Nieuws

Minstens 4.600 vreemdelingen 'met onbekende bestemming' in 2014 | 23 juli 2015
Vanuit voorzieningen van het COA en vanuit inrichtingen voor vreemdelingenbewaring van de DT&V zijn in 2014 minstens 4.640 mensen op straat gezet. Dit blijkt uit de antwoorden op door het LOGO-secretariaat ingediende Wob-verzoeken. De uitspraak van het ECSR van 1 juli 2014 lijkt vooralsnog geen effect op deze aantallen te hebben gehad.
Definitieve regeling kinderpardon is een dode letter | 09 juli 2015
Om in aanmerking te kunnen komen voor de definitieve regeling van het kinderpardon moet het gezin aantonen alles gedaan te hebben om vrijwillig terug te keren zonder dat dit resultaat heeft gehad. Deze eisen zijn dermate zwaar dat vrijwel niemand hieronder zal vallen.
Raad van State steunt harde lijn IND bij naturalisatie pardonners | 17 juni 2015
Het overgrote deel van de plm. 28.000 asielzoekers die in 2007 in het bezit werden gesteld van een zgn. ‘pardonstatus’ kan niet naturaliseren, omdat ze onmogelijk aan de hoge eisen kunnen voldoen. De Raad van State steunt deze harde lijn van de IND, zelfs in een zaak waarin deze dienst notabene zelf originele documenten heeft zoekgemaakt.
Rechtbank Amsterdam bevestigt onvoorwaardelijk recht op bed-bad-brood | 13 mei 2015
De Rechtbank Amsterdam bevestigde in een belangwekkende uitspraak op 8 mei 2015 het onvoorwaardelijke recht op bed-bad-brood voor iedereen die geen aanspraak kan maken op andere, voorliggende voorzieningen. De rechtbank baseert zich daarbij op de beslissing van het ECSR van 1 juli 2014 en op artikel 8 EVRM, dat het recht op een menswaardig bestaan en privéleven beschermt.
Gerechtshof Amsterdam: ontruiming Vluchtgarage mag doorgaan | 06 mei 2015
Het Gerechtshof Amsterdam vernietigde op 31 maart 2015 de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam inzake het niet mogen ontruimen van de zgn. Vluchtgarage. In tegenstelling tot het oordeel van de Kort Geding rechter weegt voor het Hof het belang van de Gemeente Amsterdam zwaarder en is de Amsterdamse nachtopvang wel voldoende.
Bed-bad-brood discussie: Haagse wenselijkheid vs lokale realiteit | 30 april 2015
Na 9 dagen en nachten onderhandelen maakten coalitiepartners VVD en PvdA op 22 april 2015 hun ‘bed-bad-brood akkoord’ bekend. Dit akkoord was het antwoord van de regering op de resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 15 april jl. Voorafgaand aan het plenaire debat over dit bed-bad-brood akkoord organiseerde de Tweede Kamer op 29 april jl. een rondetafelgesprek.
Deal kabinet over opvang dakloze vreemdelingen | 24 april 2015
Op 22 april 2015 heeft de staatssecretaris een brief naar de Kamer gestuurd over het zogenaamde bed, bad, brood - akkoord tussen de coalitiepartners t.a.v. de opvang van dakloze vreemdelingen.
Veel kritiek op 'bed, bad en brood' compromis kabinet | 23 april 2015
Onwerkbaar, in strijd met de mensenrechten, Haagse werkelijkheid, inhumaan: er is forse kritiek op het ‘bed, bad, brood’-akkoord. De mensenrechtenrapporteur van de VN, Amnesty International, Kerk in Actie, gemeenten en politieke partijen kraken het plan.
Resolutie Comité van Ministers bekendgemaakt | 16 april 2015
Op 15 april verscheen de langverwachte resolutie van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over het op 10 november vorig jaar gepubliceerde oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten. De vage bewoordingen van deze resolutie zorgen voor veel verwarring.
Raad van State: geen Kinderpardon voor 'gemeente'-kinderen | 17 maart 2015
De Raad van State heeft op 4 maart jl. de langverwachte uitspraak gedaan in het hoger beroep van een aantal kinderpardonzaken. De Afdeling bestuursrechtspraak volgt de lijn van de staatssecretaris dat de aanvragen terecht zijn afgewezen, omdat de kinderen niet in beeld waren bij de rijksdiensten die verantwoordelijk zijn voor het vreemdelingenbeleid.