Zoeken

Gezocht naar: Hof van Justitie
Resultaten: 85


Zoekresultaten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-HvJ) te Luxemburg heeft op 6 juni 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het Dublin-verdrag op alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Het ging daarbij om de asielaanvraag van drie minderjarige vreemdelingen in…
…mdeling die in Italië was veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, omdat hij het bevel Italië binnen 5 dagen te verlaten niet had opgevolgd. Het Hof van Beroep in Trento heeft vervolgens het Europees Hof gevraagd zich uit te spreken over de vraag, of de Europese 'terugkeerrichtlijn' (…
Het Hof zegt in rechtsoverwegingen 43 en 44 (letterlijk) het volgende: 43. Een dergelijke situatie ontstaat wanneer een staatsburger van een derde staat het recht wordt ontzegd te verblijven in de lidstaat waar zijn kinderen van jonge leeftijd, staatsburgers van die lidstaat en te zijnen laste, v…
… tot een uitgeprocedeerd asielzoekersgezin dat Justitie vanuit de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel op straat wilde zetten. Daarbij heeft het Hof dus al aangegeven dat in ieder geval minderjarige kinderen recht op opvang hebben. De oplossing die Justitie zal moeten aandragen, heeft naar ver…
… verzorging, opvoeding, huisvesting, medische zorg en scholing van de kinderen is voorzien (zie ons bericht van 29-07-10). In deze uitspraak gaf het Hof verder aan dat Justitie op 24 augustus jl. moest aangeven hoe zij in dit geval wilde voorkomen dat de kinderen op straat zouden komen. Justitie h…
De gemeente vindt het onjuist dat zij nog steeds verantwoordelijk wordt gesteld voor de onvolkomenheden in de asielketen. Ondanks de afspraken tussen Rijk en gemeenten worden er immers nog steeds mensen, ook met kinderen, uitgesloten van opvang en belanden zij op straat. "Het feit dat mensen alleen…
Later gehuisveste pardonners tellen niet mee. De extra inspanningen tellen niet mee voor de nieuwe taakstelling voor 2010 voor reguliere vergunninghouders (4.900 te huisvesten personen) en voor- of achterstanden op de pardontaakstelling kunnen niet uitgeruild worden met de reguliere taakstelling. …
…ende instanties zich onlangs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.In de zaak C e.a. v…
De man, die zich alleen met een scootmobiel kan verplaatsen, had vanwege zijn ernstige medische problemen eerder om uitstel van vertrek gevraagd (op grond van art. 64 van de Vreemdelingenwet). Hij heeft dagelijks medicatie nodig vanwege de conditie van zijn hart en bloedvaten, epilepsie en psychisc…
Lees hier de volledige tekst van het persbericht van 7/12/09. Onderaan dit persbericht zijn links opgenomen naar de tekst van de brief van SvJ Albayrak aan de Tweede Kamer en het rapport van het onderzoek dat Justitie heeft gedaan naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de motie.
Relevantie: 8% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
Het Hof geeft aan dat Justitie op zich niet onrechtmatig zou handelen tegenover de moeder, maar wel tegenover de minderjarige kinderen door hen op straat te zetten. Zowel op basis van internationale verdragen zoals het Europees Sociaal Handvest, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en h…
…t uitgelaten over het feit dat uitspraken van diverse Comité’s (waaronder het ECSR) door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als het Europese Hof als gezaghebbend worden beschouwd. Daarnaast is het opmerkelijk dat de rechtbank en de DT&V uitgebreid motiveren dat de betrokken vrouw niet meewe…
… hebben uitgesproken. Ook Amnesty International heeft haar grote teleurstelling geuit over deze stemmingsuitslag. Opmerkelijk was dat het Europese Hof van Justitie in Luxemburg op 6 december jl. nog uitspraak heeft gedaan over de strafbaarstelling van illegaal verblijf in Frankrijk. Ook in Frank…
Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft echter in de betreffende periode van vier maanden op geen enkele wijze geanticipeerd op deze uitspraak. Pas nu de uitspraak is gepubliceerd en er Kamervragen over zijn gesteld (door de leden Spekman van de PvdA en De Krom van de VVD) zegt de verantw…
…jn omdat ze anders een onredelijke belemmering vormen voor bijvoorbeeld de uitoefening van het gezinsleven, is in april 2012 al bepaald door het EU-Hof van Justitie. Toen waren de legeskosten nog zeven keer zo hoog dan de leges voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart.Naar aanleidin…
De gemeenteraad van Maastricht debatteerde hierover op 26 januari jl. waarbij duidelijk werd dat niemand binnen de Gemeente Maastricht en de politieregio Limburg-Zuid op de hoogte was van de actie van de Vreemdelingenpolitie (VP). De handelwijze van de VP werd door raadsleden gekwalificeerd als ‘…
Relevantie: 7% Noodopvang en politiek
De uitkomsten van het onderzoek werden bekend gemaakt op een gezamenlijke persconferentievan de VNG en het Ministerie van Justitie (op 3/9/09). Op deze bijeenkomst werden de afspraken uit het bestuursakkoord nog eens onderstreept en werd bekend gemaakt dat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en …
Op grond van het bestuurakkoord tussen Justitie en de VNG (25 mei 2007) zouden de gemeenten per 1 januari 2010 hun noodopvang hebben moeten sluiten. Daarbij werd echter wel verondersteld dat als gevolg van sluitend rijksbeleid de gemeenten ook niet meer met dakloze asielzoekers in hun gemeente geco…
…tomatisch schorsende werking toe te kennen aan dit hoger beroep. In ons artikel van 10 oktober 2018 behandelden we deze uitspraak van het Europese Hof van Justitie. De advocaat van een asielzoeker zal dus altijd een verzoek om een voorlopige voorziening moeten indienen om het hoger beroep ook in…
Dat betekent dat de Kamer in meerderheid vindt dat kinderen altijd recht hebben op een dak boven hun hoofd: voorkomen moet worden dat gezinnen met kinderen op straat belanden en in de illegaliteit terechtkomen, en de regering wordt daarom verzocht onmiddellijk te stoppen met het op straat zetten …
…jvoorbeeld wanneer de IND vindt dat er in een opvolgend asielverzoek (een 'HASA') geen relevante nieuwe omstandigheden zijn aangevoerd.Het EU-Hof van Justitie heeft nu in een uitspraak van 19 juni 2018 in de zaak Gnandi vs. België bepaald dat alle gevolgen van een terugkeerbesluit moeten wo…
…meteen een inwilliging gekomen bij aanvragen die al langere tijd liepen en tot op heden waren afgewezen. Overigens kwam de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 10 mei jl. pas tot stand nadat de Centrale Raad van Beroep hierover zogenaamde prejudiciële vragen stelde aan het Hof in procedu…
…mt de rechtbank tot de conclusie dat er inderdaad sprake is van uitstel van verwijdering in de zin van de Terugkeerrichtlijn:“Uit de uitleg die het Hof  [van Justitie van de Europese Unie] met het arrest Abdida aan de Terugkeerrichtlijn heeft gegeven, volgt dat indien sprake is van uitstel van
… met als motivatie dat het gezinsleven ook zou kunnen worden uitgeoefend in het land van herkomst van de buitenlandse ouder.Eerder heeft het Europese Hof van Justitie, in het zgn. Zambrano-arrest al duidelijk gemaakt, dat het een essentieel onderdeel van het burgerschap van de EU is, dat de minder…
De ‘regeling langdurig verblijvende kinderen’ geldt voor kinderen waarvan de ouders asiel hebben aangevraagd alsmede alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) die minimaal vijf jaar als minderjarige in Nederland hebben verbleven. Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden die in de ui…
Relevantie: 6% Dossier Kinderpardon
Advies aan burgemeesters inzake kinderpardon Het LOGO adviseert burgemeesters van gemeenten, waar (afgewezen) kinderen uit de doelgroep voor het kinderpardon bekend zijn, voor 20 juni a.s. een brief te zenden aan de staatssecretaris met het verzoek om gebruik te willen maken van zijn discretio…
Dit arrest van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negat…
De zitting is als volgt ingedeeld:Blok 1 van 10:00 tot 11:00 uur:1. Dhr. J. Wienen, VNG 2. Dhr. J. van Tilborg, LOGO 3. Dhr. H.M. Ostendorp, burgemeester BunnikBlok 2 van 11:00 tot 12:00 uur:1. Dhr. M. Dullaert, kinderombudsman 2. Mevr. C. van Os, Defence for Children 3. Dhr. A. Plaisier, PKN 4. Me…
…e motivering komt begin volgende week, zo heeft de rechtbank laten weten. Het lijkt er voorlopig op dat de rechtbank Utrecht de lijn van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens volgt. Het Europese Hof beschouwt uitspraken van diverse Europese Comité’s namelijk ook altijd als gezaghebbend. …
Het Comité kwam tot zijn oordeel naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten. Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het …
De coalitie vindt dat er een regeling moet komen, op grond waarvan gezinnen met kinderen niet langer op straat komen te staan en de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. De overheid dient te voldoen aan de mensenrechtelijke verplichting om de menselijke waardigheid te respecteren en ervoor te z…
…State ook aan dat er jarenlang ten onrechte opvang werd onthouden aan asielzoekers die een opvolgende aanvraag in hebben gediend.Onlangs bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie ook al dat er ten onrechte opvang werd onthouden aan bepaalde categorieën asielzoekers die in de beroepsfase va…
Deze conclusie trekt het College in een advies aan staatssecretaris Teeven en de Tweede Kamer. Een aantal nu al bestaande knelpunten zullen toenemen als illegaal verblijf strafbaar gesteld zou gaan worden. Het college noemt o.a. de toegankelijkheid van onderwijs en medische zorg en de kwetsbaarheid…
Op 1 april jl. werd bekendgemaakt dat, na onderhandelingen tussen coalitiepartijen PvdA en VVD, het wetsvoorstel ten aanzien van de in het regeerakkoord opgenomen generieke strafbaarstelling van illegaliteit niet naar de Tweede Kamer gezonden zal worden en daarmee dus definitief van tafel is. Het s…
In mijn brief van 13 juli 2009 heb ik u bericht over de stand van zaken van de uitvoering van de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de Oude Vreemdelingenwet (hierna: Regeling). Op 15 september 2009 heeft u gevraagd om voor zover mogelijk deze informatie te actualiseren. Mede namens de…
Op deze manifestatie wordt op verschillende manieren geprobeerd aandacht te vragen voor de groep kinderen die onterecht buiten het kinderpardon vallen, onder anderen door het binnenhalen van estafette-lopers die vanuit hun eigen gemeenten de tocht naar Den Haag hebben gemaakt en het organiseren van
In zijn reactie geeft de staatssecretaris aan dat hij het niet meer als onderdeel van zijn mandaat ziet om nieuwe maatregelen te treffen t.a.v. de problematiek van dakloze asielzoekers vanwege de formatie van een nieuw kabinet. De staatssecretaris erkent daarbij expliciet dat er niks is geregeld voo…
Op 1 maart 2014 treedt de wetswijziging ‘verruiming bevoegdheden in het kader van vreemdelingentoezicht’ in werking; deze regeling moet het voor de overheid eenvoudiger maken om de identiteit van vreemdelingen vast te stellen. Om deze doelstelling te behalen creëert deze wet niet alleen de bev…
In deze brief constateert de staatssecretaris dat de betrokken burgemeesters ‘kennelijk’ over nieuwe informatie beschikken en roept hij deze burgemeesters op deze informatie uiterlijk voor 20 juni bij hem aan te leveren.Met deze oproep gaat de staatssecretaris echter geheel aan de essentie van
De volgende dag erkende de IND dat deze twee asielzoekers inderdaad het Aanmeldcentrum hadden moeten verlaten. De COA meldde op dezelfde dag dat een IND-medewerker een fout had gemaakt, waardoor deze mensen ten onrechte op straat waren gezet. Het COA deed ook het aanbod aan hen om terug te komen in…
Barmhartigheid strafbaar – ja, nee, ja ? Tijdens het Kamerdebat eerder deze week met minister Leers voor Immigratie en Asiel werd uit de woorden van zowel de minister als een meerderheid van de kamerleden duidelijk, dat mensen niet vervolgd zouden mogen worden voor het verlenen van ‘barmhartigh…
Dit is te lezen op de site van de Taskforce: thuisgeven.nl, waarop behalve de tussentijdse evaluatie ‘Thuisgeven met vaart en visie’ ook het COA-rapport ‘Iedereen inzichtbaar maken’, dat hiervoor als basis diende, te vinden is. Dit COA-rapport is tot stand gekomen in opdracht van de Taskfo…
Allereerst zijn de BBB opvanglocaties opgezet om in lijn met nationale en internationale waarborgen om minimale bestaansvoorwaarden te kunnen waarborgen voor iedereen, ongeacht zijn of haar verblijfsrechtelijke status. Hiernaast worden door het bieden van opvang aan deze doelgroep ook praktische en …
Volgens de EU-terugkeerrichtlijn en een recente uitspraak van het Hof van Justitie (zie ons bericht van 29/4) mag er geen gevangenisstraf opgelegd worden aan illegalen alleen vanwege het illegale verblijf. "Een illegaal mag alleen worden vastgezet met het oog op een eventuele terugkeer naar het l…
…Immers, of de benodigde behandeling feitelijk ook toegankelijk was voor betrokkene werd niet relevant geacht...Op 13 december 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een zaak tegen België duidelijkheid gebracht in de vraag of een manier van werken die zo nadrukkelijk géé…
… Nederlandse rechtbanken, in dit geval de Centrale Raad van Beroep, hebben deze de mogelijkheid om zogenaamde prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof doet dan een uitspraak over de definitieve uitleg van het verdrag, en hoe deze binnen de nationale rech…
De motie van Van Velzen (lees hier de volledige tekst) heeft met name betrekking op de categorieën 'buitenschuld', 'schrijnendheid' en 'verblijf bij kind' waarvan "voorkomen moet worden dat deze mensen op straat belanden en in de illegaliteit terechtkomen". Het is opmer…
In Justitiële Jeugdinrichting ‘De Maasberg’ in Overloon (Noord-Brabant) worden sinds 2008 alleenstaande minderjarige vreemdelingen opgesloten die het land wilden binnenkomen of zijn aangehouden bij een identiteitscontrole terwijl ze geen verblijfsdocumenten hebben. De Verenigde Naties, de Raad…
In zijn brief van 28 oktober 2015 kondigt minister Van der Steur  alleen een versoepeling aan voor in Nederland geboren kinderen van pardonners en voor etnische Armeniërs uit Azerbeidzjan (zie ons bericht van 5 november). We willen hier ook de ‘keerzijde’ van deze brief en de achterliggende …
…andvest mag dan juridisch niet bindend zijn, de uitspraak van het ECSR (Europees Comité voor Sociale Rechten) zal worden gevolgd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en vonnissen van dat hof zijn wel bindend”. Daarnaast zegt ook de Centrale Raad van Beroep, dat op grond van de Rec…
Gemeenten kunnen binnenkort dag en nacht gebruik maken van een ´crisisinterventielijn´ van het ministerie als ze worden geconfronteerd met dakloze asielzoekers in hun gemeente. Het ministerie bepaalt (!) dan of er crisisopvang moet worden geboden en kijkt nog eens goed naar het dossier van zo’…
Concreet betekent dit echter dat de minister weigert toe te zeggen dat er geen kinderen met rechtmatig verblijf meer op straat zullen komen. Asielzoekers met kinderen die na afloop van de asielprocedure een reguliere procedure opstarten bijvoorbeeld, omdat men buiten hun schuld Nederland niet kan …
Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft het LOGO-sevretariaat op 25 april 2017 een informatieverzoek ingediend bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Daarbij is expliciet gevraagd om de aantallen vreemdelingen die op grond van de Dublinverordening zijn overgebracht naar een…
De Kinderombudsman presenteerde in juni van dit jaar de resultaten van zijn onderzoek. Daaruit bleek dat sinds 2008 bijna 4.000 kinderen van vluchtelingen de afgelopen jaren geen eerlijke kans hebben gekregen om zich te herenigen met hun ouder in Nederland. “De rechten van deze kinderen zijn in e…
In heel Libië zijn uitbarstingen van geweld door elkaar bestrijdende milities; sinds de val van Qadhafi in 2011 ontbreekt een effectief centraal gezag. Als gevolg van de gevechten vielen er honderden burgerslachtoffers en raakten duizenden mensen ontheemd.Religieuze minderheden zoals soefi’s, ch…
De groep van ongeveer 125 personen die sinds december 2013 in de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost verblijft, maakt deel uit van een grotere groep dakloze asielzoekers die bekend is geworden onder de naam ‘We Are Here’. De bewoners van de parkeergarage werden door de gemeente Amsterdam op 13 j…
Zoals in de noordelijke media al werd bericht stelt de Gemeente Groningen de Stichting INLIA in staat financiële ondersteuning en huisvesting te bieden aan enkele oud-bewoners van de centrale locatie, en aan een tiental andere dakloze vreemdelingen. Het college van B&W doet dat omdat ze “het uit…
Op deze wijze wil het COA vreemdelingen in deze locaties activeren door middel van het aanbieden van korte cursussen en opleidingen, het stimuleren en begeleiden van activiteiten zoals sport en het inrichten van een ruimte waar vreemdelingen door middel van het aanbieden van internetvoorzieningen ze…
Dat hiermee voorbij werd gegaan aan de realiteit ter plaatse bleek uit het Paposhvili-arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 13 december 2016. In deze uitspraak werd in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven dat de Staat rekening moet houden met de feitelijke toegankelijkhe…
…gvoorzieningen”.  (rechtsoverweging  3.2)Enkele jaren geleden was ook al sprake van dusdanig gebrekkige voorzieningen in Italië dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg (in het zgn. Tarakhel-arrest, 4 november 2014) garanties van de Italiaanse overheid eiste, voordat asi…
Bij 27 gezinnen maakt de staatssecretaris gebruik van zijn zgn. ‘discretionaire bevoegdheid’ en bij de overige 23 gezinnen is sprake van andere gronden zoals ‘nieuwe feiten en omstandigheden’. Dit aantal is nog maar de helft van de 100 gezinnen waarover voor de zomer door PvdA-leider Dieder…
…an voegen aan de vraag wanneer een gezin al dan niet onder rijkstoezicht kan vallen. In deze zaak is sprake van een klachtprocedure bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De Rechtbank Amsterdam overweegt dat een dergelijke procedure, anders dan een beroep op een Nederlandse rechter, in p…
  In lijn met de bij het ECSR gebruikelijke procedureregels wordt deze uitspraak eerst aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa gezonden en vertrouwelijk aan de betrokken partijen zelf bekend gemaakt, en wordt deze pas na een resolutie door het Comité van Ministers, of in ieder geval …
De rechtbank overweegt “dat volgens verweerders beleid [d.w.z. het beleid van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie] de vrijheidsbeperkende maatregel alleen in uitzonderingsgevallen in het kader van de openbare orde of nationale veiligheid wordt opgelegd, waarbij de beginselen van proport…
Op kamervragen van de leden Leijten en Gesthuizen (SP) over de eigen bijdrage van € 5 per receptregel voor onverzekerbare vreemdelingen heeft minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een opmerkelijk antwoord gegeven. De minister stelt dat de eigen bijdrage van € 5 voor medicatie…
Relevantie: 2% Burgemeestersoproep
…, de heer J. Hamming (PvdA) Hillegom, de heer J. Broekhuis (VVD) Hilversum, de heer P.I. Broertjes (PvdA) Hollands Kroon, de heer J.R.A. Nawijn (VVD) Hof van Twente, mevrouw H.A.M. Nauta-van Moorsel (CDA) Hoogeveen, de heer K.B. Loohuis (PvdA) Hoogezand-Sappemeer, de heer P.M.M. de Jonge (PvdA) Hoor…
…e Staat had in reactie op het tussenarrest gezegd dat de overheid vrij is om invulling te geven aan de verplichtingen uit mensenrechtenverdragen. Het Hof wijst er echter op dat het de taak van de rechter is om in individuele gevallen te toetsen of de uitwerking van het beleid strookt met de verdrags…
… situatie (cf. art 3 EVRM) c.q. een situatie van extreme armoede (cf. uitspraak ‘Hunde’ van het EHRM) bevindt. Op 28 juli 2016 sprak het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (in de zaak Hunde vs. Nederland, overweging 59) namelijk uit, dat een overheid niet inactief kan blijven als het gecon…
Verzoek aan Kabinet en Kamer om winteroverbrugging   Uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van EuropaOp 10 november is de definitieve uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa openbaar gemaakt. In deze uitspraak wordt geconstateerd…
In de motie werd de regering verzocht om kinderen die al meer dan vijf jaar in beeld zijn geweest in Nederland en wiens ouders beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking te laten komen voor een vergunning op grond van de 'Definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen', in de volk…
In dit wetsvoorstel staat namelijk ook dat illegalen die meerdere malen worden aangetroffen een zwaar inreisverbod kunnen krijgen. Een illegaal aan wie zo'n zwaar inreisverbod is opgelegd pleegt een misdrijf enkel door in Nederland te zijn. Omdat dit niet meer als een overtreding maar als een m…
Het asielverzoek van het gezin is in 2003 afgewezen. In wanhoop heeft het gezin in 2005 getracht in België asiel te krijgen. Op grond van het Accoord van Dublin heeft België ze naar Nederland teruggestuurd, waar ze hun procedure konden vervolgen. Dit korte verblijf in het buitenland geldt echter …
…iet meer, in beeld is. De vier uitspraken van 7 maart 2012 zijn alle vier uitwerkingen van de uitspraak in de Zambrano zaak die afkomstig is van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In deze uitspraak wordt bepaald dat ouders afkomstig van buiten een EU-land, maar met kinderen die wel over een…
Al vaker heeft het LOGO aandacht besteed aan de problemen van de vreemdelingen die door middel van het generaal pardon van 2007 een verblijfsvergunning hebben gekregen. In veel gevallen lukt het deze statushouder niet om het Nederlanderschap te verwerven. De belangrijkste voorwaarde voor het toekenn…
Concrete aanleiding voor het onderzoek vormde een stakingsactie in het Detentiecentrum Rotterdam in augustus 2011. De ombudsman bouwt met dit rapport voort op, en sluit inhoudelijk aan bij, diverse eerdere onderzoeksrapporten over vreemdelingenbewaring van bijv. Amnesty International, Justitia et P…
De Rechtbank Haarlem oordeelde op 23 november 2017 dat de staatssecretaris bij een asielzoeker met psychische klachten niet zonder nader onderzoek had kunnen volstaan met een aanbod voor opvang in de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel (VBL). Tegen deze uitspraak is de staatssecretaris in hoger …
Er zijn ruim 3.200 aanvragen ingediend, waarvan 1.310 zijn ingewilligd; naast de 620 kinderen krijgen ook 690 gezinsleden een vergunning. In 120 zaken was op 1 september jl. nog geen beslissing genomen en 1.800 aanvragen zijn afgewezen. De belangrijkste afwijzingsgronden zijn dat niet wordt voldaan…
  In juni 2007 hebben ongeveer 28.000 asielzoekers een zogenaamde pardonvergunning gekregen   op grond van de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet (RANOV). Na vijf jaar verblijf met een verblijfsvergunning kan een vreemdeling het Nederlanderschap aanvragen. Volgens de staat…
…e zaken oordeelde de bestuursrechter dat het ontbreken van een individuele toets onaanvaardbaar is. Dit werd gebaseerd op een arrest van het Europees Hof van Justitie d.d. 9 november 2010, waarin o.a. werd overwogen “ (…) dat een persoon die heeft behoord tot een organisatie die terroristische …
…t individuele geval zo kwetsbaar is dat hij/zij in een situatie van extreme armoede terecht zal komen dan wel zich al in zo’n situatie bevindt. Het Hof definieert niet precies wat extreme armoede is, maar geeft wel aan dat Bed-Bad-Brood opvang hiervoor een adequate oplossing biedt.Op grond van de…
De zaak was aangespannen tegen de Gemeente Amsterdam door bewoners van de voormalige 'Vluchthaven', aan wie de gemeente had geweigerd voorzieningen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) te verstrekken. De rechtbank vernietigde het besluit van de gemeente en bepaalde d…
De meest actuele ontwikkelingen hebben betrekking op het verlenen van opvang aan: - vreemdelingen met een aanvraag voor een verblijfsvergunning wegens medische omstandigheden : zij worden vanaf 1 januari door het COA opgevangen (uitvoering van de aangenomen motie-Spekman van 17 december 2008) - v…
…uli 2010 dat het onrechtmatig was dat de rijksoverheid opvang onthield aan gezinnen met minderjarige kinderen. Dit oordeel werd bekrachtigd door het Hof op 11 januari 2011 en daarna in cassatie bij de Hoge Raad op 21 september 2012. Juist die kinderen die als gevolg van dit, door zowel het Gerech…
… de rijksoverheid heeft ze echter wel zonder enige voorziening op straat gezet.31 maart 2015 - Gerechtshof Amsterdam over ontruiming VluchtgarageHet Hof vernietigt de uitspraak in KG d.d. 20 februari 2015 van de Voorzieningenrechter. Voor het Hof telt het belang van de gemeente Amsterdam (die een g…