Zoeken

Gezocht naar: Raad van State
Resultaten: 49


Zoekresultaten

…ng van het COA is door de Rechtbank vernietigd, maar het COA heeft daarna het opvangverzoek opnieuw afgewezen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 februari 2014 het beroepschrift hiertegen afgewezen. De RvS neemt het standpunt van het COA over “dat uit de door de vre…
…emeentelijke) diensten en de andere rechtbank volgde de lijn van de staatssecretaris. Er is maandenlang gewacht op een oordeel in hoger beroep van de Raad van State. Op 4 maart 2015 publiceerde de Raad van State tegelijkertijd vier uitspraken. De Raad formuleert in het persbericht zijn standpunt als…
…, en dat pas op het moment dat de aanvraag ‘echt’ in behandeling wordt genomen er een recht op opvang bij het COA ontstaat voor de vreemdeling.De Raad van State heeft al in maart 2016 een uitspraak gedaan waaruit volgt dat dit onderscheid kunstmatig is, en dat er in zaken over een reguliere verb…
In twee recente uitspraken van de Raad van State wordt ingegaan op de opmerkelijke positie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) binnen het Nederlandse staatsbestel. De eerste zaak (waarin de Raad van State uitspraak deed op 10 januari 2014) betreft een vrouw met een minderjarig kind di…
…sbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger beroep gegaan, dat de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State nu als kennelijk ongegrond heeft afgewezen. Hiermee is de eerdere uitspraak van de Rechtbank Haarlem definitief geworden.De Rechtbank H…
van plan is een nieuw asielverzoek in te dienen.Deze gang van zaken is na vele jaren eindelijk voorgelegd aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor een oordeel of en in hoeverre deze praktijk in lijn is met de geldende wetgeving:“ (...) Voor zover de staatssecretaris van Just…
De Raad van State komt met die wijziging vanwege een recente uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waarin (overigens niet voor het eerst) Nederland op de vingers wordt getikt, omdat door het niet toekennen van schorsende werking het hoger beroep in Nederland geen effectief rech…
De Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (ABRvS) heeft op 19 december 2013 een uitspraak gedaan waarin ingegaan wordt op de mogelijkheden om beroep in te stellen tegen een afwijzende beslissing op een herhaald asielverzoek, terwijl er ten aanzien van de vreemdeling een inreisverbod geldt. E…
… te betrekken” . Daarom is het besluit van de staatssecretaris onvoldoende gemotiveerd en had de rechtbank het besluit moeten vernietigen, aldus de Raad van State. Deze uitspraak betekent dat er bij de Raad van State meer ruimte komt voor asielzoekers die op jonge leeftijd naar Nederland zijn gek…
…ing van de voorlopige voorziening wel rechtmatig verblijf in Nederland tijdens de behandeling van het beroep, maar als gevolg van de uitspraak van de Raad van State moet hij dit nu wel buiten de opvang zien af te wachten, omdat het COA in hoger beroep bij de RvS was gegaan tegen de uitspraak van de …
…k maken van de rechten die het kind ontleent aan zijn EU-burgerschap. De wijze waarop de minister hier omgaat met kinderrechten en hoe vervolgens de Raad van State daarover oordeelt is een beschamende vertoning, die niet past bij de traditie van ons (beschaafde) land. In niet-juridische taal geform…
Op 7 mei 2012 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in de zaak van een asielzoeker waarop zowel 10 jaar lang art. 1F* als 10 jaar lang art. 3 EVRM* van toepassing is, die geen verblijfsvergunning heeft en die ongewenstverklaard is. In dit soort zaken heeft de IND dus vastgesteld dat de betr…
…hter dermate hoog (maximaal 3800 euro) dat veel illegale vreemdelingen deze niet zullen kunnen voldoen en aldus in de gevangenis zullen belanden. De Raad van State betwijfelt de toegevoegde waarde van de strafbaarstelling. Het verblijf van vreemdelingen met een inreisverbod is op dit moment al stra…
…bezit zal worden gesteld van een reisdocument is niet voldoende om voor een buiten-schuld vergunning in aanmerking te komen. Op 3 juli 2013 heeft de Raad van State echter in een uitspraak betreffende een vreemdeling uit Iran aangegeven dat de IND onvoldoende heeft gemotiveerd wat de betrokken vreem…
… discriminatie en verwaarlozing. In een zaak, waarin de asielvergunning van een gezin met minderjarige kinderen door de IND was ingetrokken, deed de Raad van State op 16 april 2013 een belangwekkende uitspraak. De IND was van oordeel dat de asielprocedure op het gezin als geheel is gericht en “da…
…ker naar het land van herkomst zal leiden tot schending van art. 3 EVRM (waar in asielzaken sprake van is) zal dit, conform de jurisprudentie van de Raad van State van 20 december 2016, echter vaak wel leiden tot een toewijzing van de voorlopige voorziening.Nu asielzaken eigenlijk altijd gaan over…
…terug geschroefd. In een zaak uit 2018, waarin de legeskosten niet zeven maar negen keer hoger waren dan een Nederlandse identiteitskaart, heeft de Raad van State dan ook vragen hierover gesteld aan de IND. In antwoord op deze vragen heeft de IND aangegeven dat de hogere kosten voortvloeien uit de…
Relevantie: 24% Home
…s onveilig voor vluchtelingen | 15 juli 2019Besluit- en vertrekmoratorium voor Libië ingesteld | 05 juli 2019Gemeenten gaan 'staatlozen' helpen | 19 juni 2019Raad van State: hoger beroep heeft niet automatisch schorsende werking | 22 februari 2019 Actuele berichtenDossier Kinderpardon  
De Raad van State heeft in de twee uitspraken van 29 juni jl. aangegeven dat gemeenten geen specifieke bevoegdheid hebben om Bed-Bad-Brood – opvang te verstrekken. Volgens de Raad van State biedt de staatssecretaris al opvang aan deze doelgroep in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) en zijn gemee…
Allereerst heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld, in een zaak waarin een vreemdeling rechtstreeks beroep deed op de staatssecretaris voor opvang, dat het aanbod van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) inclusief de voorwaarde dat de vreemdeling medewerking zou…
Volgens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2017 is het niet in strijd met art. 3 en 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens om opvang te onthouden aan een asielzoeker waarop zowel art. 1F van het Vluchtelingenverdrag (geen status …
…g inzake de Rechten van de Mens. Dat is het artikel waarin het recht op een eerlijk proces ofwel de 'equality of arms' is neergelegd.Zoals de Raad van State nu oordeelt (nogmaals: pas twee jaar na de conclusie van het EHRM!) moeten er bepaalde waarborgen en compensaties worden aangebracht om…
Dit arrest van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negat…
…e eis in ons bericht van 07-01-14).   De hardvochtige manier waarop de IND omgaat met naturalisatieverzoeken van pardonners wordt gesteund door de Raad van State, zoals blijkt uit twee uitspraken in zaken van etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan.   In de eerste zaak ging het om een etnisch A…
 Naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State van 29 juni jl. is duidelijk geworden dat de criteria voor de definitieve regeling van het kinderpardon zodanig strikt zijn dat bijna geen enkel kind hiervoor in aanmerking zal komen. Er is namelijk gekozen voor vereisten die overeenkomen met…
…oordeel van het ECSR. In de VBL wordt echter wèl vastgehouden aan het criterium van meewerken aan vertrek als voorwaarde voor opvang. Ook volgens de Raad van State mag het meewerk-criterium gesteld worden als voorwaarde voor opvang, blijkens haar uitspraak van 26 november 2015. De Centrale Raad va…
…Deze verlaagde tarieven gaan in met terugwerkende kracht vanaf 9 oktober 2012. Dat is namelijk de datum waarop de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak heeft gedaan. Totdat de wijziging daadwerkelijk in werking treedt (dat was op 18 jan 2013 nog steeds niet het geval) gelden n…
… moeten krijgen.Het Nederlandse beleid kent verder geen schorsende werking toe aan het indienen van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Daarbij was het op grond van jurisprudentie van de Raad van State jarenlang vaak al onmogelijk om alsnog schorsende werking van het ho…
…In deze uitspraak wordt niet alleen het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) meegenomen maar ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december jl. waarin de centrumgemeenten worden verplicht een bed-bad-brood voorziening te verstrekken tot twee maanden n…
…2 gezinnen, die afgewezen waren op grond van het ‘buiten beeld’ criterium. Voor nog eens ongeveer 25 gezinnen zou een verwachte uitspraak van de Raad van State alsnog een kinderpardon-status kunnen opleveren. De Rechtbank Arnhem vernietigde op 1 juli jl. namelijk een afwijzende beschikking van
… liepen en tot op heden waren afgewezen. Overigens kwam de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 10 mei jl. pas tot stand nadat de Centrale Raad van Beroep hierover zogenaamde prejudiciële vragen stelde aan het Hof in procedures over sociale voorzieningen voor vreemdelingen met Nederlands…
…eslissing van de IND. Het toetsen van beschikbaarheid van medische zorg zonder daarbij de toegankelijkheid te betrekken biedt naar het oordeel van de Raad onvoldoende waarborgen voor de veiligheid van vreemdelingen.”De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in een brief aan de Rechtbank…
…) dat het land van eerste ontvangst verantwoordelijk wordt gehouden voor de afhandeling van asielverzoeken. Op 16 april 2013 bepaalde de Nederlandse Raad van State ook al dat de IND bij beslissingen waarbij kinderen betrokken zijn expliciet aandacht dient te geven aan de belangen van het kind (zie …
De  Raad van State en de Centrale Raad van Beroep hebben op 26 november 2015 gezamenlijk bepaald dat gemeenten niet langer verplicht zijn Bed-Bad-Brood-opvang te verstrekken. Volgens deze hoogste rechtsorganen is de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel een ‘voorliggende voorziening’ e…
… niet meewerken aan het vertrek en als gevolg hiervan op straat belanden.Uit een aantal recente uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt nu dat de staatssecretaris onterecht de toegang tot de VBL weigert aan asielzoekers. In vier verschillende uitspraken, allen van
… juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) en besteedt in het geheel geen aandacht aan de politieke resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa d.d. 15 april 2015, waaraan door de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie en de coalitiepartners zo veel belang was gehecht. De r…
… slechts marginaal toetsen; daardoor kreeg de IND erg veel ruimte om te beslissen en werd de rol van de rechter nogal aan banden gelegd. Dit heeft de Raad van State kort na de inwerkingtreding van de huidige vreemdelingenwet in 2001 zo bepaald. Op grond van de Europese procedurerichtlijn moesten lid…
…ugkeer.”KamerledenOok Tweede Kamerleden lieten zich in dergelijke bewoordingen uit. Joël Voordewind van de ChristenUnie: “De uitspraken van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep zijn een papieren reactie op een weerbarstige praktijk, waarbij uitgeprocedeerde asielzoekers soms niet …
…viele rechter er niet van uit gaat dat de Vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel (VBL) in alle gevallen een voorliggende voorziening is, iets wat de Raad van State (in het vreemdelingenrecht) en de Centrale Raad van Beroep (in het sociale zekerheidsrecht) tot op heden ten onrechte wel doen. Zoals a…
Relevantie: 5% IND beperkt motie Spekman
…wijst omdat het een herhaalde aanvraag betreft zonder nieuw gebleken feiten of omstandigheden. Artikel 4:6 van de Awb vereist dit namelijk, en ook de Raad van State besliste al eerder dat als de IND een herhaalde aanvraag niet afwijst onder verwijzing naar art. 4:6 Awb, de rechtbank dat in die situa…
…esondanks in bewaring zijn gesteld met als doel de voorbereiding van hun terugkeer naar het land van herkomst. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vraagt aan het Hof van Justitie of vreemdelingen die in afwachting van de beslissing op een voorlopige voorziening in de beroepsfase va…
… vernomen dat de brief inmiddels aan de orde is gekomen bij de behandeling van een zaak bij de meervoudige kamer van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State. Deze zaak gaat over of de VBL in Ter Apel een afdoende voorliggende opvangvoorziening is.Klik hier voor de brief van het LOGO aan de s…
…eerder stevige kritiek op het feit dat geen invulling wordt gegeven aan het oordeel van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Dit comité van de Raad van Europa oordeelde al op 25 oktober 2013 in een zogenaamde ‘decision on immediate measures’ dat de Nederlandse overheid onvoldoende deed o…
…eft namelijk uitgesproken dat de voorwaarde van meewerken aan terugkeer niet verbonden mag worden aan de opvang van vreemdelingen.    De Centrale Raad van Beroep, het rechtsprekende orgaan dat op 17 december 2014 nog oordeelde dat gemeenten verplicht waren op grond van de Wet Maatschappelijke …
…n of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”  Ook wordt ten onrechte voorbijgegaan aan het arrest van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land, van 21 september 2012 over het onthouden van opvang voor gezinnen met kinderen. In overweging 3.7.2 van
  Op 26 november 2015 deden de twee hoogste rechtscolleges, Raad van State en Centrale Raad van Beroep, uitspraak in zaken die waren aangespannen door vreemdelingen die om opvangvoorzieningen hadden gevraagd en het niet eens waren met de beslissing dat ze daarvoor onder voorwaarden in de Vrijhe…
…dDe Protestantse Kerk in Nederland dient (via haar koepelorganisatie Conference of European Churches) een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ongedocumenteerden, in strijd met het Europee…
…erweging bij alle maatregelen die kinderen betreffen (art. 3 lid 1). Hier is ook onlangs nog weer op gewezen door de mensenrechten-commissaris van de Raad van Europa, dhr Nils Muižnieks: “State authorities must never forget that migrant children, including those who are asylum seekers, are first …
… De IND gaat echter uit van de onaantastbare juistheid van het ambtsbericht uit 2000, daarin nog in september 2009 gesteund door een uitspraak van de Raad van State. De bewijslast wordt omgekeerd: de asielzoeker moet bewijzen dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden. Ook in zaken…