Nieuws

DT&V weigert ten onrechte toegang tot de VBL | 28 juli 2017
Volgens de Rijksoverheid kan iedere uitgeprocedeerde vreemdeling altijd voor opvang terecht in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. Uit enkele recente uitspraken van de Raad van State blijkt echter dat de DT&V ten onrechte de toegang weigert aan vreemdelingen met psychische klachten.
Raad van State: Bureau Medische Advisering is niet onpartijdig | 27 juli 2017
De Raad van State heeft op 30 juni jl. uitgesproken dat het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet als onpartijdig beschouwd kan worden. Deze uitspraak wordt gebaseerd op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 2 jaar geleden, waarin werd geoordeeld dat experts die in dienst zijn van de overheid niet onpartijdig zijn.
Wijziging beleid verblijf bij Nederlands kind | 21 juli 2017
Wij berichtten reeds op 10 mei dat er door het EU Hof van Justitie een zeer belangrijke uitspraak gedaan over het verblijfsrecht van de primair verzorgende ouder (zonder verblijfsvergunning) van Nederlandse kinderen. Zoals verwacht heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet anders kunnen doen dan zijn beleid aan deze uitspraak aan te passen.
Reactie staatssecretaris Dijkhoff op LOGO-brief | 12 juli 2017
Op 20 april jl. stuurde de staatssecretaris een reactie op de LOGO-brief over een aantal groepen dakloze vreemdelingen met ernstige problematiek. In de brief van het LOGO wordt de aandacht gevraagd voor een drietal groepen dakloze asielzoekers. Het gaat dan om asielzoekers met ernstige medische en/of psychische problemen, asielzoekers met verslavingsproblemen en asielzoekers met een strafblad die dakloos in de samenleving rondzwerven. LOGO-gemeenten geven ook opvang aan deze groepen met ernstige problematiek…
Nederland schendt VN-verdrag Economische Sociale en Culturele rechten | 30 juni 2017
Het Comité inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten van de Verenigde Naties (CESCR) heeft onlangs onderzocht in hoeverre de Nederlandse overheid het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) in de praktijk naleeft. Het CESCR stelt vast dat de Nederlandse praktijk t.a.v. ongedocumenteerde vreemdelingen niet in overeenstemming is met het verdrag.
Rechtbank Amsterdam: Staat handelt disproportioneel bij ontruiming | 19 juni 2017
De Rechtbank Amsterdam verbiedt de ontruiming van een kraakpand in Amsterdam-Zuidoost waar tijdelijk een groep asielzoekers verblijft. De Rechtbank vindt dat hun belang van het hebben van tijdelijke woonruimte zwaarder weegt dan het belang van de Staat, die wil ontruimen.
Vanuit bewaring wordt slechts eenderde uitgezet naar land van herkomst | 16 juni 2017
Om een goed beeld te krijgen van de effectiviteit van vreemdelingendetentie heeft het LOGO-secretariaat cijfers opgevraagd over het jaar 2016. Daaruit blijkt dat slechts 30% van de vastgezette vreemdelingen is uitgezet naar het land van herkomst.
'Bed-Bad-Brood' is bittere noodzaak | 09 juni 2017
Het stopzetten van opvang leidt er niet toe dat mensen eerder uit Nederland vertrekken. Die conclusie kan worden getrokken uit een landelijk onderzoek naar de effecten van ‘bed-bad-brood’-opvang. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van Amnesty International en de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS).
EU Hof van Justitie: 'hogere belang' van kind gaat voor | 10 mei 2017
Het Hof van Justitie van de EU deed op 10 mei 2017 een belangwekkende uitspraak over de rechten van Nederlandse kinderen met een ouder van buiten de EU. De mate van afhankelijkheid van het minderjarig kind kan betekenen dat die ouder aanspraak kan maken op een verblijfsvergunning binnen de EU.
Brief LOGO aan staatsscretaris | 01 mei 2017
In de diverse gemeenten waarin Bed Bad Broodopvang wordt gegeven aan vreemdelingen die anderszins niet in aanmerking komen voor opvang vanuit het Rijk wordt inmiddels een groot aantal ongedocumenteerde vreemdelingen opgevangen. In een aantal gemeenten wordt er daarbij gekozen om niet alleen opvang te bieden, maar ook begeleiding (BBB+). Omdat geen mens, en ook geen vreemdelingrechtelijk dossier, gelijk is, is het zaak om maatwerk te bieden in deze begeleiding voor wat betreft maatschappelijke en juridische…