Zoeken

Gezocht naar: Europese Unie
Resultaten: 14


Zoekresultaten

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU-HvJ) te Luxemburg heeft op 6 juni 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het Dublin-verdrag op alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Het ging daarbij om de asielaanvraag van drie minderjarige vreemdelingen in…
… voor de volledige uitspraak van het Hof van Justitie d.d. 8 maart 2011 (pdf-bestand). *) Het VwEU is het 'Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie', beter bekend als het Verdrag van Lissabon (1 dec 2009). Het VwEU regelt o.a. het vrij verkeer van personen, goederen en diensten …
…angs hebben uitgesproken over het recht op opvang tijdens verschillende fases van vreemdelingrechtelijke procedures, komt het Hof van Justitie van de Europese Unie nu met een uitspraak over vreemdelingenbewaring tijdens de beroepsfase van de asielprocedure.In de zaak C e.a. vs de Staatssecretaris va…
…fgewezen, met als motivatie dat het gezinsleven ook zou kunnen worden uitgeoefend in het land van herkomst van de buitenlandse ouder.Eerder heeft het Europese Hof van Justitie, in het zgn. Zambrano-arrest al duidelijk gemaakt, dat het een essentieel onderdeel van het burgerschap van de EU is, dat …
…usie dat er inderdaad sprake is van uitstel van verwijdering in de zin van de Terugkeerrichtlijn:“Uit de uitleg die het Hof  [van Justitie van de Europese Unie] met het arrest Abdida aan de Terugkeerrichtlijn heeft gegeven, volgt dat indien sprake is van uitstel van verwijdering, terwijl medisc…
…ht Nederland te verlaten.Om antwoord te krijgen op deze vraag is aansluiting gezocht bij het Verdrag van Rome van 1957, het oprichtingsverdrag van de Europese Economische Gemeenschap, waarin onder meer de rechten en plichten van het burgerschap van de Unie zijn neergelegd, zoals het recht in de Unie
…zaken is meteen een inwilliging gekomen bij aanvragen die al langere tijd liepen en tot op heden waren afgewezen. Overigens kwam de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 10 mei jl. pas tot stand nadat de Centrale Raad van Beroep hierover zogenaamde prejudiciĂ«le vragen stelde aan het Hof i…
De stijging van het aantal immigranten betreft vooral mensen die in de Europese Unie zijn geboren en in Nederland komen werken; binnen die groep is het aandeel van Polen het meeste toegenomen. In de eerste helft van 2011 vestigden zich 66.600 personen en verlieten ruim 58.000 personen ons land. …
…6 overigens al ingrijpend gewijzigd, door aan te geven dat zij vaker schorsende werking toe zou kennen aan het hoger beroep omdat rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) hiertoe noopte. Het EHRM had namelijk o.a. in een uitspraak van 5 juli 2016 al aangegeven …
…De vier uitspraken van 7 maart 2012 zijn alle vier uitwerkingen van de uitspraak in de Zambrano zaak die afkomstig is van het Hof van Justitie van de Europese Unie. In deze uitspraak wordt bepaald dat ouders afkomstig van buiten een EU-land, maar met kinderen die wel over een nationaliteit beschikke…
…t kind achter te laten in Nederland (al dan niet bij de andere ouder) of het kind mee te nemen naar het land van herkomst. In Nederland, en binnen de Europese Unie, spelen daarbij ook nog Europese verdragen een rol, waarin is geregeld dat Europese burgers niet gedwongen mogen worden het grondgebied …
…te opvang wordt onthouden aan asielzoekers waarvoor nog hoger beroep loopt. Recentelijk heeft de Raad van State prejudiciĂ«le vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie om (absolute) zekerheid te verkrijgen over de vraag of het hoger beroep ook schorsende werking dient te hebben.Naar aanleidi…
…enlang ten onrechte opvang werd onthouden aan asielzoekers die een opvolgende aanvraag in hebben gediend.Onlangs bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie ook al dat er ten onrechte opvang werd onthouden aan bepaalde categorieĂ«n asielzoekers die in de beroepsfase van de asielprocedure zate…
…trum worden Afrikaanse vluchtelingen opgesloten die onderweg met een bootje naar Europa zijn onderschept door de Libische kustwacht, met steun van de Europese Unie.De vorige staatssecretaris schreef in april aan de Tweede Kamer dat Nederland zich inzet “voor het verbeteren van de situatie van migr…