Nieuws

Kinderombudsman: honderden onterecht uitgesloten van kinderpardon | 14 april 2014
Volgens de Kinderombudsman hebben honderden kinderen onterecht een afwijzing gekregen op hun aanvraag voor het 'kinderpardon'. Het gaat daarbij met name om kinderen die niet onder 'rijkstoezicht' stonden of waarvan ouders nooit een asielaanvraag indienden.
Strafbaarstelling vreemdelingen met inreisverbod gehandhaafd | 07 april 2014
De generieke strafbaarstelling van illegaliteit is weliswaar van tafel, maar verblijf in Nederland met een inreisverbod is nog altijd 'gewoon' strafbaar. Uit de door het LOGO secretariaat opgevraagde cijfers blijkt dat in 2013 meer dan 400 keer gevangenisstraf is opgelegd aan vreemdelingen met een zgn. zwaar inreisverbod.
Ernstig zieke asielzoeker heeft volgens RvS toch geen recht op opvang | 31 maart 2014
Een asielzoeker met ernstige lichamelijke en psychische klachten heeft toch geen recht op opvang, want er is geen acute medische noodsituatie als hij op straat verblijft en hij houdt wel recht op medisch noodzakelijke zorg. Deze trieste uitspraak deed de Raad van State op 20 februari jl.
Reden invoering eigen bijdrage medicatie twijfelachtig | 21 maart 2014
Minister Schippers van VWS beweert dat de eigen bijdrage van € 5 per receptregel die per 1 januari 2014 voor onverzekerbare vreemdelingen is ingevoerd geen belemmering vormt voor de toegankelijkheid van medisch noodzakelijke zorg. Het LOGO secretariaat heeft om onderbouwing van dit standpunt gevraagd, nu blijkt dat het CVZ eventuele eigen bijdragen van vreemdelingen helemaal niet registreert.
Dakloos tussen het kastje en de muur | 07 maart 2014
Volgens de Raad van State mag het COA opvang weigeren aan een ouder met kind op straat, omdat betrokkenen niet onder de Regeling Verstrekkingen Asielzoekers vallen. Hoewel is vastgesteld dat de overheid verplicht is opvang te bieden, had het verzoek daartoe kennelijk rechtstreeks aan de staatssecretaris moeten worden gedaan.
COA start pilot activeren bewoners gezinslocaties | 05 maart 2014
Staatssecretaris Teeven heeft aangekondigd dat het COA per 1 maart 2014 start met een pilot-programma 'Activeren bewoners gezinslocaties'. De activiteiten in dit programma zijn gericht op het 'stimuleren en realiseren van zelfstandige terugkeer' van vreemdelingen in gezinslocaties.
Rechtswaarborgen privacy ernstig aangetast | 27 februari 2014
Als gevolg van een wetswijziging die op 1 maart a.s. in werking treedt wordt het voor opsporingsbeambten gemakkelijker gemaakt om woningen van vreemdelingen binnen te treden en te doorzoeken op basis van slechts een vermoeden van illegaal verblijf. Deze verregaande bevoegdheid wordt in het vreemdelingenrecht opgenomen zonder de waarborg van een onafhankelijke rechterlijke toetsing zoals die in het strafrecht gebruikelijk is.
Staat moet terugkeer-risico's voor AMA individueel onderzoeken | 07 februari 2014
Het Mensenrechtencomité van de VN heeft in 2011 in de zaak van een uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige asielzoeker uitgesproken dat de Nederlandse staat in strijd met het IVBPR-verdrag heeft gehandeld. Nederland had grondig onderzoek moeten doen naar de risico’s bij terugkeer naar China van een niet-geregistreerde minderjarige asielzoeker zonder familie.
CRvB: immediate measure niet van toepassing bij opvang door kennissen | 29 januari 2014
Op 15 januari 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een uitspraak gedaan in een WMO zaak waarbij voor het eerst een beroep is gedaan op de “immediate measures” van 25 oktober 2013 (CRvB 12/5883 WWB + 12 / 5974 WMO R011 19).
COA stelt ‘regionale vorstcoulance’-regeling in werking | 24 januari 2014
In verband met de winterse weersomstandigheden in het noorden van het land heeft het COA besloten met onmiddellijke ingang een ‘regionale vorstcoulance’ in te stellen.