Zoeken

Gezocht naar: IVRK
Resultaten: 17


Zoekresultaten

Een citaat:  "Het Kinderrechtenverdrag gaat uit van een positieve, holistische visie op kinderen. Het kent vier basisbeginselen die meegenomen moeten worden in het maken en beoordelen van overheidsbeleid: alle rechten gelden voor alle kinderen: non-discriminatie (art. 2) het belang van het kind…
…013 hierover). Het EU-HvJ baseerde haar uitspraak op artikel 24 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie en de Raad van State op art. 3 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK). Gezinnen met minderjarige kinderen kunnen zich dus op beide verdragen beroepen.
In het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK), dat ook Nederland heeft ondertekend, worden bepaalde rechten voor kinderen vastgelegd zoals het recht op gezinsleven, medische zorg en sociale zekerheid en bescherming tegen discriminatie en verwaarlozing. In een zaak, waarin de as…
Eerder had de Rechtbank Amsterdam in deze zaak al bepaald dat het recht op onderwijs, vastgelegd in artikel 28 en 29 van het IVRK, betekent dat de jongen recht heeft op AWBZ-ondersteuning om speciaal onderwijs te kunnen volgen. Omdat kinderen behoren tot de groep van kwetsbare personen moet de over…
Rechtbank Zutphen zegt over de toepasselijkheid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) èn de uitspraak van het ECSR letterlijk het volgende: "Het moge zo zijn dat dit verdrag [het IVRK, red.] geen rechtstreekse werking heeft, dit verdrag en ook het Europees Sociaal…
Volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) hebben alle kinderen recht op onderwijs, inclusief het opdoen van praktijkervaring. Van sommige opleidingen is het volgen van een stage namelijk een essentieel onderdeel. Als jongeren geen stage mogen lopen kunnen zij hun opleid…
…een aanvulling op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het ESH volgt het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) omdat het in beslissingen over zaken waar kinderen bij betrokken zijn het belang van het kind als leidraad neemt.Klik hier voor de brief van h…
… namens de ouders mede deze procedure bij het CRvB heeft gevoerd, is het een schending van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) om kinderen uit te sluiten van kinderbijslag omdat hun ouders geen rechtmatig verblijf hebben. De Raad heeft in deze gevallen nu voor het eerst…
…nelijk onredelijk is.” Met deze redenering gaat de Rechtbank Den Bosch echter voorbij aan het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) dat in artikel 3 stelt: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen…
…s belast met de handhaving van het IVBPR.De belangen van kinderen zijn ook vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 20 november 1989), waarvan artikel 3 (lid 1) luidt:Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of p…
… Raad van State volkomen voorbij aan de rechten van het kind, zoals die zijn vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), waarvan Nederland notabene een van de initiatiefnemers is geweest. Artikel 3 van het IVRK stelt: “Bij alle maatregelen betreffende kinderen, …
…id tussen kinderen met een asielaanvraag en een reguliere aanvraag kan worden beschouwd als schending van het anti-discriminatiebeginsel (o.a. art. 2 IVRK) en als strijdig met het arrest van de Hoge Raad van 21 september 2012 dat minderjarige vreemdelingen “niet verantwoordelijk kunnen worden geho…
…echten van de mens en ter bescherming van de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Internationaal Verdrag ter bescherming van de rechten van het kind (IVRK) ten volle respecteert [onderstreping redactie]. De kwetsbare positie van kinderen en het recht op gezinsleven komt op veel plaatsen in het vr…
…006) is een stap vooruit. De ACVZ acht het namelijk “mede in het licht van de bepalingen in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK), noodzakelijk dat bij de beoordeling van verzoeken om gebruik te maken van de discretionaire bevoegdheid wegens een maatschappelijk belang speci…
…eid van de Tweede Kamer negeert. De al in juni 2011 aangenomen motie Van Hijum cs vraagt de regering te regelen dat jongeren, op grond van hun in het IVRK vastgelegde recht op onderwijs (art. 28, eerste lid, sub b), een stage kunnen volgen om daarmee hun beroepsopleiding met een reguliere kwalificat…
…nderen een schending oplevert van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), het Europese Sociale Handvest (ESH), als ook van het interne Nederlandse recht. In de definitieve uitspraak geeft het Hof daarnaast aan dat de …
… zullen door een uitzetting evenzeer beschadigd raken als ‘asielkinderen’. Dit is een schending van het anti-discriminatiebeginsel (art 2 van het IVRK) en in strijd met het principe dat kinderen niet verantwoordelijk mogen worden gehouden voor het handelen van hun ouders. Dezelfde onrechtvaardi…