Zoeken

Gezocht naar: EHRM
Resultaten: 23


Zoekresultaten

Het Hof stelt dat de bewijslast voor staatloosheid niet eenzijdig bij de betreffende staatloze persoon ligt, maar óók bij de staat waar betrokkene langdurig verblijf heeft. Het Hof houdt hierbij nadrukkelijk rekening met onmogelijkheden van staatlozen om in sommige gevallen sluitend bewijs te leve…
…eerlijk proces ofwel de 'equality of arms' is neergelegd.Zoals de Raad van State nu oordeelt (nogmaals: pas twee jaar na de conclusie van het EHRM!) moeten er bepaalde waarborgen en compensaties worden aangebracht om de vreemdeling in zaken waarin het BMA een advies uitbrengt, een gelijkwaar…
In deze zaak hebben de vreemdelingen al een aantal keer uitstel van vertrek op medische gronden gekregen (op grond van art. 64 Vw.)  De vreemdelingen, wier dochter lijdt aan een ernstige vorm van epilepsie, dienden vervolgens een aanvraag in voor een reguliere verblijfsvergunning op medische gron…
…: “2.5. De rechtbank constateert dat niet is betwist dat de Staat der Nederlanden partij is bij de door eisers ingestelde klachtprocedure bij het EHRM. Uit een niet betwist overzicht betreffende de voortgang van de procedure bij het EHRM volgt dat op 4 november 2008 door het EHRM is medegedeeld …
…eniging afgewezen, omdat de zoon inmiddels meerderjarig was geworden en hij geacht werd hechtere banden met Egypte te hebben dan met Zwitserland. Het EHRM oordeelt echter dat de Zwitserse autoriteiten hiermee onvoldoende aandacht hebben besteed aan de belangen van het kind, als gevolg waarvan het re…
Het EHRM oordeelt dat men aan het EVRM op zich geen recht op sociale voorzieningen voor ongedocumenteerden kan ontlenen maar dat artikel 3 EVRM de Nederlandse overheid (waarmee ook gemeenten bedoeld worden) wel verplicht zijn om actie te ondernemen in situaties waarin vreemdelingen zich in een situa…
…   Ontwikkelingen in deze zaak zullen via deze website worden bijgehouden. De ervaring heeft geleerd in dat zaken die met spoed worden behandeld na ongeveer een half jaar uitspraak gedaan kan worden, dit in tegenstelling tot de vele jaren (soms drie of vier) in een gewone procedure bij het EHRM.
… dat zij vaker schorsende werking toe zou kennen aan het hoger beroep omdat rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: het EHRM) hiertoe noopte. Het EHRM had namelijk o.a. in een uitspraak van 5 juli 2016 al aangegeven dat het hoger beroep bij de Afdeling in asielzaken, wa…
… deze uitspraak maakt het EU-HvJ een belangrijke uitzondering op het Verdrag van Dublin. In 2011 maakte het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) al een uitzondering ten aanzien van Griekenland. Het EHRM bepaalde dat Europese landen geen asielzoekers terug mogen sturen naar Griekenland omd…
…ng feitelijk ook toegankelijk was voor betrokkene werd niet relevant geacht...Op 13 december 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in een zaak tegen België duidelijkheid gebracht in de vraag of een manier van werken die zo nadrukkelijk géén rekening houdt met de feitelijk…
…dzakelijk zijn voor een effectieve waarborging ervan. Daarbij hebben kinderen en andere kwetsbare personen in het bijzonder recht op bescherming. Het EHRM heeft meerdere malen geoordeeld dat artikel 8 van het EVRM ook relevant is in zaken die betrekking hebben op de besteding van publieke middelen. …
…sende werking wel een eerlijke en onafhankelijke beoordeling van zijn grieven? In de zaak Gebremedhin tegen Frankrijk van 26 april 2007 oordeelde het EHRM destijds al dat “in zaken waarin een 'arguable claim' over artikel 3 van het EVRM voorligt, rechtsmiddelen die van rechtswege geen scho…
…tterlijk zegt de rechtbank:Zoals de Afdeling verder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 26 november 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:3415) heeft het EHRM in het arrest van 21 januari 2011 in zaak nr. 30696/09 (M.S.S. tegen België en Griekenland) herhaald dat uit artikel 3 EVRM geen algemene verpli…
…voorwaarde echter stellen aan de opvang. Over deze kwestie is inmiddels een procedure aangespannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) die, mede op verzoek van het Nederlandse College voor de Rechten van de Mens, met voorrang zal worden behandeld. De verwachting is dat het EHRM
…zijn na ‘zeer langdurig verblijf’, waarvoor de staatssecretaris op basis van enkele uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een periode vaststelt van 30 (!) jaar. In de belangenafweging tussen het belang van de staat (die een restrictief toelatingsbeleid wil voeren)…
Het EHRM heeft herhaaldelijk aangegeven dat de te hoge leges een belemmering vormen voor vreemdelingen om hun rechten te kunnen verkrijgen. De IND heeft echter bijna 10 jaar lang haar beleid van veel te hoge legestarieven kunnen blijven voeren. Vele vreemdelingen hebben gedurende die periode hun …
Relevantie: 16% Download
…oor het handelen of nalaten van hun ouders. Brief LOGO aan minister Leers inzake de problematiek van dakloze asielzoekers (19 maart 2012) Uitspraak EHRM - AA tegen Verenigd Koninkrijk (20 september 2011) Het EHRM overweegt in deze zaak dat artikel 8 EVRM niet alleen betrekking heeft op familiale …
… ook het bericht van 23/04/10). Die houdt in dat respect voor menselijke waardigheid en vrijheid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) als de kern van het EVRM wordt aangemerkt.  De voorzieningenrechter in Leeuwarden overweegt: Daarbij hebben kinderen en andere kwetsbare perso…
… afwachting zijn van de uitspraak in dit hoger beroep; asielzoekers die een beroep hebben ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en die in afwachting zijn van een uitspraak in dit beroep; asielzoekers met een reguliere procedure (bijv. medische) die zij in Nederland mogen …
…betreffende asielzoeker zich in een mensonwaardige situatie (cf. art 3 EVRM) c.q. een situatie van extreme armoede (cf. uitspraak ‘Hunde’ van het EHRM) bevindt. Op 28 juli 2016 sprak het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (in de zaak Hunde vs. Nederland, overweging 59) namelijk uit, dat ee…
…terlijk stelt de Raad van State:3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen […] kan uit artikel 8 van het EVRM noch uit de jurisprudentie van het EHRM worden afgeleid dat voor de Staat een algemene verplichting bestaat om aan een al dan niet rechtmatig in Nederland verblijvende vreemdeling opvan…
… artikel 8 van het EVRM besloten liggende recht op privéleven van een persoon onmogelijk wordt gemaakt. Daarbij acht de rechtbank van belang dat het EHRM – zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5 is overwogen – meermalen heeft geoordeeld dat hij het respect voor menselijke waardigheid en mensel…
… het persbericht van de RvS staat de uitspraak van jun 2016 over gemeentelijke opvang echter los van die van nov 2015 over rijksopvang.28 juli 2016 - EHRM, zaak HundeHet Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 28 juli geoordeeld dat het voorzieningenstelsel van de Nederlandse overhe…