Zoeken

Gezocht naar: 8 EVRM
Resultaten: 39


Zoekresultaten

…dse praktijk gevolgen hebben.Meer informatie:De volledige uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg van 26 april 2018 in de zaak Hoti vs Kroatië met nummer 63311/14 (download Engelstalig PDF-bestand, 43 pag's). Een Engelstalig artikel over deze uitspraak van m…
…verblijf van de ongedocumenteerde ouder, zal die ouder in dat geval een verblijfsvergunning moeten krijgen.Meer informatie:Het perscommuniqué nr. 48/17 van het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 10 mei 2017 (download pdf-bestand, Nederlandstalig)De volledige tekst van het arrest van het…
…htmatig in Nederland verblijft op grond van een aanvraag voor een verblijfsvergunning vanwege een medische noodsituatie. De CRvB geeft aan dat art. 8 EVRM 'kwetsbare personen' beschermt en betrokkene dus moet worden toegelaten tot de maatschappelijke opvang. De CRvB vindt overigens dat de…
Volgens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 augustus 2017 is het niet in strijd met art. 3 en 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens om opvang te onthouden aan een asielzoeker waarop zowel art. 1F van het Vluchtelingenverdrag (geen status …
In het Korošec-arrest van 8 oktober 2015 ging het Europees Hof in op de consequenties ten aanzien van artikel 6 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Dat is het artikel waarin het recht op een eerlijk proces ofwel de 'equality of arms' is neergelegd.Zoals de Raad van State…
…(ons bericht van 09/04/10) en de Rechtbank Zutphen (ons bericht van 03/05/10) is uitgezet. Deze uitspraken zijn alle gebaseerd op de uitleg van art 8 EVRM volgens vaste jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep (CRvB; zie ook het bericht van 23/04/10). Die houdt in dat respect voor menselij…
…pvang, aldus de voorzieningenrechter van de CRvB. De Centrale Raad van Beroep (de hoogste administratieve rechter in ons land) geeft aan dat artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) met zich mee brengt dat kwetsbare personen …
…e geeft in de uitspraak van 7 mei jl. aan dat het nog langer onthouden van een verblijfsvergunning aan de betreffende 1F-er géén schending van art. 8 EVRM* (recht op gezinsleven) oplevert, daar hij toch niet uitgezet kan worden door de DT&V vanwege het feit dat tevens art. 3 EVRM op hem van toepa…
…tig verblijf hebben. De Raad heeft in deze gevallen nu voor het eerst het koppelingsbeginsel terzijde geschoven en baseert zich daarbij mede op art. 8 van het Europees Verdrag voor de bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), dat het recht op gezins- en privéleven garandeert. De Raad overweeg…
…De rechtbank is van oordeel dat het zoontje van eiseres, gelet op zijn leeftijd, tot de categorie van kwetsbare personen behoort die gezien artikel 8 van het EVRM in het bijzonder recht hebben op bescherming van hun privé- en gezinsleven. Als hij dakloos zou worden zou dat naar het oordeel van de…
… ouders de positie van hun kind gebruiken om voor henzelf een verblijfsvergunning te verkrijgen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan artikel 8 EVRM hierop een uitzondering vormen. In deze zaak was de vader voor zijn eigen verblijfsrecht niet afhankelijk van een status van zijn kind, dus be…
…oviding for a System of Collective Complaints. Although these resolutions were adopted by the Committee of Ministers on 15 April 2015 (see paragraph 38 below), the scheme has been prolonged and is currently still in place."  Het EHRM vindt dus dat Bed-Bad-Brood voorzieningen voorkomen dat irreguli…
Het Comité kwam tot zijn oordeel naar aanleiding van een klacht van Defence for Children, ingediend op 14 januari 2008. Deze klacht kwam er op neer dat Nederland kinderrechten schendt door kinderen en hun ouders op straat te zetten. Het Comité voor Sociale Rechten ziet toe op de naleving van het …
Volgens de rechtbank kan de man getypeerd worden als een 'kwetsbare asielzoeker' die op grond van art. 8 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (EVRM) in het bijzonder recht heeft op een vorm van bescherming van zijn privé-leven. In dit geval betekent dat, dat de betreffe…
Echter, ook nu kan een herhaalde aanvraag zonder nieuw gebleken feiten en/of omstandigheden al versneld worden afgedaan in beroep. De rechtshulpverlener van de asielzoeker moet in dat geval namelijk standaard al een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, die samen met het beroep binnen 2 …
…mdelingen zonder geldige verblijfstitel het respect voor de menselijke waardigheid zodanig raakt dat dit leidt tot een situatie waarin het in artikel 8 van het EVRM besloten liggende recht op privéleven van een persoon onmogelijk wordt gemaakt. Daarbij acht de rechtbank van belang dat het EHRM – …
…25/11 (V.M. e.a. tegen België).Gelet op het voorgaande rust op verweerder, in het licht van de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 3 en 8 EVRM, de verplichting te onderzoeken of de VBL, gelet op de persoonlijke omstandigheden van verzoeker, voor hem een adequate vorm van opvang is die …
…n deze rechtbank namelijk al dat deze man opvang diende te krijgen hangende de behandeling van het beroep in de bodemprocedure (zie ons bericht van 18-02-11). De rechtbank blijft nu bij haar eerdere oordeel dat art. 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) zogenaamde 'positi…
…gen zal leiden. Meer informatie:De uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 december 2016 met zaaknummer 201609138/3Het bijbehorende persbericht ‘Wijziging schorsingspraktijk van asielbesluiten bij Afdeling Bestuursrechtspraak’ d.d. 20 dec 2016Relevante uit…
Rechtbank Zutphen zegt over de toepasselijkheid van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) èn de uitspraak van het ECSR letterlijk het volgende: "Het moge zo zijn dat dit verdrag [het IVRK, red.] geen rechtstreekse werking heeft, dit verdrag en ook het Europees Sociaal…
…s opvang behouden, geen kinderen van hun ouders mag scheiden. Scheiding van ouders en kinderen vormt in dit geval volgens het Hof een inbreuk op art. 8 EVRM (recht op familie-en gezinsleven). Deze inbreuk is niet gerechtvaardigd omdat zij niet noodzakelijk is in een democratische samenleving! Al ja…
…voor zijn medische klachten zonder opvang niet mogelijk zal zijn. Mede gelet op het onder 6.3 en 6.4 overwogene kan de vreemdeling aan artikelen 3 en 8 van het EVRM geen recht op opvang ontlenen.” Met andere woorden: deze ernstig zieke vreemdeling kan vanaf zijn slaapplaats onder het viaduct of z…
…nomen is geweest. Appellante verblijft sinds haar opname afwisselend bij kennissen en vrienden in Utrecht en Amsterdam. Naast een beroep op artikel 8 EVRM is er in deze zaak ook een beroep gedaan op de “immediate measures” die op 25 oktober toegewezen werd door het Europees Comité voor Social…
…ffende ouders dan ook een 'verblijfsvergunning wegens verblijf bij kind' aan gaan vragen. Er is dan een reële kans dat zij op grond van art. 8 EVRM (recht op gezinsleven) alsnog een verblijfsvergunning zullen krijgen. Voor de ouders is er namelijk een 'objectieve belemmering' aanwez…
… opname in een VBL voldoende is om uitvoering te geven aan een (in zijn visie: eventueel) op hem rustende positieve verplichting op grond van artikel 8 van het EVRM”. De rechtbank is dus van oordeel dat een VBL-aanbod niet overeenkomt met de uitspraak van het ECSR omdat volgens het ECSR geen voorw…
Gemeenten kunnen binnenkort dag en nacht gebruik maken van een ´crisisinterventielijn´ van het ministerie als ze worden geconfronteerd met dakloze asielzoekers in hun gemeente. Het ministerie bepaalt (!) dan of er crisisopvang moet worden geboden en kijkt nog eens goed naar het dossier van zo’…
…is in het leven roept, maar niet voor het COA. Letterlijk stelt de Raad van State:3.1. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen […] kan uit artikel 8 van het EVRM noch uit de jurisprudentie van het EHRM worden afgeleid dat voor de Staat een algemene verplichting bestaat om aan een al dan niet rech…
Eerder had de Rechtbank Amsterdam in deze zaak al bepaald dat het recht op onderwijs, vastgelegd in artikel 28 en 29 van het IVRK, betekent dat de jongen recht heeft op AWBZ-ondersteuning om speciaal onderwijs te kunnen volgen. Omdat kinderen behoren tot de groep van kwetsbare personen moet de over…
Relevantie: 11% Download
…n dakloze asielzoekers (19 maart 2012) Uitspraak EHRM - AA tegen Verenigd Koninkrijk (20 september 2011) Het EHRM overweegt in deze zaak dat artikel 8 EVRM niet alleen betrekking heeft op familiale banden maar ook op een zekere mate van worteling in en sameleving. Wetgeving gezondheidszorg Enige …
…taris motiveert deze uitsluiting met de stelling dat het ‘onwenselijk’ is dat een gezinslid met ‘criminele antecedenten’ op grond van artikel 8 EVRM (het recht op gezinsleven) later alsnog verblijfsrecht in Nederland zou verkrijgen. Ook hier worden kinderen dus afgerekend op daden van hun ou…
… Op 11 januari 2011 sprak het Gerechtshof in Den Haag uit dat gezinnen met minderjarige kinderen niet op straat mogen worden gezet op grond van art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (recht op gezinsleven). Toch maakt minister Leers onderscheid: gezinnen met kinderen die voor 1…
…n de rechter gehandhaafd in het Nederlandse vreemdelingenrecht.  In een zaak tegen Zwitserland heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 8 november 2016 nu echter bepaald dat, waar de belangen van het kind in het geding zijn, de rechter besluiten van de overheid ook vol aan de belangen …
…ntrale Raad van Beroep (CRvB) is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden het onthouden van onderdak niet gerechtvaardigd is in het oog van artikel 8 EVRM, bijvoorbeeld wanneer “naar objectief medisch maatstaf wordt vastgesteld dat de fysieke en psychische toestand van de vreemdeling substantiee…
Dit arrest van het EU-Hof van Justitie d.d. 26 september 2018 is het antwoord op zogenaamde prejudiciële vragen van de Nederlandse Raad van State. Dat aan een hoger beroep niet standaard schorsende werking hoeft te worden toegekend betekent dat de rechtsgevolgen van een (voor de asielzoeker) negat…
…rake van ernstige psychiatrische problemen. Om deze reden stelt de vreemdeling in een bijzondere kwetsbare situatie te verkeren in de zin van artikel 8 EVRM. Deze combinatie van factoren leidt er volgens de rechter toe dat er in dit geval (in afwachting van een definitief oordeel) naast ontbijt en e…
…eventueel andersluidende uitspraken, maar op geen enkele manier houdt dit in dat na de periode van twee maanden per definitie een koerswijziging van 180 graden wordt geïmplementeerd.De onjuistheid wordt verder onderstreept door een uitspraak van de Rechtbank Den Haag, nevenzittingsplaats Haarlem :R…
…sproces -          Richt het beoordelingsproces conform de bedoeling van de Richtlijn in: laat de achterhaalde toetsing op grond van artikel 8 EVRM los. Zorg voor een kenbare toetsing uitgaande van een recht op gezinshereniging, waarbij alle individuele omstandigheden en belangen geïdentif…
… besproken. Dossier A Deze zaak gaat over een Marokkaanse vrouw (de moeder) die al geruime tijd in Nederland verblijft met haar man en kinderen van 18, 17 en 2 jaar oud. Haar man en kinderen hebben allen de Nederlandse en de Marokkaanse nationaliteit. De moeder beschikt echter alleen over de Marokk…
…het standpunt dat de bepalingen van het Handvest alleen van toepassing zijn op rechtmatig verblijvenden.De PKN verwijst naar een eerdere klacht in 2008 van Defence for Children International bij het ECSR, die er voor heeft gezorgd dat er een einde kwam aan het op straat zetten van (gezinnen met) kin…