige documenten heeft. Daarom helpt INLIA mensen daadwerkelijk te kunnen vertrekken. In de BBB+: bed, bad, brood èn begeleiding.De methode die INLIA gebruikt is samen met Kerk in Actie ontwikkeld, in het project Transithuis. Bij deze succesrijke …
Hieronder vindt u links naar diverse artikelen en uitzendingen d.d. 21 nov 2016 over dit onderwerp.'Overleg over bed-bad-en-broodregeling toch geklapt' (NOS)'Overleg over bed-bad-brood na anderhalf  jaar mislukt' (De Volkskrant)'Groningen gaat door met bed-bad-brood voor illega…
… zich geen recht op sociale voorzieningen voor ongedocumenteerden kan ontlenen maar dat artikel 3 EVRM de Nederlandse overheid (waarmee ook gemeenten bedoeld worden) wel verplicht zijn om actie te ondernemen in situaties waarin vreemdelingen zich in een situatie van extreme armoede bevinden. Letterl…
…n aan een aantal dakloze vreemdelingen. Centrumgemeenten worden, op grond van de ‘gezaghebbende uitspraak’ van het ECSR door de CRvB verplicht ‘bed-bad-brood’ voorzieningen te bieden, in ieder geval tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een standpunt heeft b…
Allereerst heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld, in een zaak waarin een vreemdeling rechtstreeks beroep deed op de staatssecretaris voor opvang, dat het aanbod van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) inclusief de voorwaarde dat de vreemdeling medewerking zou…
…at om te werken aan een toekomst. Het rapport is getiteld ‘Valse hoop of bittere noodzaak’; een verwijzing naar de redenatie van het Rijk dat ‘bed-bad-brood’-voorzieningen mensen valse hoop bieden op een legaal verblijf in Nederland. Het onderzoek laat geen spaan heel van die redenatie.Niet…
…cedeerde asielzoekers soms niet eens terug kúnnen keren.” Onder verwijzing naar een motie van de ChristenUnie en GroenLinks over het belang, naast bed, bad en brood, van goede begeleiding bij terugkeer vervolgde Voordewind: “De belemmeringen die het kabinet wil opwerpen met een beperkt aantal l…
…ionale rechterlijke instanties betekenis toekomt.” De suggestie dat je uit de resolutie van het Comité van Ministers zou kunnen concluderen dat “bed, bad en brood niet meer hoeft” is dus op niets gebaseerd.    Uitgeprocedeerd? Verder moet worden opgemerkt dat van de groep ongedocumenteer…
Volgens VN-rapporteur Alston schendt het akkoord de mensenrechten en is het beleid illegaal. Amnesty wijst er op dat het akkoord ook in strijd is met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Kerk in Actie noemt het geen humane oplossing. Gemeenten en partijen als D66, CU en SP ze…
In de brief staat dat in de vijf grote steden een soort voorportaal voor de VBL (vrijheidsbeperkende locatie) komt. Voor de toelating tot dit voorportaal gelden geen voorwaarden. De betreffende vreemdelingen mogen enkele weken in dit voorportaal verblijven waarbij men eerst de tijd krijgt om tot rus…
…e opvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Staatssecretaris Teeven heeft dit toegezegd tijdens een bestuurlijk overleg met de VNG. De hoogte van het bedrag bepaalt Teeven als er een uitspraak is over opvang van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. De VNG gaat ervan uit dat de staatssec…
…en (ECSR) meegenomen maar ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december jl. waarin de centrumgemeenten worden verplicht een bed-bad-brood voorziening te verstrekken tot twee maanden nadat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een resolutie heeft aangenomen.De Rec…
…an de belangen van asielzoekers die zonder voorzieningen op straat zijn gezet. Het Hof refereert ook aan een alternatief in de zin van de Amsterdamse bed-, bad-, brood - voorziening. Deze opvang biedt in de woorden van de gemeente Amsterdam ruimte aan 135 personen (“De opvang aan Schuitenhuisstraa…
Relevantie: 13% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
De rechtbank wees de eis van een Ghanese man zonder papieren, die een bijstandsuitkering van de Gemeente Amsterdam wilde verkrijgen, af, omdat de gemeente niet kan worden gedwongen een bijstandsuitkering te verstrekken. Uit de uitspraak van het ECSR “volgt wel dat eiser recht heeft op een menswaa…
De Rechtbank Haarlem oordeelde op 23 november 2017 dat de staatssecretaris bij een asielzoeker met psychische klachten niet zonder nader onderzoek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger …
Allereerst zijn de BBB opvanglocaties opgezet om in lijn met nationale en internationale waarborgen om minimale bestaansvoorwaarden te kunnen waarborgen voor iedereen, ongeacht zijn of haar verblijfsrechtelijke status. Hiernaast worden door het bieden van opvang aan deze doelgroep ook praktische en …
Hoewel de uitspraak van het ECSR weliswaar niet juridisch bindend is, is niet uit te sluiten dat deze (ook met terugwerkende kracht) gevolgen kan hebben voor het Nederlandse opvangrecht, hierbij verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspr…
…oep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) deze informatie bij de DT&V opgevraagd. Meewerkcriterium In zijn antwoord geeft de DT&V aan dat het VBL bedoeld is voor "vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf" en dat men dient te “werken aan vertrek”. Dit wordt een “essentieel onderdeel van het…
…ge/behandelaar overlegt waaruit blijkt dat hij wilsonbekwaam is. Vereist is slechts dat een vreemdeling zijn beroep op bijzondere omstandigheden als bedoeld onder 1 staaft en daartoe een begin van bewijs inbrengt. Dit kan door, zoals in dit geval, het overleggen van dagrapporten van de GGD of ande…
…traten van gemeentes en voor het oog van de samenleving, waaronder de kerken. Wij willen u oproepen (...) de mensen die het betreft in elk geval bad, bed en brood aan te bieden. Graag willen we met u verder nadenken over oplossingen". Meer informatie: Het bericht op de site van de PKN d.d. 8 feb…
In de asielprocedure wordt door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een beslissing genomen op een asielaanvraag. Wanneer deze beslissing negatief uitvalt voor de asielzoeker geeft de IND in principe aan dat de asielzoeker verplicht is om binnen een bepaalde termijn (meestal 28 dagen) Nederla…
Het CESCR rapporteert periodiek over alle landen aangesloten bij het IVESCR. Het Comité onderzoekt in hoeverre landen effectieve werking geven aan de in dat verdrag opgenomen rechten. Niet alleen brengt het Comité de naleving van het verdrag in kaart, ook worden door middel van aanbevelingen zaken…
 Naar aanleiding van uitspraken van zowel het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden o…
…ussen partijen niet in geschil dat zelfs de juist door de gemeente Amsterdam voor deze kwetsbare groep in het leven geroepen opvang in de vorm van de bed-bad-brood regeling op het moment geen of onvoldoende plekken beschikbaar heeft.Verder is van belang dat eisers ter zitting de vordering hebben ver…
… overgelaten, terwijl zij op dat moment dus nog geen definitieve uitspraak op hun asielverzoek hebben ontvangen. Soms belanden betrokkenen dan in een bed,bad,brood-voorziening,  als die tenminste voorhanden is in de gemeente waar ze op straat terecht zijn gekomen.Al sinds de inwerkingtreding van de…
… opheldering in deze complexe materie te bieden.   Aanleiding voor de gemeentelijke noodopvang Veel gemeenten vonden het inhumaan en een ernstige bedreiging van de openbare orde als er (ex-)asielzoekers op straat werden gedumpt die terug zouden moeten na een afgewezen asielverzoek maar (nog) ni…