Nieuws

Baanbrekende uitspraak EHRM over staatloosheid | 20 juni 2018
Op 26 april 2018 heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens een baanbrekende uitspraak gedaan over staatloosheid. Het Hof komt in deze zaak van een staatloze man die al tientallen jaren in Kroatië verbleef, maar wiens verblijf nooit permanent geregulariseerd werd, tot de conclusie dat er sprake is van schending van artikel 8 EVRM, wat onder andere het recht op privé-leven inhoudt.
RvS: Staat verantwoordelijk voor kwetsbare asielzoekers zonder opvang | 02 februari 2018
De Raad van State heeft recent een uitspraak van de Rechtbank Haarlem bekrachtigd over opvang van een asielzoeker met ernstige psychische problematiek. De staatssecretaris wordt verantwoordelijk gehouden ervoor te waken dat door het op straat zetten van bijzonder kwetsbare personen geen mensonterende situaties worden gecreëerd.
DT&V laat vreemdelingen dubieuze verklaring tekenen | 03 oktober 2017
Ten aanzien van vreemdelingen die uitstel van vertrek aanvragen op grond van medische gronden, een zogenaamde art 64 Vw aanvraag, dient te worden getoetst in hoeverre de benodigde medicijnen om een medische noodsituatie af te wenden aanwezig dan wel toegankelijk zijn in het land van herkomst. Lange tijd heeft Nederland dit zeer strikt toegepast, de feitelijke aanwezigheid van de benodigde medicatie of behandeling was voldoende voor het afwijzen van de aanvraag. Als de medicijnen aanwezig waren kon de noodsituatie…
Geen onderdak en leefgeld voor asielzoeker die geen kant op kan | 02 oktober 2017
In een zaak van een asielzoeker die niet terug kan èn niet mag blijven heeft de Raad van State uitgesproken dat de staatssecretaris van Justitie hem onderdak en leefgeld mag onthouden. Opnieuw wordt hiermee het Europees Hof voor de Rechten van de Mens genegeerd.
Twee keer niet gemeld, opvang beëindigd | 18 augustus 2017
In principe kunnen statushouders nadat zij een vergunning hebben gekregen in het AZC blijven totdat voor hen een woning is vrijgekomen. Vanuit dit AZC kan het COA hen plaatsen in de gemeente waaraan zij zijn toegewezen op grond van de zogenaamde taakstelling. In deze taakstelling is geregeld hoeveel statushouders gemeenten jaarlijks moeten huisvesten.
Uitzettingen vanuit bewaring 1e halfjaar 2017 | 16 augustus 2017
Ook in 2017 wordt niet meer dan een derde van de vreemdelingen vanuit bewaring uitgezet naar hun land van herkomst, zo blijkt uit het antwoord op een nieuw WOB-verzoek van het LOGO secretariaat.
DT&V weigert ten onrechte toegang tot de VBL | 28 juli 2017
Volgens de Rijksoverheid kan iedere uitgeprocedeerde vreemdeling altijd voor opvang terecht in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Ter Apel. Uit enkele recente uitspraken van de Raad van State blijkt echter dat de DT&V ten onrechte de toegang weigert aan vreemdelingen met psychische klachten.
Raad van State: Bureau Medische Advisering is niet onpartijdig | 27 juli 2017
De Raad van State heeft op 30 juni jl. uitgesproken dat het Bureau Medische Advisering (BMA) van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) niet als onpartijdig beschouwd kan worden. Deze uitspraak wordt gebaseerd op een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 2 jaar geleden, waarin werd geoordeeld dat experts die in dienst zijn van de overheid niet onpartijdig zijn.
Wijziging beleid verblijf bij Nederlands kind | 21 juli 2017
Wij berichtten reeds op 10 mei dat er door het EU Hof van Justitie een zeer belangrijke uitspraak gedaan over het verblijfsrecht van de primair verzorgende ouder (zonder verblijfsvergunning) van Nederlandse kinderen. Zoals verwacht heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet anders kunnen doen dan zijn beleid aan deze uitspraak aan te passen.
Reactie staatssecretaris Dijkhoff op LOGO-brief | 12 juli 2017
Op 20 april jl. stuurde de staatssecretaris een reactie op de LOGO-brief over een aantal groepen dakloze vreemdelingen met ernstige problematiek. In de brief van het LOGO wordt de aandacht gevraagd voor een drietal groepen dakloze asielzoekers. Het gaat dan om asielzoekers met ernstige medische en/of psychische problemen, asielzoekers met verslavingsproblemen en asielzoekers met een strafblad die dakloos in de samenleving rondzwerven. LOGO-gemeenten geven ook opvang aan deze groepen met ernstige problematiek…