Zoeken

Gezocht naar: CRvB
Resultaten: 23


Zoekresultaten

…ysieke problemen die rechtmatig in Nederland verblijft op grond van een aanvraag voor een verblijfsvergunning vanwege een medische noodsituatie. De CRvB geeft aan dat art. 8 EVRM 'kwetsbare personen' beschermt en betrokkene dus moet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang. De CRv…
… bindend is, is niet uit te sluiten dat deze (ook met terugwerkende kracht) gevolgen kan hebben voor het Nederlandse opvangrecht, hierbij verwijst de CRvB naar de uitspraak van de Hoge Raad waarin eveneens naar aanleiding van een ECSR uitspraak werd bepaald dat gezinnen met minderjarige kinderen nie…
…ehouden is in de basisbehoeften (onderdak, kleding en voerding) van mensen die zonder geldige verblijfstitel in Nederland verblijven te voorzien. De CRvB komt echter niet toe aan een inhoudelijke behandeling van dit beroepsmiddel omdat er volgens haar geen sprake is van schending van art. 13 Europe…
…n de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is de Gemeente Amsterdam voorlopig verantwoordelijk voor opvang, aldus de voorzieningenrechter van de CRvB. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste administratieve rechter in ons land) geeft aan dat artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming v…
…ekoppeld aan rechtmatig verblijf, vandaar de term ‘koppelingswet’. Volgens Defence for Children, die namens de ouders mede deze procedure bij het CRvB heeft gevoerd, is het een schending van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) om kinderen uit te sluiten van kinderbij…
…steuning (Wmo 2015) opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen, heeft sindsdien een opmerkelijke ommezwaai gemaakt. Op 26 november 2015 gaf de CRvB aan dat het opvangsysteem in Nederland nu in één keer wel sluitend is omdat er een VBL is. Vreemd genoeg bestond deze VBL echter ook al op 17 d…
Allereerst heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State geoordeeld, in een zaak waarin een vreemdeling rechtstreeks beroep deed op de staatssecretaris voor opvang, dat het aanbod van verblijf in een vrijheidsbeperkende locatie (VBL) inclusief de voorwaarde dat de vreemdeling medewerking zou…
Amnesty International reageert teleurgesteld: “Er is geen recht gedaan aan eerdere uitspraken. Die zeggen onomwonden dat iedereen in onze samenleving toegang moet hebben tot onderdak, voedsel en kleding – ongeacht verblijfsstatus of welke andere voorwaarde dan ook. Dit omdat anders het leven en…
In tegenstelling tot de gedachte dat dit betekent dat de uitspraak van de CRvB na twee maanden zijn geldigheid zou hebben verloren wordt er op geen enkele wijze ingegaan op de geldigheidsduur van deze uitspraak. Wat de Centrale Raad aangeeft is dat het in de periode van twee maanden, dus tot 15 jun…
…woordelijkheid van de rijksoverheid, maar in de praktijk maken gemeenten kosten voor opvang.   Recht op bed, bad, brood De Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaalde op 17 december 2014 dat uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam voorlopig recht hebben op nachtopvang, douche, ontbijt en avondeten.…
…olgen. Omdat kinderen behoren tot de groep van kwetsbare personen moet de overheid zich extra inzetten om dit recht te waarborgen. Daarnaast heeft de CRvB de uitspraak mede gebaseerd op het aan art 8 EVRM ontleende recht op respect voor het privé-leven, dat onder meer de vrije ontwikkeling van de p…
…tate mag het meewerk-criterium gesteld worden als voorwaarde voor opvang, blijkens haar uitspraak van 26 november 2015. De Centrale Raad van Beroep (CRvB), die op 17 december 2014 nog oordeelde dat gemeenten onvoorwaardelijk ‘bed, bad, brood’ dienden te verstrekken aan dakloze vreemdelingen…
… terecht zullen komen.   In zijn beantwoording houdt de minister daarnaast totaal geen rekening met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 19 april jl. In deze uitspraak van de CRvB, de hoogste rechter in Nederland ten aanzien van sociale voorzieningen, wordt aangegeven dat de o…
…03/05/10) is uitgezet. Deze uitspraken zijn alle gebaseerd op de uitleg van art 8 EVRM volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB; zie ook het bericht van 23/04/10). Die houdt in dat respect voor menselijke waardigheid en vrijheid door het Europees Hof voor de Rechten van …
… wordt niet alleen het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) meegenomen maar ook de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december jl. waarin de centrumgemeenten worden verplicht een bed-bad-brood voorziening te verstrekken tot twee maanden nadat het Comité …
 Naar aanleiding van uitspraken van zowel het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van 1 juli 2014 als de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 is duidelijk geworden dat centrumgemeenten een vorm van opvang voor dakloze asielzoekers moeten bieden. In enkele gemeenten worden o…
…tbank Den Haag zich niet uitgelaten over het feit dat uitspraken van diverse Comité’s (waaronder het ECSR) door zowel de Centrale Raad van Beroep (CRvB) als het Europese Hof als gezaghebbend worden beschouwd. Daarnaast is het opmerkelijk dat de rechtbank en de DT&V uitgebreid motiveren dat de bet…
…iding van de uitspraak van het Europese Comité voor Sociale Rechten van 1 juli 2014 en de daarop volgende uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 17 december 2014 besloot de gemeente Amsterdam ook betrokkene nachtopvang, een avond maaltijd en een ontbijt aan te bieden. Betrokkene maakt…
…ar eigen maatschappelijke opvang op zou hoeven nemen.De rechtbank heeft nu geoordeeld dat uit eerdere jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden het onthouden van onderdak niet gerechtvaardigd is in het oog van artikel 8 EVRM, bijvoorbeeld wan…
…lot worden overgelaten zijn net als kinderen evenzeer kwetsbaar en hebben dus ook een minimale vorm van bescherming nodig, aldus de PKN.15 jan 2014 - CRvB over opvang bij kennissenDe Centrale Raad van Beroep spreekt uit dat het Europees Sociaal Handvest niet is geschonden in een zaak van een asielzo…
…en van besluitvorming over welke consequenties het oordeel van het ECSR zou moeten hebben voor het Nederlandse beleid. Ingevolge de uitspraak van de CRvB moeten in ieder geval tot 15 juni (dat is 2 maanden na het oordeel van het Comité van Ministers) in de centrumgemeenten de bed-, bad- en brood-v…
Relevantie: 8% Download
Dossier Bed, Bad, Brood Uitspraak ECSR d.d. 1 juli 2014, gepubliceerd op 10 november 2014. In deze uitspraak wordt Nederland opgeroepen conform het Europees Sociaal Handvest opvang te verstrekken aan dakloze vreemdelingen. Zie hier voor meer informatie. Uitspraken Centrale Raad van Beroep van 17 …
…t (zoals de WMO) die een ‘richtinggevend’ oordeel moet vellen. Het wachten is dus nu op een uitspraak in de bodemprocedure van de zaak, waarin de CRvB op 17 december 2014 een voorlopige voorziening trof.   Meer informatie: De uitspraak van de meervoudige kamer van de Rechtbank Amsterdam d.d…