Zoeken

Gezocht naar: ECSR
Resultaten: 40


Zoekresultaten

Appelante in onderhavige zaak was een 32 jarige asielzoekster die niet beschikte over een geldige verblijfstitel in Nederland. Zij is gedurende haar vreemdelingenbewaring in een psychische crisis beland waarvoor zij opgenomen is geweest. Appellante verblijft sinds haar opname afwisselend bij kenni…
De PKN dringt al vele jaren bij opeenvolgende regeringen er op aan vluchtelingen niet zonder voorzieningen op straat te zetten. "Mensen op straat zetten lost niets op; integendeel, de straat is een probleem erbij. Het is veel moeilijker om terug te keren haar het land van herkomst vanaf de straat …
In opvallend krachtige bewoordingen zegt het Comité van Ministers dat de huidige Nederlandse wetgeving niet in overeenstemming is met het Europees Sociaal Handvest (ESH) en dat Nederland de plicht heeft om dakloosheid van kinderen te voorkomen. Het Comité van Ministers onderschrijft het standpunt…
…raag voorgelegd hoe Nederland de beëindiging van de voorzieningen van een Burundees gezin met kinderen ziet in relatie tot de uitspraak van het ECSR in de zaak van Defence for Children tegen Nederland van 20 oktober 2009.    De uitspraak van het ESCR kwam er kort gezegd op neer dat Neder…
Rechtbank Zutphen zegt over de toepasselijkheid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) èn de uitspraak van het ECSR letterlijk het volgende: "Het moge zo zijn dat dit verdrag [het IVRK, red.] geen rechtstreekse werking heeft, dit verdrag en ook het Europees Sociaal…
…invoering van de Koppelingswet beoogd het recht op voorzieningen te koppelen aan rechtmatig verblijf; het lijkt er op dat door deze uitspraak van het ECSR de koppeling tussen 'burgerrechten' en 'mensenrechten' weer ongedaan wordt gemaakt. Hoewel er dus nu nog geen definitief oordeel…
…ordeeld dat nu de Raad van State heeft geoordeeld dat een VBL-aanbod wel degelijk een goed alternatief is welke invulling geeft aan de oproep van het ECSR. De Raad gaat zelfs verder dan dat, en oordeelt dat geconcludeerd moet worden dat de noodzaak voor Wmo-opvang kennelijk ontbreekt in gevallen waa…
Volgens de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) is de Nederlandse overheid verplicht opvang te bieden aan dakloze vreemdelingen. In het kader van het Europees Sociaal Handvest en de rechten welke hieraan worden ontleend …
…aar de onder 4 genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter van de CRvB van 17 december 2014, waarin het mogelijke belang van de beslissing van het ECSR voor de rechtsvinding in het licht van de toepassing van onder meer artikel 8 EVRM is genoemd.4.2.7 Nu het ECSR voorts in voormelde beslissing he…
Volgens VN-rapporteur Alston schendt het akkoord de mensenrechten en is het beleid illegaal. Amnesty wijst er op dat het akkoord ook in strijd is met de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten. Kerk in Actie noemt het geen humane oplossing. Gemeenten en partijen als D66, CU en SP ze…
…een noodzaak tot Bed Bad Brood-opvang, nu iedereen die dit wil in een vorm van Rijksopvang terecht kan.Het Europees Comité inzake Sociale Rechten (ECSR) heeft echter expliciet aangegeven dat nationale overheden voor de toegang tot basale levensbenodigdheden niet de voorwaarde mogen stellen dat …
…n deze zaak niet ingebracht. Ook heeft de Rechtbank Den Haag zich niet uitgelaten over het feit dat uitspraken van diverse Comité’s (waaronder het ECSR) door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als het Europese Hof als gezaghebbend worden beschouwd. Daarnaast is het opmerkelijk dat de rechtb…
De minister van Justitie, die reeds op 27 oktober 2009 op de hoogte was gesteld van de uitspraak van het ECSR (zie ons bericht van 16-03-10 hierover), had in antwoord op vragen van het kamerlid Hans Spekman hierover eerder aangegeven dat hij de uitspraak van het ECSR als niet bindend beschou…
Verzoek aan Kabinet en Kamer om winteroverbrugging   Uitspraak Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van EuropaOp 10 november is de definitieve uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa openbaar gemaakt. In deze uitspraak wordt geconstateerd…
  In lijn met de bij het ECSR gebruikelijke procedureregels wordt deze uitspraak eerst aan het Comité van Ministers van de Raad van Europa gezonden en vertrouwelijk aan de betrokken partijen zelf bekend gemaakt, en wordt deze pas na een resolutie door het Comité van Ministers, of in ieder geval …
Ter gelegenheid van deze openbaarmaking heeft dhr. Henrik Kristensen, Deputy Executive Secretary van het ECSR, een toelichting gegeven op de procedurele kant van een collectieve klachtenprocedure bij dit orgaan. Klik hier voor de powerpointpresentatie welke voor deze gelegenheid is opgesteld.
Hoewel de uitspraak van het ECSR weliswaar niet juridisch bindend is, is niet uit te sluiten dat deze (ook met terugwerkende kracht) gevolgen kan hebben voor het Nederlandse opvangrecht, hierbij verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspr…
…ember 2014 en eindigt twee maanden na het nog uit te brengen standpunt van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over een oordeel van de ECSR (Europese Commissie voor de Sociale Rechten). Medio 2014 oordeelde deze commissie voor sociale rechten dat iedereen in Nederland recht heeft op b…
…ngedocumenteerde vreemdelingen voor rekening van het Rijk dient te komen.De recente Immediate Measure door het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) waarin Nederland wordt opgeroepen te voorzien in de meest basale levensbehoeften - zoals voedsel en onderdak - voor alle in Nederland verblijven…
… Gemeente Amsterdam wilde verkrijgen, af, omdat de gemeente niet kan worden gedwongen een bijstandsuitkering te verstrekken. Uit de uitspraak van het ECSR “volgt wel dat eiser recht heeft op een menswaardig bestaan waarvoor voedsel, kleding en onderdak een vereiste zijn, maar niet dat er een onvoo…
Ook redactionele commentaren werden aan dit onderwerp gewijd.  Het commentaar van de hoofdredactie van het Dagblad van het Noorden (16/3/10) willen we u niet onthouden:   In de verkiezingscampagne die op gang begint te komen, zal de suggestie ongetwijfeld weer regelmatig te horen zijn: Nederland…
Het Nederlandse ministerie van Justitie heeft echter in de betreffende periode van vier maanden op geen enkele wijze geanticipeerd op deze uitspraak. Pas nu de uitspraak is gepubliceerd en er Kamervragen over zijn gesteld (door de leden Spekman van de PvdA en De Krom van de VVD) zegt de verantw…
Het Comité kwam tot zijn oordeel naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten. Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het …
Het Comité concludeert dat de Nederlandse overheid hiermee zowel art 31 par 2 (recht op huisvesting) als artikel 17 par 1 onder c (bescherming van kinderen) van het ESH schendt. Volgens het Comité is Nederland verplicht te voorzien in adequate huisvesting voor kinderen, ook al hebben ze geen rech…
…s geeft aan dat onrechtmatig verblijvende vreemdelingen zijn uitgesloten van basale mensenrechten, terwijl het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) nadrukkelijk aangeeft dat daar waar het gaat om minimale voorzieningen het ESH óók van toepassing is op onrechtmatig verblijvende vreemdelinge…
… overeenkomstig de bed-bad-brood voorziening".  De rechtbank baseert deze beslissing op de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 (gepubliceerd op 10 november 2014) en besteedt in het geheel geen aandacht aan de politieke resolutie van het Comité van Minist…
In deze uitspraak wordt niet alleen het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) meegenomen maar ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december jl. waarin de centrumgemeenten worden verplicht een bed-bad-brood voorziening te verstrekken tot twee maanden n…
… Protestantse Kerk vindt dat een schending van de mensenrechten, en heeft daarom deze klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), dat namens de Raad van Europa toezicht houdt de naleving van de mensenrechten door de bij de Raad aangesloten landen. Het comité komt in septe…
 De straat is geen onderdeel van de oplossing maar juist een onderdeel van het probleem Het ECSR onderschrijft met zijn uitspraak het standpunt dat het LOGO al jarenlang inneemt. Het uitgangspunt van het LOGO is namelijk dat de straat geen onderdeel van de oplossing is, maar juist een onderdeel van…
Om een beeld te krijgen van eventuele effecten van de recente uitspraak van de Europese Commissie voor Sociale Rechten (ECSR) heeft het LOGO secretariaat een verzoek om informatie op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) ingediend bij het COA. In deze uitspraak van de ECSR wordt de Nederl…
…eacties op deze resolutie: het gaat hier om een politieke aanbeveling van de ministers, die niets afdoet aan het finale juridisch oordeel van het ECSR: ongedocumenteerde vreemdelingen mogen niet worden uitgesloten van basisvoorzieningen waar iedereen op grond van de menselijke waardigheid recht …
…loop in de aantallen ‘MOB’ vertrokken vreemdelingen is te constateren, ook niet sinds de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR), waarin wordt vastgesteld dat de staatssecretaris het Europees Sociaal Handvest (ESH) schendt door opvangvoorzieningen aan bepaalde categorieën…
Relevantie: 22% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
… echter mee te werken aan terugkeer. Deze voorwaarde voor opvang is evident in strijd met de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 november 2014.  Dit gezaghebbende orgaan heeft namelijk uitgesproken dat de voorwaarde van meewerken aan terugkeer niet verbonden mag wo…
 Naar aanleiding van uitspraken van zowel het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden o…
…et Europese mensenrechtenverdrag en het kinderrechtenverdrag Het Europees Sociaal Handvest mag dan juridisch niet bindend zijn, de uitspraak van het ECSR (Europees Comité voor Sociale Rechten) zal worden gevolgd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en vonnissen van dat hof zijn wel …
17 jan 2013 - Klacht PKN bij ECSR ingediendDe Protestantse Kerk in Nederland dient (via haar koepelorganisatie Conference of European Churches) een klacht in tegen de Nederlandse Staat bij de Raad van Europa. De klacht richt zich op het onthouden van het recht op voedsel, kleding en onderdak aan ong…
…rden].”   […]   “Hoewel nog niet duidelijk is op welke wijze het Comité van Ministers van de Raad van Europa op deze uitspraken [van het ECSR d.d. 1 juli 2014, red.]  zal reageren, kan worden vastgesteld dat vanaf 11 november 2014 de gemeente Amsterdam een voorziening (BBB) in het lev…
… de Vrijheidsbeperkende Locatie in Ter Apel, uiteindelijk te ontruimen. Zelfs nadat het Europese Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) Nederland op de vingers tikte vanwege het op straat zetten van kinderen, en hierna door het Comité van Ministers van de Raad van Europa een res…
…tset that this scheme would be temporary, awaiting the adoption of a resolution by the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning the ECSR’s two decisions, pursuant to Article 9 of the Additional Protocol to the European Charter Providing for a System of Collective Complaints. Alth…