Nieuws

Onderzoeker: pardonregeling succes | 22 december 2009
De wetenschapper mr dr Carolus Grütters, verbonden aan het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen, heeft onderzoek gedaan naar de totstandkoming, inhoud en uitvoering van de ‘Pardonregeling’. Hij heeft vastgesteld dat deze regeling een groot succes is geweest. Het doel: plm. 30.000 dossiers van ‘oudewetters’ wegwerken en zo een einde maken aan de jarenlange onzekerheid van betrokkenen is bereikt, dankzij een grondige voorbereiding en goed overleg met alle betrokkenen zoals…
Motie Anker overgenomen | 14 december 2009
Op 7 december jl. was in de Tweede Kamer wetgevingsoverleg ter voorbereiding op de wijzigingen per 1 juli 2010 van de Vreemdelingenwet 2000. Kamerlid Ed Anker (ChristenUnie) diende een motie in, waarin de regering wordt gevraagd de mogelijkheden tot en de consequenties van het bieden van opvang aan de groepen asielzoekers buiten schuld, verblijf bij kind en schrijnendheid in kaart te brengen, de Kamer binnen drie maanden over de uitkomsten daarvan te informeren en waar mogelijk met voorstellen te komen. De motie…
Opvang zieke ex-asielzoekers van start | 08 december 2009
Staatssecretaris Albayrak heeft besloten dat per 1 januari 2010 zieke vreemdelingen, die na afwijzing van hun asielverzoek een verblijfsvergunning aanvragen in verband met hun medische situatie, door het Rijk zullen worden opgevangen. Het is een goede zaak dat de motie Spekman die hierover op 17 december 2008 in de Tweede Kamer werd aangenomen nu wordt ingevuld. Daarmee is een belangrijk knelpunt weggenomen in de lastige verhouding tussen maatschappelijke organisaties, kerken en burgelijke gemeenten enerzijds en…
Rapportage noodopvang Gemeente Utrecht | 07 december 2009
Het College van B&W van Utrecht heeft op 1 december jl. een (grotendeels grafisch) overzicht van acht jaar noodopvang in Utrecht aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het geeft een duidelijk beeld van de ontwikkeling in de afgelopen 8 jaar van de populatie van totaal 396 personen, die allemaal op grond van Rijksbeleid op straat waren terecht gekomen.
"Gemeenten negeren Albayrak" | 26 november 2009
Onder deze titel publiceerde Vrij Nederland op 25 november 2009 een artikel over het al dan niet open blijven van noodopvangcentra na 1 januari 2010. Het blad heeft daarvoor een belrondje gemaakt langs alle gemeenten met een noodopvang met de vraag of zij zich zullen houden aan het in 2007 gesloten Bestuursakkoord. Daaruit bleek dat negen gemeenten (Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Utrecht, Venlo, Wageningen en Zwolle) hebben besloten ook na 1 januari nog door te gaan met noodopvang.
Update uitvoering pardonregeling | 20 november 2009
De staatssecretaris van Justitie mw N Albayrak heeft kort voor het overleg (op 19 nov) met de Vaste Commissie voor Justitie aan de Tweede Kamer een brief gestuurd, waarin de meest actuele ontwikkelingen worden geschetst. Hieronder volgt de integrale tekst van deze brief d.d. 18/11/09 met als onderwerp Update stand van zaken uitvoering afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet.
Noodopvang en politiek | 22 september 2009
In het bestuursakkoord van 2007 tussen gemeenten (VNG) en Rijksoverheid zijn afspraken gemaakt over het beëindigen van de noodopvang. In het akkoord werd gesproken van een sluitend beleid dat het Rijk zou gaan voeren: afgewezen asielzoekers zouden niet langer door het Rijk op straat gezet worden en de gemeenten zouden de noodopvang sluiten. Om een inzicht te krijgen in de stand van zaken is (door Regioplan) in opdracht van VNG een onderzoek gehouden onder alle Nederlandse gemeenten. Daaruit blijkt dat het aantal…
Tussenbalans huisvesting gepardonneerden - vervolg | 03 september 2009
Op 23 juni 2009 meldden wij dat er nog ruim 3260 pardonners voor het eind van het jaar gehuisvest moesten worden. Deze gegevens waren afkomstig van de Taskforce Huisvesting Statushouders. Voorzitter Ed Nijpels van de Taskforce was in februari nog zo enthousiast over het voortvarende verloop van de operatie dat hij voorspelde dat "als het meezit de klus zelfs al voor de zomer geklaard kan zijn". Inmiddels is bekend dat er nog steeds voor een kleine 3.000 gepardonneerden passende huisvesting gevonden moet…
Aandacht voor gezondheidszorg ná het pardon | 23 juni 2009
De organisatie Pharos vraagt alle gemeenten waar gepardonneerden zijn gehuisvest aandacht te hebben voor de continuïteit van zorgverlening. Gezondheidsproblemen zoals de verwerking van psychotrauma’s kunnen naar voren komen, nu aan een jarenlange periode van slepende asielprocedures, vele gedwongen verhuizingen en onzekerheid over het generaal pardon een einde is gekomen. Om maatschappelijke activering en integratie succesvol te maken is daarom aandacht nodig voor de (geestelijke) gezondheid van pardonners.
Tussenbalans huisvesting gepardonneerden per jan 2009 | 09 februari 2009
Nog ruim 5.000 van de in totaal 27.500 pardonners moeten voor het eind van dit jaar gehuisvest worden. Dat is de stand die de Taskforce Huisvesting Statushouders op 4 februari jl. in een tussenbalans (per 1/1/09) meldde. Dit terwijl in juni 2008 nog gemeld werd dat er ruim 10.000 gepardonneerden een woning hadden gekregen. De voorzitter van de Taskforce, Ed Nijpels, is enthousiast over de voortvarendheid van de operatie. Bij de aanbieding van de tussenevaluatie aan de staatssecretaris van Justitie mw Albayrak…